Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
28. Седница Скупштине града Зрењанина


РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                               

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                 

ГРАД ЗРЕЊАНИН                

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 06-74/19-I

Дана: 19.06.2019. године

З Р Е Њ А Н И Н

  

На основу члана 22. и  62. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст) 

 

 

С А З И В А М

28. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА СРЕДУ 26.06.2019. ГОДИНЕ 

 

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
 
 
За ову седницу предлажем следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Зрењанина за 2018. годину – Консолидовани завршни рачун  

 

2. Упознавање са Извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2018. годину 

 

3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2019. годину – Ребаланс III

 

4. Предлог Одлуке о покретању иницијативе за измену члана 20. редни број 4. Закона о територијалној организацији Републике Србије

 

5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута града Зрењанина

 

6. Предлог Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине града Зрењанина

 

7. Предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Зрењанина

 

8. Предлог Одлуке о управљању гробљима, сахрањивању и вршењу погребних делатности

 

9. Предлог Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Зрењанина

 

10. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом – без накнаде

 

11. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода

 

12. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину кретања домаћих животиња у насељеним местима и условима и начину заједничког коришћења утрина и пашњака на територији општине Зрењанин

 

13. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

 

14. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о пословном простору града Зрењанина

 

15. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о пијацама 

 

16. Предлог Одлуке о допунама Одлуке о паркирању возила

 

17. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца и о раду Зоохигијенске службе

 

18. Предлог Одлуке о измени Одлуке о спровођењу комасације за катастарску општину Ботош

 

19. Предлог Одлуке о измени Одлуке о преузимању оснивачких права над здравственом установом Апотека Зрењанин

 

20. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини града Зрењанина на МЗ ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин

 

21. Предлог Одлуке о одузимању права коришћења на непокретности у јавној својини града Зрењанина Месној заједници ''Граднулица''

 

22. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Народног музеја Зрењанин

 

23. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

 

24. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о смањењу основног капитала ради покрића губитка ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин 

 

25. Извештај о раду Савета за здравље града Зрењанина за 2018. годину

 

26. Извештај о раду месних заједница за 2018. годину

 

27. Предлог Закључка о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин за период од 01.01. до 31.12.2018. године

 

28. Извештај о пословању за 2018. годину ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин

 

29. Извештај о реализацији пренетих субвенција из буџета града Зрењанина у 2018. години ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин

 

30. Извештај о пословању за 2018. годину ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин

 

31. Извештај о пословању ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2018. годину

 

32. Извештај о пословању ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

 

33. Извештај о пословању ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

 

34. Извештај о пословању ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

 

35. Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина за 2018. годину

 

36. Извештај о раду Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2018. годину

 

37. Извештај о раду Народног музеја Зрењанин за 2018. годину

 

38. Извештај о раду Културног центра Зрењанина за 2018. годину

 

39. Извештај о раду Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин за 2018. годину

 

40. Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2018. годину

 

41. Извештај о раду и извештај о финансијским показатељима по завршном рачуну Центра за социјални рад града Зрењанина за 2018. годину

 

42. Предлог Закључка о прихватању Анализе пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању чији је оснивач град Зрењанин за период од 01.01. до 31.12.2018. године

 

43. Предлог Закључка о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин за период од 01.01. до 31.03.2019. године

 

44. Предлог Закључка о давању сагласности на измене и допуне Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2019. годину

 

45. Предлог Закључка о прихватању Измена и допуна Програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2019. годину

 

46. Предлог Закључка о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из средстава буџета града Зрењанина ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2019. годину

 

47. Предлог Закључка о прихватању Измена и допуна Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2019. годину

 

48. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Ребаланса I Програма пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2019. годину

 

49. Предлог Закључка о прихватању Измене Програма пословања '' Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2019. годину (I)

 

50. Предлог Закључка о прихватању Прве измене Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2019.  годину

 

51. Предлог Закључка о прихватању Измена II Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2019. годину

 

52. Предлог Закључка о прихватању Измене и допуне финансијског плана Туристичке организације града Зрењанина за 2019. годину

 

53. Финансијски план Апотеке Зрењанин за 2019. годину

 

54. Предлог Закључка о усвајању Измене и допуна плана и програма рада – Ребаланс I Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2019. годину

 

55. Предлог Закључка о усвајању Измењеног финансијског плана прихода и расхода у оквиру Програма рада Народног музеја Зрењанин за 2019. годину

 

56. Предлог Закључка о усвајању Измене плана и програма рада Културног центра Зрењанина за 2019. годину

 

57. Предлог Закључка о усвајању Измена плана и програма рада за 2019. годину – РЕБАЛАНС I Градске Народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин

 

58. Предлог Закључка о усвајању Измена и допуна Програма рада Историјског архива Зрењанин за 2019. годину

 

59. Предлог Закључка о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин за 2019. годину

 

60. Предлог Закључка о усвајању I Измене Плана рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2019. годину

 

61. Предлог Закључка о усвајању Измена и допуна финансијског плана Центра за социјални рад града Зрењанина за 2019. годину

 

62. Предлог Закључка о усвајању Измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2019. годину

 

63. Предлог Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника по основу Споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији града Зрењанина у периоду од 2019. до 2022. године

 

64. Предлог Решења о разрешењу члана Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин

 

65. Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин

 

66. Предлог Решења о разрешењу два члана Управног одбора Апотеке Зрењанин

 

67. Предлог Решења о именовању два члана Управног одбора Апотеке Зрењанин

 

68. Предлог Решења о разрешењу члана Надзорног одбора Апотеке Зрењанин

 

69. Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Апотеке Зрењанин

 

70. Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин

 

71. Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин

 

72. Предлог Решења о именовању председника и члана Управног одбора Савремене галерије Уметничке колоније Ечка –Зрењанин

 

73. Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе Зрењанин

 

74. Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Предшколске установе Зрењанин

 

75. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе “Петар Петровић Његош” Зрењанин

 

76. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе “Петар Петровић Његош” Зрењанин

 

77. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” Фаркаждин

 

78. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” Фаркаждин

 

  Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

              

                 ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Оливер Митровић 

 

НАПОМЕНА: 

 

  Материјали за тачке предложеног дневног реда за 28. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 26.06.2019. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града.

 

  Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

 
 
 
 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana