Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
29. Седница Скупштине града Зрењанина


РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                              
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-90/19-I
Дана: 28.08.2019. године
З Р Е Њ А Н И Н
  

  На основу члана 22. и  62. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст и 18/19) 

 
 

 

 С А З И В А М

29. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ЧЕТВРТАК 29.08.2019. ГОДИНЕ

 
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
  
 
За ову седницу предлажем следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о начину намирења дуга ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин према ЈП ''Србијагас'' Нови Сад

 

  У складу са чланом 62. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст и 18/19), образложење за краћи рок за сазивање 29. седнице Скупштине града је хитност за стварање услова за довођење дистрибутивног система природног гаса на територији града Зрењанина у функционално и безбедно стање. Неодржавање седнице угрозило би дугорочно, стабилно и уредно задовољавање потреба потрошача. 

 

  Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

              

                 ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Оливер Митровић 

 

НАПОМЕНА: 

 

  Материјал за тачку предложеног дневног реда за 29. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 29.08.2019. године налази се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града, осим налаза и мишљења из става 1. члана 4. Предлога Одлуке који се због обимности не достављају, већ се у исти може извршити увид сваког радног дана у радно време, у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

 

У случају неслагања материјала у електронском облику са писаним материјалом, важећи је писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време, у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

 
 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana