Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
19. Седница Скупштине града Зрењанина


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА         

ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 06-90/18-I

Дана: 04.10.2018. године

З Р Е Њ А Н И Н

 

На основу члана 22. и  62. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст) 

 

 

С А З И В А М

19. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ПЕТАК 05.10.2018. ГОДИНЕ 

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 11,00 часова.
 
За ову седницу предлажем следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

1. Предлог Закључка у вези опредељивања грађевинских парцела за реализацију инвестиционог пројекта од државног значаја ради изградње фабрике пнеуматика за моторна возила и пратећих објеката, који ће бити изграђени од стране кинеске компаније ''Shandong Linglong Tire Co.Ltd'' и њихових коопераната

 

2. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Југоисток'' у Зрењанину

    - Графички део

 

3. Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2018. годину

 

4. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом

 

У складу са чланом 62. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст), образложење за краћи рок за сазивање 19. седнице Скупштине града је хитност у вези поступка инвестиције. 

 

 Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.         

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Оливер Митровић 

 

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 19. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 05.10.2018. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града.

 

У случају неслагања материјала у електронском облику са писаним материјалом, важећи је писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

 
 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana