Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
29. Седница Градског већа


 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

 

На основу члана 48. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14 и 20/14) 

 

С А З И В А М

 

29. седницу Градског већа града Зрењанина за четвртак  05.07.2018. године.

 
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 08,30 часова.
 
 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2018. годину – Ребаланс I

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

 

2. Утврђивање Предлога Одлуке о конверзији припадајућег дела пореза на зараде у трајни улог у капитал субјекта приватизације – Симпо АД Врање

ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

 

3. Утврђивање Предлога Одлуке о наставку изградње дистрибутивне гасне мреже на територији града Зрењанина

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милош Королија

 

4. Утврђивање Предлога Одлуке о усвајању Предлога концесионог акта за Пројекат јавно-приватног партнерства са елементима концесије

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вера Ђурђевић

 

5. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка ''ЈП за урбанизам'' Зрењанин за 2016. и 2017. годину донету од стране Надзорног одбора предузећа на седници одржаној дана 02.07.2018. године под бројем: 14/10-2

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Јован Цветић

 

6. Утврђивање Предлога Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврда о смрти

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасмина Малинић

 

7. Извештај о пословању ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2017. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Давид Димкић

 

8. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Измена и допуна Програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Давид Димкић

 

9. Утврђивање Предлога Закључка o давању сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2018. годину ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Давид Димкић

 

10. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о доношењу I Измене Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Мандић

 

11. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању измена и допуна Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Снежана Ђорђевић

 

12. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању II Измене Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић

 

13. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању измењеног Програма пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2018. годину (Ребаланс I)

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јован Цветић

 

14. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању прве (I) измене и допуне Програма пословања са финансијским планом Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Дејан Јованов

 

15. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању измене и допуне финансијског плана Туристичке организације града  Зрењанина за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Љуботина

 

16. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању измене и допуна плана и програма рада – Ребаланс I Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Француски

 

17. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измењеног Финансијског плана прихода и расхода Народног музеја Зрењанин за 2018. годину 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Гвозденац Мартинов

 

18. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Ребаланса I плана и програма рада Културног центра Зрењанина за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Маринковић

 

19. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измене Плана и програма рада - РЕБАЛАНС I Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Бјелогрлић

 

20. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измена Програма рада Историјског архива Зрењанин за 2018. годину - Ребаланс I 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Баста

 

21. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измена и допуна Финансијског плана (Ребаланс I) Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Радишић

 

22. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измена Плана рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2018. годину - Ребаланс I

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Ковачевић

 

23. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2018. годину 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Петровић

 

24. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН               

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -  

Број: 06-60/18-III          

Дана: 04.07.2018. године  

З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА

Чедомир Јањић

                    

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 29. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 05.07.2018. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт.   

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

 

Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana