Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
16. Седница Градског већа


 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

 

  На основу члана 42. став 2., а у вези члана 48. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и 19/17), члана 14. став 5. и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14 и 20/14)

 

С А З И В А М

 

16. седницу Градског већа града Зрењанина за среду 20.09.2017. године.

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у сали Градског већа града Зрењанина, број 90 са почетком у 10,00  часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Утврђивање Предлога Одлуке о допуни Статута града Зрењанина 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

 

2. Утврђивање Предлога Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Зрењанина

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Милица Самарџија

 

3. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама Одлуке о платама, додацима, накнадама и осталим примањима изабраних и постављених лица у органима града Зрењанина  

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасмина Малинић

 

4. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о одржавању комуналне хигијене

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

 

5. Утврђивање Предлога Одлуке о допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији града Зрењанина

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

 

6. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације радног комплекса – фарме ''Банатски Деспотовац'' КО Банатски Деспотовац 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић  

 

7. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Берберско Болница'' у Зрењанину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

 

8. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток II-А'' у Зрењанину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

 

9. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток II-Б'' у Зрењанину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

 

10. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток II-Ц'' у Зрењанину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

 

11. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток II-Д'' у Зрењанину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

 

12. Утврђивање Предлога Одлуке о економском оснаживању жена у граду Зрењанину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић 

 

13. Утврђивање Предлога Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему града Зрењанина за 2017. годину 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасмина Малинић 

 

14. Утврђивање Предлога Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда (Седам просторија здравства број 1, у приземљу стамбено-пословне зграде број 1 у Зрењанину, ул. Гимназијска бр. 24)

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић

 

15. Утврђивање Предлога Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда (Једнособан стан број 5, у приземљу породично-стамбене зграде број 1 у Зрењанину, ул. Војводе Петра Бојовића бр. 47)

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић

 

16. Утврђивање Предлога Одлуке о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини града Зрењанина на Месну заједницу ''Фаркаждин''

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Милица Самарџија

 

17. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини града Зрењанина непосредном погодбом 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић

 

18. Утврђивање Предлога Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2017. годину 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

 

19. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин  

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић 

 

20. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

 

21. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Апотеке Зрењанин

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

 

22. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности Женском одбојкашком клубу ''Клек Србијашуме'' на употребу имена града Зрењанина у називу Женског одбојкашког клуба 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Симо Салапура

 

23. Утврђивање Предлога Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасмина Малинић 

 

24. Извештај о пословању ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за период 01.01.2016. – 31.12.2016. године 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Мандић

 

25. Извештај о пословању ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин за период I - XI 2016. године – ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за XII 2016. године

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Јован Цветић 

 

26. Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2016. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић

 

27. Извештај о раду ЈП ''Туристички центар града Зрењанина'' Зрењанин за период од 01.01.2016. – 30.11.2016. године

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Љуботина

 

28. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе Зрењанин за радну 2016./2017. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Петровић

 

29. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2017. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Снежана Ђорђевић

 

30. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Посебног програма коришћења субвенција из средстава буџета града Зрењанина за 2017. годину ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин

ИЗВЕСТИЛАЦ: Снежана Ђорђевић

 

31. Годишњи план рада Предшколске установе Зрењанин за радну 2017./2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Петровић

 

32. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измене и допуне Плана рада Апотеке Зрењанин за 2017. годину 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Милан Миљуш

 

33. Утврђивање Предлога Закључка у вези обавезивања града Зрењанина да ће у случају да буде донето правоснажно решење о враћању (реституцији) земљишта у јавној својини Града на одређеном земљишту у оквиру радне зоне обештетити власника такве имовине уместо враћања предметног земљишта

ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

 

34. Предлог Решења о допуни Решења о образовању и именовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђина Даријевић

 

35. Предлог Решења по приговору ДОО ''СИНС'' из Житишта изјављеном на обавештење Одељења за урбанизам Градске управе града Зрењанина бр. 350-65/17-IV-05-01 од 25.08.2017. године 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Вујовић

 

36. Текућа питања

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН               

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -  

Број: 06-120/17-III         

Дана: 19.09.2017. године  

З Р Е Њ А Н И Н

 

  ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Саша Сантовац

                    

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 16. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 20.09.2017. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће, осим материјала за тачке 8., 9., 10. и 11. предложеног дневног реда, који ће се доставити пре почетка седнице као и материјала који се на истом не налази у складу са Законом о заштити података о личности (''Службени гласник РС'', бр. 97/2008, 104/2009 – др Закон, 68/2012 – Одлука УС и 107/2012). 

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

 

Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana