Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
37. Седница Градског већа


 

 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

 

На основу члана 48. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14 и 20/14) 

   

С А З И В А М

 

37. седницу Градског већа града Зрењанина за среду 20.03.2019. године.

 
   
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у сали Градског већа града Зрењанина, број 90 са почетком у 08,00 часова.
 
 
 
 За ову седницу предлажем следећи:

 

 Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Утврђивање Предлога Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина

ИЗВЕСТИЛАЦ: Николина Шерфезе

 

2. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Николина Шерфезе

 

3. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама Одлуке о ауто такси превозу путника и лимо сервису на територији града Зрењанина

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јованов

 

4. Утврђивање Предлога Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији града Зрењанина

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Драгић

 

5. Утврђивање Предлога Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на подручју града 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Драгић

 

6. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о установљењу празника града, награда, јавних признања и звања почасног грађанина града Зрењанина

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

 

7. Утврђивање Предлога Одлуке о измени  Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

 

8. Утврђивање Предлога Одлуке о допуни Одлуке о оснивању Народног музеја у Зрењанину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

 

9. Утврђивање Предлога Одлуке о конверзији припадајућег дела пореза на зараде у капитал Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида – Заштитна радионица Д.О.О. Београд

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

 

10. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута "Јавног предузећа за урбанизам" Зрењанин

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

 

11. Утврђивање Предлога Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасмина Малинић

 

12.  Извештај о раду Градске управе града Зрењанина за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасмина Малинић

 

13. Извештај о раду Народног позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Француски

 

14. Извештај о раду Савремене галерије Уметничке колоније Ечка -  Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Радишић

 

15.  Извештај о раду Историјског архива Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Баста

 

16. Извештај о раду Заштитника грађана града Зрењанина за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ана Ковачки

 

17. Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Зрењанина за 2018. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Мр Игор Виријевић

 

18. План рада Градског штаба за ванредне ситуације града Зрењанина за 2019. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мр Игор Виријевић

 

19. План рада Комуналне полиције града Зрењанина за 2019. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мр Игор Виријевић

 

20. Утврђивање Предлога Закључка у вези покретања реализације Инвестиционог пројекта на завршетку изградње обилазног пута око града Зрењанина

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

 

21. Утврђивање Предлога Закључка о давању мишљења да град Зрењанин нема примедбе на Предлог Закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

 

22. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање града Зрењанина за 2019. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

 

23. Утврђивање Предлога Закључка о доношењу Плана набавки Скупштине града Зрењанина за 2019. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Едвард Беновић

 

24. Утврђивање Предлога Финансијског плана директног корисника – Скупштина града – Раздео 1 функционална класификација 110, програм 16 – политички систем локалне самоуправе за 2019. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

25.  Текућа питања

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН               

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -  

Број: 06-26/19-III          

Дана: 19.03.2019. године  

З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА

Чедомир Јањић

                    

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 37. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 20.03.2019. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће. 

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

 

Обавештава се известиоц за тачку предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствује наведеној седници, благовремено јави у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana