Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
43. Седница Градског већа


 

 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

 

На основу члана 57. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 7/19 и 18/19) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14 и 20/14) 
 
 
 
   

С А З И В А М

 

43. седницу Градског већа града Зрењанина за четвртак 19.09.2019. године.

 
   
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у сали Градског већа града Зрењанина, број 90 са почетком у 07,45 часова.
 
 
 За ову седницу предлажем следећи:

 

 Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Утврђивање Предлога Одлуке о Локалном омбудсману града Зрењанина

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

 

2. Утврђивање Предлога Одлуке о оснивању Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Драгић

 

3. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу Плана генералне регулације  насељеног места Клек

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић 

 

4. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације  ''Доља'' у Зрењанину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић 

 

5. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације  ''Југоисток'' у Зрењанину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић 

 

6. Утврђивање Предлога Одлуке о покретању поступка прибављања грађевинског земљишта у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом - без накнаде

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милутин Ђуришић

 

7. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему града Зрењанина ѕа 2017. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасмина Малинић

 

8. Утврђивање Предлога Одлуке о конверзији припадајућег дела пореза на зараде у трајни улог у капитал субјекта приватизације – Симпо ад Врање

ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

 

9. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2019. годину у периоду јануар – јун 2019. године 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

 

10. Утврђивање Предлога Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2019. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милутин Ђуришић

 

11. Утврђивање Предлога Решења о одређивању закупца стана у јавној својини града Зрењанина на неодређено време 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милутин Ђуришић

 

12. Утврђивање Предлога Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасмина Малинић

 

13. Извештај о раду Јавне установе ''Спортски објекти''  Зрењанин за 2018. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Бојан Мијатов

 

14. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2019. годину

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Снежана Ђорђевић

 

15. Текућа питања

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -

Број: 06-94/19-III

Дана: 18.09.2019. године

З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА

Чедомир Јањић

                    

НАПОМЕНА: 

  

  Материјали за тачке предложеног дневног реда за 43. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 19.09.2019. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће, осим материјала за тачку 2. предложеног дневног реда. 

 

  Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

 

 

  Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana