Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
17. Седница Скупштине града Зрењанина


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА         

ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 06-52/18-I

Дана: 08.06.2018. године

З Р Е Њ А Н И Н

 

На основу члана 22. и  62. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст) 

  

 

С А З И В А М

17. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ПЕТАК 15.06.2018. ГОДИНЕ

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
 
За ову седницу предлажем следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Зрењанина за 2017. годину – консолидовани завршни рачун 

 

2. Предлог Одлуке о пословном простору у јавној својини града Зрењанина

 

3. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана града Зрењанина

 

4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину

 

5. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације ''Берберско - Болница'' у Зрењанину

 

6. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације бањско рекреативног центра ''Русанда'' у Меленцима

 

7. Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о критеријумима и начину на који ће власници пословних просторија плаћати трошкове одржавања стамбене зграде

 

8. Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о стамбеним односима 

 

9. Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о начину коришћења и располагања средствима и становима солидарне стамбене изградње стеченим до дана и после 31.12.2007. године 

 

10. Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о условима и начину откупа станова солидарне стамбене изградње

 

11. Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2017. годину

 

12. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом 

 

13. Предлог Одлуке о прибављању непокретности (парцела бр. 18881/2)

 

14. Предлог Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда 

 

15. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини града Зрењанина на Апотеку Зрењанин

 

16. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему града Зрењанина за 2017. годину

 

17. Предлог Одлуке о усвајању почетног ликвидационог Извештаја Јавног комуналног предузећа ''Зрењанинска обједињена наплата'' Зрењанин - у ликвидацији

 

18. Предлог Програма локалног економског развоја града Зрењанина за период од 2018. до 2020. године

 

19. Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2018. годину  

 

20. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени  Статута ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин

 

21. Предлог Решења о давању сагласности предузећу ''Апартмани Зрењанин'' на употребу имена града Зрењанина у називу предузећа

 

22. Предлог Закључка о давању мишљења о оправданости проширења Слободне зоне ''Зрењанин''

 

23. Предлог Закључка о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у Индустријској зони  "Југоисток" без накнаде у корист компаније Talent 4 Blinds d.o.o. Zrenjanin 

 

24. Извештај о раду месних заједница за 2017. годину 

 

25. Редован финансијски извештај ЈКП ''Пијаце и паркинзи''  Зрењанин за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године 

 

26. Извештај о пословању ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2017. годину

 

27. Извештај о пословању ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године 

 

28. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Ребаланса I Програма пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2018. годину

 

29. Извештај о пословању ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2017. годину

 

30. Извештај о пословању ЈКП ''Зрењанинска обједињена наплата'' Зрењанин за 2017. годину 

 

31. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању I Измене Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2018. годину

 

32. Извештај о раду Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2017. годину

 

33. Извештај о раду ЈУ ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2017. годину

 

34. Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина за 2017. годину

 

35. Извештај о раду Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2017. годину 

 

36. Извештај о раду Народног музеја Зрењанин за 2017. годину 

 

37. Извештај о раду Културног центра Зрењанина за 2017. годину 

 

38. Извештај о раду Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2017. годину 

 

39. Извештај о раду Историјског архива Зрењанин за 2017. годину 

 

40. Извештај о раду Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин за 2017. годину 

 

41. Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2017. годину 

 

42. Извештај о раду Центра за социјални рад града Зрењанина за 2017. годину 

 

43. Извештај о раду Службе ваниституционалне заштите Геронтолошког центра у  Зрењанину за 2017. годину 

 

44. Извештај о раду и пословању Апотеке Зрењанин за 2017. годину 

 

45. Предлог Закључка о усвајању извршења Плана рада Дома здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин за 2017. годину 

 

46. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за социјални рад града Зрењанина

 

47. Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад града Зрењанина

 

48. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин

 

49. Предлог Решења о именовању директора Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин

 

50. Предлог Решења о образовању и именовању Стамбене комисије

 

51. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Јован Јовановић Змај'' Зрењанин

 

52. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Петар Петровић Његош'' Зрењанин

 

53. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''2. Октобар'' Зрењанин  

 

54. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Соња Маринковић'' Зрењанин 

 

55. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Ђура Јакшић'' Зрењанин

 

56. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Вук Караџић'' Зрењанин 

 

57. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин 

 

58. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин 

 

59. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Др Јован Цвијић'' Зрењанин

 

60. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Серво Михаљ'' Зрењанин

 

61. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Братство''  Арадац

 

62. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Петар Кочић'' Банатски Деспотовац

 

63. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Братство Јединство'' Бело Блато

 

64. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''1. Октобар'' Ботош

 

65. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин

 

66. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Др Александар Сабовљев'' Ечка

 

67. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Светозар Марковић-Тоза'' Елемир

 

68. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Јован Дучић'' Клек 

 

69. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Славко Родић'' Лазарево

 

70. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Др Бошко Вребалов'' Меленци

 

71. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Урош Предић'' Орловат

 

72. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Ђура Јакшић'' Перлез 

 

73. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Свети Сава'' Стајићево 

 

74. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Младост'' Томашевац

 

75. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Фаркаждин

 

76. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Бранко Радичевић'' Чента

 

77. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин

 

78. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Економско трговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин 

 

79. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин 

 

80. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе Зрењанин

 

81. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин

 

82. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње пољопривредне школе

 

83. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Медицинске школе Зрењанин

 

84. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' Зрењанин 

 

85. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора основне и средње школе ''9. Мај'' Зрењанин    

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125. 

          
 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Оливер Митровић 

 

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 17. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 15.06.2018. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала за тачке 23. и тачке од 46. до 85. предложеног дневног реда, који ће се доставити пре почетка седнице.

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana