Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
12. Седница Скупштине града Зрењанина


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 06-121/17-I

Дана: 21.09.2017. године

З Р Е Њ А Н И Н

 

На основу члана 22. и  63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/15 – пречишћен текст, 23/15 и 29/16) 

 
 

 

С А З И В А М

12. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ЧЕТВРТАК 28.09.2017. ГОДИНЕ 

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
 
За ову седницу предлажем следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о допуни Статута града Зрењанина 

 

2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине града Зрењанина

 

3. Предлог Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Зрењанина

 

4. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о платама, додацима, накнадама и осталим примањима изабраних и постављених лица у органима града Зрењанина  

 

5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о одржавању комуналне хигијене

 

6. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Берберско Болница'' у Зрењанину

 

7. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток II-А'' у Зрењанину

 

8. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток II-Б'' у Зрењанину

 

9. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток II-Ц'' у Зрењанину

 

10. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток II-Д'' у Зрењанину

 

11. Предлог Одлуке о економском оснаживању жена у граду Зрењанину

 

12. Предлог Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему града Зрењанина за 2017. годину 

 

13. Предлог Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда (Седам просторија здравства број 1, у приземљу стамбено-пословне зграде број 1 у Зрењанину, ул. Гимназијска бр. 24)

 

14. Предлог Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда (Једнособан стан број 5, у приземљу породично-стамбене зграде број 1 у Зрењанину, ул. Војводе Петра Бојовића бр. 47)

 

15. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини града Зрењанина на Месну заједницу ''Фаркаждин''

 

16. Предлог Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини града Зрењанина непосредном погодбом 

 

17. Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2017. годину 

 

18. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин  

 

19. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин

 

20. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Апотеке Зрењанин

 

21. Предлог Решења о давању сагласности Женском одбојкашком клубу ''Клек Србијашуме'' на употребу имена града Зрењанина у називу Женског одбојкашког клуба 

 

22. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

 

23. Извештај о пословању ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за период 01.01.2016. – 31.12.2016. године 

 

24. Извештај о пословању ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин за период I - XI 2016. године – ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за XII 2016. године

 

25. Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2016. годину

 

26. Извештај о раду ЈП ''Туристички центар града Зрењанина'' Зрењанин за период од 01.01.2016. – 30.11.2016. године

 

27. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе Зрењанин за радну 2016./2017. годину

 

28. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2017. годину

 

29. Предлог Закључка о прихватању Посебног програма коришћења субвенција из средстава буџета града Зрењанина за 2017. годину ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин

 

30. Годишњи план рада Предшколске установе Зрењанин за радну 2017./2018. годину

 

31. Предлог Закључка о усвајању Измене и допуне Плана рада Апотеке Зрењанин за 2017. годину 

 

32. Предлог Закључка у вези обавезивања града Зрењанина да ће у случају да буде донето правоснажно решење о враћању (реституцији) земљишта у јавној својини Града на одређеном земљишту у оквиру радне зоне обештетити власника такве имовине уместо враћања предметног земљишта

 

33. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин

 

34. Предлог Решења о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' Зрењанин

 

35. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' Зрењанин

 

36. Предлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за директора Јавног комуналног предузећа '' Градска топлана'' Зрењанин

 

37. Предлог Решења о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин

 

38. Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин

 

39. Предлог Решења о разрешењу директора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин

 

40. Предлог Решења о именовању директора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин

 

41. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Младост'' Томашевац 

 

42. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Младост'' Томашевац  

 

43. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Урош Предић'' Орловат

 

44. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Урош Предић'' Орловат

 

45. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Медицинске школе Зрењанин   

 

46. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Медицинске школе Зрењанин 

 

47. Предлог Решења о образовању и избору чланова Савета за међунационалне односе града Зрењанина

 

48. Предлог Решења о разрешењу два члана и избору три члана Савета за здравље   

 

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Оливер Митровић 

 

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 12 седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 28.09.2017. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала за тачке  35., 46. и 47. предложеног дневног реда, који ће се доставити пре почетка седнице.

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana