Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
11. Седница Скупштине града Зрењанина


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 06-87/17-I

Дана: 28.06.2017. године

З Р Е Њ А Н И Н

 

 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/15 – пречишћен текст, 23/15 и 29/16) 

 
 
 

 

С А З И В А М

11. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА СРЕДУ 05.07.2017. ГОДИНЕ

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.


За ову седницу предлажем следећи  

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2017. годину - Ребаланс I

 

2. Предлог Одлуке о изменама Статута града Зрењанина

 

3. Предлог Одлуке о измени Одлуке о Правобранилаштву града Зрењанина 

 

4. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама за услуге које врши Градска управа 

 

5. Предлог Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Зрењанина непосредном погодбом (1/1 удела пословног простора на кат.парц. бр. 4362)

 

6. Предлог Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Зрењанина непосредном погодбом (9/21 удела породичне стамбене зграде и 9/21 удела помоћне зграде бр. 2 и 3 на кат. парц. бр. 181)

 

7. Предлог Измена и допуна Кадровског плана Градске управе града Зрењанина за 2017. годину 

 

8. Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2017. годину 

 

9. Локални акциони план за борбу против корупције града Зрењанина за период од 2017. године до 2021. године 

 

10. Извештај о пословању ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2016. годину

 

11. Извештај о пословању ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2016. годину

 

12. Извештај о пословању ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2016. годину

 

13. Извештај о пословању ЈП ''Резервати природе Зрењанин'' Зрењанин за период од 01.01.2016. – 30.11.2016. године

 

14. Извештај о пословању ЈП ''Радио Зрењанин'' Зрењанин за период од 01.01.2016. до 15.11.2016. године

 

15. Извештај о раду Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2016. годину

 

16. Извештај о раду Народног музеја Зрењанин за 2016. годину 

 

17. Предлог Закључка о усвајању измене и допуне Програма Пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2017. годину

 

18. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2017. годину

 

19. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању I измене Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2017. годину

 

20. Предлог Закључка о усвајању Одлуке о изменама и допунама Програма пословања ЈКП ''Зрењанинска обједињена наплата'' Зрењанин за 2017. годину

 

21. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Измене Програма пословања ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин за 2017. годину

 

22. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању измене Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2017. годину

 

23. Предлог Закључка о усвајању Предлога Измена и допуна Програма рада Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2017. годину

 

24. Предлог Закључка о усвајању измењеног Финансијског плана прихода и расхода Народног музеја Зрењанин за 2017. годину – Ребаланс I

 

25. Предлог Закључка о усвајању Ребаланса I плана и програма рада Културног центра Зрењанина за 2017. годину

 

26. Предлог Закључка о усвајању измене Плана и програма рада – РЕБАЛАНС I Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2017. годину

 

27. Предлог Закључка о усвајању предлога Измена и допуна Програма рада Историјског архива Зрењанин за 2017. годину – Ребаланс I

 

28. Предлог Закључка о усвајању Измена и допуна Финансијског плана (Ребаланс I) Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин за 2017. годину

 

29. Предлог Закључка о усвајању Измена Плана рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2017. годину – Ребаланс I

 

30. Предлог Закључка о усвајању Предлога измене Плана и програма рада Центра за социјални рад града Зрењанина за 2017. годину

 

31. Предлог Закључка о усвајању Предлога измене Финансијског плана Центра за социјални рад града Зрењанина за 2017. годину – Ребаланс I

 

32. Предлог Закључка о усвајању Предлога Измене Финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2017. годину

 

33. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Предлога измена и допуна финансијског плана Туристичке организације града Зрењанина за 2017. годину

 

34. Предлог Закључка о усвајању Предлога I ребаланса финансијског плана Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2017. годину

 

35. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању прве (I) измене и допуне Програма пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2017. годину

 

36. Предлог Закључка о давању сагласности на измену финансијског плана Правобранилаштва града Зрењанина за 2017. годину

 

37. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' Зрењанин

 

38. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин

 

39. Предлог Решења о разрешењу директора Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин

 

40. Предлог Решења o именовању вршиоца дужности директора Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин

 

41. Предлог Решења о разрешењу директора Центра за социјални рад града Зрењанина

 

42. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад града Зрењанина

 

43. Предлог Решења о избору заменика Заштитника грађана за територију града Зрењанина

 

44. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Установе ''Резервати природе'' Зрењанин

 

45. Предлог Решења о именовању директора Установе ''Резервати природе'' Зрењанин

 

46. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин

 

47. Предлог Решења о именовању директора Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин

 

48. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Народног музеја у Зрењанину

 

49. Предлог Решења o именовању директора Народног музеја у Зрењанину

 

50. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин

 

51. Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин

 

52. Предлог Решења о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин

 

53. Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин

 

54. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин

 

55. Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин

 

56. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' Зрењанин

 

57. Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' Зрењанин

 

58. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин

 

59. Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин

 

60. Предлог Решења о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин

 

61. Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин

 

62. Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин

 

63. Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин

 

64. Предлог Решења о разрешењу председника Управног одбора Културног центра Зрењанина 

 

65. Предлог Решења о именовању председника Управног одбора Културног центра Зрењанина 

 

66. Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Центра за социјални рад града Зрењанина

 

67. Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад града Зрењанина

 

68. Предлог Решења о разрешењу и именовању Управног одбора Предшколске установе Зрењанин 

 

69. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин

 

70. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне школе ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин

 

71. Предлог Решења о разрешењу три члана Школског одбора Основне школе ''Серво Михаљ'' Зрењанин

 

72. Предлог Решења о именовању три члана Школског одбора Основне школе ''Серво Михаљ'' Зрењанин

 

73. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Свети Сава'' Стајићево

 

74. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Свети Сава'' Стајићево 

 

75. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Бранко Радичевић'' Чента

 

76. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Бранко Радичевић'' Чента

 

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125. 

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Оливер Митровић 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 11. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 05.07.2017. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала за тачке 40., 42., 53. и 55. предложеног дневног реда, који ће се доставити пре почетка седнице.

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

 

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana