Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
16. Седница Скупштине града Зрењанина


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА         

ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 06-31/18-I

Дана: 15.03.2018. године

З Р Е Њ А Н И Н

 

На основу члана 22. и  62. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст) 

 

 

С А З И В А М

16. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ЧЕТВРТАК 22.03.2018. ГОДИНЕ 

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
 
 
 
За ову седницу предлажем следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о Градској управи града Зрењанина

 

2. Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено – пословним зградама на територији града Зрењанина

 

3. Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији града Зрењанина

 

4. Предлог Одлуке о Плану детаљне регулације радног комплекса ''Ћорић аграр'' у Меленцима 

5. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације спортско – рекреативног туристичког комплекса ''Тиса'' 

 

6. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' Зрењанин

 

7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин

 

8. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин

 

9. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему града Зрењанина за 2017. годину

 

10. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом – без накнаде

 

11. Предлог Одлуке о успостављању сарадње између града Зрењанина, Република Србија и града Бијељина, Република Српска, Босна и Херцеговина 

 

12. Предлог Решења  о давању  сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин

 

13. Предлог Решења  о давању  сагласности на Статут Предшколске установе Зрењанин

 

14. Предлог Решења  о измени и допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

 

15. Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2018. годину

 

16. Извештај о раду Градске управе града Зрењанина за 2017. годину

 

17. Извештај о раду Заштитника грађана града Зрењанина за 2017. годину

 

18. Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Зрењанина за 2017. годину

 

19. План рада Градског штаба за ванредне ситуације за 2018. годину

 

20. План рада комуналне полиције града Зрењанина за 2018. годину

 

21. Предлог Финансијског плана директног корисника – Скупштина града – раздео I функционална класификација 110, програм 16 – политички систем локалне самоуправе за 2018. годину

 

22. Предлог Закључка о доношењу Плана набавки Скупштине града Зрењанина за 2018. годину

 

23. Предлог Решења о стављању ван снаге Решења бр. 06-166-43/17-I од 22.12.2017. године  

 

24. Предлог Решења о образовању и избору председника и чланова Савета за координацију рада одборничких група

 

25. Предлог Решења о измени Решења о образовању и постављењу чланова Градског штаба за ванредне ситуације

 

26. Предлог Решења о разрешењу члана Комисије за утврђивање назива улица и тргова 

 

27. Предлог Решења о избору члана Комисије за утврђивање назива улица и тргова 

 

28. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Петар Петровић Његош'' Зрењанин

 

29. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Петар Петровић Његош'' Зрењанин

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.
 
 
          
 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Оливер Митровић 

 

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 16. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 22.03.2018. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала за тачке од  24. до 29. предложеног дневног реда, који ће се доставити пре почетка седнице.

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana