Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
8. Седница Скупштине града Зрењанина


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 06-19/17-I

Дана: 07.02.2017. године

З Р Е Њ А Н И Н

 

 

На основу члана 22. и  63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/15 – пречишћен текст, 23/15 и 29/16) 

 
 

 

С А З И В А М

8. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА УТОРАК 14.02.2017. ГОДИНЕ 

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.

 


За ову седницу предлажем следећи  

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Решења о престанку мандата одборника

 

2. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника 

 

3. Предлог Одлуке о допуни Статута града Зрењанина

 

4.  Предлог Одлуке о паркирању возила 

 

5. Предлог Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини града Зрењанина 

 

6.  Предлог Одлуке о установљењу празника града, награда,  јавних признања и звања почасног грађанина града Зрењанина

 

7.  Предлог Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин

 

8. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Зрењанина

 

9. Предлог Одлуке о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин

 

10. Предлог Одлуке  о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама 

 

11. Предлог Одлуке о измени Одлуке о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији града Зрењанина 

 

12. Предлог Одлуке о измени Одлуке о одређивању максималне спратности објеката који су предмет озакоњења 

 

13. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о пијацама

 

14. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине 

 

15.  Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама 

 

16. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о ауто - такси превозу путника на територији града Зрењанина 

 

17. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Зрењанина

 

18. Предлог Одлуке о изменама и допунама  Одлуке о одређивању простора за јавни скуп грађана 

 

19. Предлог Одлуке о одређивању простора на територији града Зрењанина на којем није дозвољено јавно окупљање

 

20. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о обједињеној наплати комуналних и других услуга

 

21. Предлог Одлуке о измени  Одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавним предузећем ''Радио Зрењанин'' Зрењанин 

 

22. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности

 

23. Предлог Одлуке о усвајању почетног ликвидационог биланса Јавног предузећа ''Радио Зрењанин'' Зрењанин – у ликвидацији

 

24. Предлог Одлуке о усвајању почетног ликвидационог биланса Јавног предузећа ''Туристички центар града Зрењанина'' Зрењанин – у ликвидацији

 

25. Предлог Одлуке о усвајању почетног ликвидационог биланса Јавног предузећа ''Резервати природе Зрењанина'' Зрењанин – у ликвидацији

 

26. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин 

27. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин 

 

28. Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2017. годину

 

29. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини града Зрењанина на Јавну установу - Апотека Зрењанин у Зрењанину 

 

30. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини града Зрењанина на месну заједницу Клек

 

31. Предлог Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина (кат.парц.број 15365/84) 

 

32. Предлог Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина (део кат.парц.број 15365/86) 

 

33. Предлог Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина (кат.парц.број 15365/122)

 

34. Предлог Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина (парцела број 1733/3) 

 

35. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина бр. 06-66-8/16-I од 10.06.2016. године 

 

36. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина бр. 06-66-9/16-I од 10.06.2016. године 

 

37. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин

 

38. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило''  Зрењанин

 

39. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин 

 

40. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Народног позоришта ''Тоша Јовановић''  Зрењанин

 

41. Извештај о раду Градске управе града Зрењанина за 2016.годину 

 

42. Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Зрењанина у 2016. години 

 

43. Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Зрењанина за 2016. годину 

 

44. План рада Градског штаба за ванредне ситуације за 2017. годину 

 

45. План рада Комуналне полиције града Зрењанина за 2017. годину

 

46. План рада Апотеке Зрењанин за 2017. годину 

 

47. Локални акциони план запошљавања града Зрењанина за 2017. годину  

 

48. Предлог Закључка о доношењу Плана набавки Скупштине града Зрењанина за 2017. годину

 

49. Упознавање са Извештајем независног ревизора Скупштини града Зрењанина о обављеној ревизији финансијских извештаја града Зрењанина за период 01.01. – 31.12.2015. године

 

50. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Апотеке Зрењанин

 

51. Предлог Решења о именовању директора Апотеке Зрењанин

 

52.  Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин 

 

53. Предлог Решења о именовању директора Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин 

 

54. Предлог Решења о разрешењу два члана Савета за здравље 

 

55. Предлог Решења о избору два члана Савета за здравље 

 

56. Предлог Решења о разрешењу председника Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом 

 

57. Предлог Решења о именовању председника Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом

 

58. Предлог Решења о именовању председника и четири члана Управног одбора Туристичке организације града Зрењанина 

 

59. Предлог Решења о именовању председника и два члана Надзорног одбора Туристичке организације града Зрењанина 

 

60. Предлог Решења о именовању два члана Управног одбора Установе ''Резервати природе'' Зрењанин 

 

61. Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Установе ''Резервати природе'' Зрењанин 

 

62. Предлог Решења о разрешењу два члана Управног одбора Историјског архива Зрењанин 

 

63. Предлог Решења о именовању два члана Управног одбора Историјског архива Зрењанин 

 

64. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Др Јован Цвијић'' Зрењанин 

 

65. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Др Јован Цвијић'' Зрењанин 

 

66. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Др Бошко Вребалов'' Меленци 

 

67. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Др Бошко Вребалов'' Меленци 

 

68. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне и средње школе ''9. мај'' Зрењанин 

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.              

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Оливер Митровић 

 

 

НАПОМЕНА: 

 Материјали за тачке предложеног дневног реда за 8. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 14.02.2017. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала за 1. и 2. тачку предложеног дневног реда, који ће се доставити пре почетка седнице.

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana