Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
40. Седница Градског већа


 

 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

 

На основу члана 57. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 7/19) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14 и 20/14) 
 
 
 
   

С А З И В А М

 

40. седницу Градског већа града Зрењанина за уторак 18.06.2019. године.

 

   
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали,
са почетком у 08,30 часова.
 
 
 
 
 
 За ову седницу предлажем следећи:

 

 Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2019. годину – Ребаланс III

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

 

2. Утврђивање Предлога Одлуке о покретању иницијативе за измену члана 20. редни број 4. Закона о територијалној организацији Републике Србије

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

 

3. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Статута града Зрењанина

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

 

4. Утврђивање Предлога Одлуке о управљању гробљима, сахрањивању и вршењу погребних делатности

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Обрен Прибишић

 

5. Утврђивање Предлога Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Зрењанина

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Марић

 

6. Утврђивање Предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом – без накнаде

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мила Ратковић Панић

 

7. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу Плана места за постављање плутајућег објекта – дока на реци Бегеј и превезишта за чамце на територији града Зрењанина

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђурђина Грбић

 

8. Утврђивање Предлога Одлуке о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама на територији града Зрењанина

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђурђина Грбић

 

9. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу Плана места за постављање и уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији града Зрењанина

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђурђина Грбић

 

10. Утврђивање Предлога Одлуке о постављању и уклањању објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији града Зрењанина

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђурђина Грбић

 

11. Утврђивање Предлога Одлуке о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини града Зрењанина на МЗ ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мила Ратковић Панић

 

12. Утврђивање Предлога Одлуке о одузимању права коришћења на непокретности у јавној својини града Зрењанина Месној заједници ''Граднулица''

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Мила Ратковић Панић

 

13. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

 

14. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину кретања домаћих животиња у насељеним местима и условима и начину заједничког коришћења утрина и пашњака на територији општине Зрењанин

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасмина Малинић

 

15. Утврђивање Предлога Одлуке о допуни Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Марић 

 

16. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о пословном простору града Зрењанина

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић 

 

17. Утврђивање Предлога Одлуке о допуни Одлуке о пијацама 

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Мандић

 

18. Утврђивање Предлога Одлуке о допунама Одлуке о паркирању возила

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Данкулов

 

19. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца и о раду Зоохигијенске службе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Обрен Прибишић

 

20. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о спровођењу комасације за катастарску општину Ботош

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

 

21. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о преузимању оснивачких права над здравственом установом Апотека Зрењанин

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

 

22. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Народног музеја Зрењанин

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

 

23. Утврђивање Предлога Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасмина Малинић

 

24. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о смањењу основног капитала ради покрића губитка ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин 

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Јован Цветић

 

25. Извештај о раду Савета за здравље града Зрењанина за 2018. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: др Миле Ковачевић

 

26. Извештај о раду месних заједница за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Наталија Стојадинов Радовић

 

27. Упознавање са Извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2018. годину 

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

 

28. Извештај о пословању за 2018. годину ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

 

29. Извештај о реализацији пренетих субвенција из буџета града Зрењанина у 2018. години ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

 

30. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на измене и допуне Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2019. годину 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

 

31. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Измена и допуна Програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2019. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

 

32. Извештај о пословању за 2018. годину ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Снежана Ђорђевић

 

33. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из средстава буџета града Зрењанина ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2019. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Снежана Ђорђевић

 

34. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Измена и допуна Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2019. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Снежана Ђорђевић 

 

35. Извештај о пословању ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2018. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Јован Цветић

 

36. Извештај о пословању ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Свилар

 

37. Извештај о пословању ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Мандић 

 

38. Извештај о пословању ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић

 

39. Извештај о раду Народног музеја Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Гвозденац Мартинов

 

40. Извештај о раду Културног центра Зрењанина за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Маринковић

 

41. Извештај о раду Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Бјелогрлић

 

42. Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Ковачевић

 

43. Извештај о раду и извештај о финансијским показатељима по завршном рачуну Центра за социјални рад града Зрењанина за 2018. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Лисица

 

44. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Ребаланса I Програма пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2019. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Свилар

 

45. Утврђивање предлога Закључка о прихватању Измене Програма пословања '' Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2019. годину (I)

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јован Цветић

 

46. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Прве измене Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2019.  годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Мандић 

 

47. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Измена II Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2019. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић

 

48. Финансијски план Апотеке Зрењанин за 2019. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: др Милан Миљуш

 

49. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измене и допуна плана и програма рада – Ребаланс I Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2019. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Француски

 

50. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измењеног финансијског плана прихода и расхода у оквиру Програма рада Народног музеја Зрењанин за 2019. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Гвозденац Мартинов

 

51. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измене плана и програма рада Културног центра Зрењанина за 2019. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Маринковић 

 

52. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измена плана и програма рада за 2019. годину – РЕБАЛАНС I Градске Народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Бјелогрлић

 

53. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измена и допуна Програма рада Историјског архива Зрењанин за 2019. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Баста

 

54. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин за 2019. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Душко Радишић 

 

55. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању I Измене Плана рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2019. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Ковачевић

 

56. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измена и допуна финансијског плана Центра за социјални рад града Зрењанина за 2019. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Лисица

 

57. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измене финансијског плана Предшколске установе за 2019. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Петровић

 

58. Утврђивање Предлога Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника по основу Споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији града Зрењанина у периоду од 2019. до 2022. године

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Вјерка Хрубик

 

59.  Текућа питања

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН               

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -  

Број: 06-72/19-III          

Дана: 17.06.2019. године  

З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА

Чедомир Јањић

                    

НАПОМЕНА: 

 

 

  Материјали за тачке предложеног дневног реда за 40. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 18.06.2019. године налази се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће. 

 

  Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

 

  Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana