Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
18. Седница Скупштине града Зрењанина


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА         

ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 06-62/18-I

Дана: 06.07.2018. године

З Р Е Њ А Н И Н

 

На основу члана 22. и  62. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст) 

 

 

С А З И В А М

18. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ПЕТАК 13.07.2018. ГОДИНЕ 

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
 
За ову седницу предлажем следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2018. годину – Ребаланс I

 

2. Предлог Одлуке о конверзији припадајућег дела пореза на зараде у трајни улог у капитал субјекта приватизације – Симпо АД Врање

 

3. Предлог Одлуке о наставку изградње дистрибутивне гасне мреже на територији града Зрењанина

 

4. Предлог Одлуке о усвајању Предлога концесионог акта за Пројекат јавно-приватног партнерства са елементима концесије

 

5. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка ''ЈП за урбанизам'' Зрењанин за 2016. и 2017. годину донету од стране Надзорног одбора предузећа на седници одржаној дана 02.07.2018. године под бројем: 14/10-2

 

6. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврда о смрти

 

7. Извештај о пословању ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2017. годину

 

8. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Измена и допуна Програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2018. годину

 

9. Предлог Закључка o давању сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2018. годину ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин

 

10. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о доношењу I Измене Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2018. годину

 

11. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању измена и допуна Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2018. годину

 

12. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању II Измене Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2018. годину

 

13. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању измењеног Програма пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2018. годину (Ребаланс I)

 

14. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању прве (I) измене и допуне Програма пословања са финансијским планом Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2018. годину

 

15. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању измене и допуне финансијског плана Туристичке организације града  Зрењанина за 2018. годину

 

16. Предлог Закључка о усвајању измене и допуна плана и програма рада – Ребаланс I Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2018. годину

 

17. Предлог Закључка о усвајању Измењеног Финансијског плана прихода и расхода Народног музеја Зрењанин за 2018. годину 

 

18. Предлог Закључка о усвајању Ребаланса I плана и програма рада Културног центра Зрењанина за 2018. годину

 

19. Предлог Закључка о усвајању Измене Плана и програма рада - РЕБАЛАНС I Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2018. годину

 

20. Предлог Закључка о усвајању Измена Програма рада Историјског архива Зрењанин за 2018. годину - Ребаланс I 

 

21. Предлог Закључка о усвајању Измена и допуна Финансијског плана (Ребаланс I) Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин за 2018. годину

 

22. Предлог Закључка о усвајању Измена Плана рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2018. годину - Ребаланс I

 

23. Предлог Закључка о усвајању Измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2018. годину 

 

24. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''2. Октобар'' Зрењанин

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.         

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Оливер Митровић 

 

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 18. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 13.07.2018. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала за тачку 24. предложеног дневног реда, који ће се доставити пре почетка седнице.

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

 
 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana