Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
15. Седница Градског већа


 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

 

На основу члана 48. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14 и 5/17) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14 и 20/14)

  

 
 

  

С А З И В А М

 

15. седницу Градског већа града Зрењанина за уторак 27.06.2017. године.

 
 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 08,30  часова.

 
 
 

За ову седницу предлажем следећи: 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2017. годину - Ребаланс I

  ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

 

2. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама Статута града Зрењанина

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

 

3. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о Правобранилаштву града Зрењанина 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић 

 

4. Утврђивање Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама за услуге које врши Градска управа 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Софија Анђелковић

 

5. Утврђивање Предлога Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Зрењанина непосредном погодбом (1/1 удела пословног простора на кат.парц. бр. 4362)

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић 

 

6. Утврђивање Предлога Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Зрењанина непосредном погодбом (9/21 удела породичне стамбене зграде и 9/21 удела помоћне зграде бр. 2 и 3 на кат. парц. бр. 181)

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић  

 

7. Утврђивање Предлога Измена и допуна Кадровског плана Градске управе града Зрењанина за 2017. годину 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђина Даријевић

 

8. Утврђивање Предлога Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2017. годину 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

 

9. Локални акциони план за борбу против корупције града Зрењанина за период од 2017. године до 2021. године 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милош Королија

 

10. Извештај о пословању ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2016. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Девић  

 

11. Извештај о пословању ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2016. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Протић 

 

12. Извештај о пословању ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2016. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мр Александар Старчевић 

 

13. Извештај о пословању ЈП ''Резервати природе Зрењанин'' Зрењанин за период од 01.01.2016. – 30.11.2016. године

ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Дејан Јованов

 

14. Извештај о пословању ЈП ''Радио Зрењанин'' Зрењанин за период од 01.01.2016. до 15.11.2016. године

ИЗВЕСТИЛАЦ: Душанка Бузаџија 

 

15. Извештај о раду Народног музеја Зрењанин за 2016. годину 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Гвозденац Мартинов 

 

16. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2017. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Протић  

 

17. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању I измене Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2017. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Теодоровић

 

18. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Измене Програма пословања ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин за 2017. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јован Цветић 

 

19. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању измене Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2017. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић

 

20. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Предлога Измена и допуна Програма рада Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2017. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Француски

 

21. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању измењеног Финансијског плана прихода и расхода Народног музеја Зрењанин за 2017. годину – Ребаланс I

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Гвозденац Мартинов  

 

22. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Ребаланса I  плана и програма рада Културног центра Зрењанина за 2017. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Маринковић

 

23. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању измене Плана и програма рада – РЕБАЛАНС I Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2017. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Бјелогрлић  

 

24. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању предлога Измена и допуна Програма рада Историјског архива Зрењанин за 2017. годину – Ребаланс I

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Баста 

 

25. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измена и допуна Финансијског плана (Ребаланс I) Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин за 2017. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Игор Достанић  

 

26. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измена Плана рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2017. годину – Ребаланс I

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Ковачевић   

 

27. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Предлога  измена и допуна финансијског плана Туристичке организације града Зрењанина за 2017. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Љуботина   

 

28. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Предлога I ребаланса  финансијског плана Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2017. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бојан Мијатов 

 

29. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању прве (I) измене и допуне Програма пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2017. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Дејан Јованов 

 

30. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на измену   финансијског плана  Правобранилаштва града Зрењанина за 2017. годину

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Ракић 

 

31. Текућа питања

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН               

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -

Број: 06-85/17-III

Дана: 26.06.2017. године

З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић

 

 

НАПОМЕНА:  

 

У складу са чланом 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина образложење за краћи рок за сазивање 15. седнице Градског већа је хитност у вези предложеног материјала за наведену седницу.

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 15. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 27.06.2017. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће. 

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

 

Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana