Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
30. Седница Градског већа


 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

 

На основу члана 48. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14 и 20/14) 

 

С А З И В А М

 

30. седницу Градског већа града Зрењанина за четвртак  04.10.2018. године.

 
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у сали Градског већа града Зрењанина, број 90 са почетком у 08,00 часова.
 
 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Утврђивање Предлога Закључка у вези опредељивања грађевинских парцела за реализацију инвестиционог пројекта од државног значаја ради изградње фабрике пнеуматика за моторна возила и пратећих објеката, који ће бити изграђени од стране кинеске компаније ''Shandong Linglong Tire Co.Ltd'' и њихових коопераната

 

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Чедомир Јањић

 

2. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Југоисток'' у Зрењанину

 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

 

3. Утврђивање Предлога Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2018. годину

 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милутин Ђуришић

 

4. Утврђивање Предлога Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом

 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Воргић

 

5. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат.парц.бр. 14615/48 и 14615/50)

 

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

 

6. Предлог Закључка у вези одобравања средстава за регресирање студентских месечних карата у пуном износу у приградском превозу за студенте из социјално осетљивих друштвених група

 

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Миловић

 

7. Предлог Закључка у вези права на доделу средстава у виду рефундације трошкова или дела трошкова међумесног превоза за студенте високошколских установа са пребивалиштем на територији града Зрењанина

 

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Миловић

 

8. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН               

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -  

Број: 06-88/18-III          

Дана: 03.10.2018. године  

З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА

Чедомир Јањић

                    

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 30. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 04.10.2018. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће, осим материјала за тачку 2. предложеног дневног реда, који ће се доставити пре почетка седнице.

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

 

Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana