Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
13. Седница Скупштине града Зрењанина


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 06-148/17-I

Дана: 15.11.2017. године

З Р Е Њ А Н И Н

 

На основу члана 22. и  62. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст) 

 
 

 

С А З И В А М

13. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ЧЕТВРТАК 16.11.2017. ГОДИНЕ 

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у  10,00 часова.
 
 
За ову седницу предлажем следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Закључка о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у Индустријској зони  "Југоисток" по цени мањој од тржишне у корист компаније Essex Балкан d.o.o. Beograd - Stari Grad

 

2. Предлог Одлуке о преносу права јавне својине над дистрибутивним системом природног гаса града Зрењанина у јавну својину Републике Србије

 

3. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом – без накнаде

 

4. Предлог Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини (''Farmer 023 V&M'' doo Зрењанин)

 

5. Предлог Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини (''Toennies Invest'' Доо Београд)

 

6. Предлог Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини (''Food Planet'' doo Зрењанин)

 
 
У складу са чланом 62. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст), образложење за краћи рок за сазивање 13. седнице Скупштине града је хитност у вези поступка инвестиција. 
 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Оливер Митровић 

 

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 13. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 16.11.2017. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина Града.

 

У случају неслагања материјала у електронском облику са писаним материјалом, важећи  је писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana