Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
18. Седница Градског већа


 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

 

На основу члана 48. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14 и 20/14) 

 

 

 

С А З И В А М

 

18. седницу Градског већа града Зрењанина за среду 15.11.2017. године.

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у сали Градског већа града Зрењанина, број 90 са почетком у 07,45 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у Индустријској зони  "Југоисток" по цени мањој од тржишне у корист компаније Essex Балкан d.o.o. Beograd - Stari Grad

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Рикало 

 

2. Утврђивање Предлога Одлуке о преносу права јавне својине над дистрибутивним системом природног гаса града Зрењанина у имовину Републике Србије

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милош Королија 

 

3. Утврђивање Предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом – без накнаде

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мила Ратковић Панић 

 

4. Утврђивање Предлога Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини (''Farmer 023 V&M'' doo Зрењанин)

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Стојан Краљ

 

5. Утврђивање Предлога Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини (''Toennies Invest'' Доо Београд)

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Стојан Краљ

 

6. Утврђивање Предлога Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини (''Food Planet'' doo Зрењанин)

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Стојан Краљ

 

7. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -

Број: 06-147/17-III

Дана: 14.11.2017. године

З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА

Чедомир Јањић

                    

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 18. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 15.11.2017. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће, осим материјала за тачке 4., 5. и 6. предложеног дневног реда, који ће се доставити пре почетка седнице. 

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

 

Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.

 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana