Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
21. Седница Градског већа


 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

 

На основу члана 48. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14 и 20/14) 

 
 

С А З И В А М

 

21. седницу Градског већа града Зрењанина за четвртак 14.12.2017. године.

 
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали са почетком у 08,00 часова.
 
 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Предлог Закључка о стављању ван снаге Предлога Одлуке о буџету града Зрењанина за 2018. годину утврђеног на 70. ванредној седници Градског већа одржаној 31.10.2017. године

ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

 

2. Утврђивање Предлога Одлуке о буџету града Зрењанина за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

 

3. Утврђивање Предлога Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији града Зрењанина

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Петровић

 

4. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Зрењанина

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зита Мијатов Давидхази

 

5. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за услуге које врши Градска управа

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђина Даријевић

 

6. Утврђивање Предлога Одлуке о допуни Одлуке о градским административним таксама

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђина Даријевић

 

7. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине

ИЗВЕСТИЛАЦ: Николина Шерфезе

 

8. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђина Даријевић

 

9. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о одржавању комуналне хигијене           

ИЗВЕСТИЛАЦ: мр Игор Виријевић

 

10. Утврђивање Предлога Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације ''БАГЉАШ'' у Зрењанину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

 

11. Утврђивање Предлога Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације ''МАЛА АМЕРИКА'' у Зрењанину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

 

12. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода

ИЗВЕСТИЛАЦ: Давид Димкић

 

13. Утврђивање Предлога Одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавно комуналним предузећем ''Зрењанинска обједињена наплата'' Зрењанин

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђина Даријевић

 

14. Утврђивање Предлога Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић

 

15. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему града Зрењанина за 2017. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Марић

 

16. Утврђивање Предлога Кадровског плана Градске управе, Правобранилаштва и Стручне службе Заштитника грађана града Зрењанина за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Марић

 

17. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавне установе ''Резервати природе'' Зрењанин

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

 

18. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

 

19. Утврђивање Предлога Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

ИЗВЕСТИЛАЦ: Софија Анђелковић

 

20. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина за период од 2012. до 2016. године

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Петровић

 

21. Локални акциони план за запошљавање града Зрењанина за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

 

22. Програм пословања ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јован Цветић

 

23. Програм пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Давид Димкић

 

24. Утврђивање Предлога Закључка у вези давања сагласности на Посебан програм за коришћење субвенција за 2018. годину ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин

ИЗВЕСТИЛАЦ: Давид Димкић

 

25. Програм пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Протић

 

26. Програм пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи''  Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Мандић

 

27. Програм пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Свилар

 

28. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Измена Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2017. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић

 

29. Програм пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић

 

30. Финансијски план Туристичке организације града Зрењанина за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Љуботина

 

31. Годишњи Програм пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2018. годину 

ИЗВЕСТИЛАЦ: др Дејан Јованов

 

32. Финансијски план Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2018. годину 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бојан Мијатов

 

33. Програм рада Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Француски

 

34. Програм рада Народног музеја Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Гвозденац Мартинов

 

35. Програм Рада Културног центра Зрењанина за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Маринковић

 

36. План и програм рада Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Бјелогрлић

 

37. Програм рада Историјског архива Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Баста

 

38. Програм рада са Финансијским планом Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Радишић

 

39. План рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Ковачевић

 

40. План и Програм рада Центра за социјални рад града Зрењанина за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Лисица

 

41. Програм рада Службе ванинституционалне заштите Геронтолошког центра Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Тања Живанов

 

42. Финансијски план Предшколске установе Зрењанин за 2018. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Петровић

 

43. Предлог Закључка о давању предходне сагласности ''Културном центру'' Зрењанин за давање у закуп делова објекта у Зрењанину, ул. Народне омладине 1, зграда бр. 1 на парцели бр. 6535

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милица Самарџија

 

44. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН               

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -  

Број: 06-163/17-III          

Дана: 13.12.2017. године  

З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА

Чедомир Јањић

                    

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 21. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 14.12.2017. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт.

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

 

Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana