Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
32. Седница Градског већа


 

 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

 

На основу члана 48. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14 и 20/14)
 

 

С А З И В А М

 

32. седницу Градског већа града Зрењанина за среду 12.12.2018. године.
 

 
 
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 09,00 часова.
 
 
 
 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2018. годину у периоду јануар – јун 2018. године
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

2. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2018. годину у периоду јануар – септембар 2018. године
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

3. Предлог Закључка о стављању ван снаге Предлога Одлуке о буџету града Зрењанина за 2019. годину утврђеног на 107. ванредној седници Градског већа одржаној 01.11.2018. године
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

4. Утврђивање Предлога Одлуке о буџету града Зрењанина за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

5. Утврђивање Предлога Одлуке о ауто такси превозу путника и лимо сервису на територији града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јованов

6. Утврђивање Предлога Одлуке о утврђивању урбанистичких зона и блокова обавезног текућег и инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, обавезном одржавању спољног изгледа зграда и бесповратном суфинансирању обнове фасада на територији града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јованов

7. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о одржавању улица, путева и других јавних површина у зимском периоду
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јованов

8. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допуни Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јован Цветић

9. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о оснивању ''Јавног  предузећа за урбанизам'' Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јован Цветић

10. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милутин Ђуришић

11. Утврђивање Предлога Одлуке о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђина Даријевић

12. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасмина Малинић

13. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему града Зрењанина за 2017. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасмина Малинић

14. Утврђивање Предлога Одлуке о преносу права коришћења на непокретности и покретним стварима у јавној својини града Зрењанина на Народни музеј Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Гвозденац Мартинов

15. Утврђивање Предлога Одлуке о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини града Зрењанина на ОШ ''Др Јован Цвијић'' Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Биљана Јованов

16. Утврђивање Предлога Одлуке о одузимању права коришћења на непокретности у јавној својини града Зрењанина Дому здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин и преносу права коришћења на ''Апотеку Зрењанин'' Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Милан Миљуш

17. Утврђивање Предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом – без накнаде
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милица Самарџија

18. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допуни Одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавним предузећем ''Туристички центар града Зрењанина'' Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

19. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допуни Одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавним предузећем ''Резервати природе Зрењанина'' Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

20. Утврђивање Предлога Одлуке о окончању поступка ликвидације Јавног предузећа Радио Зрењанин Зрењанин – у ликвидацији
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

21. Утврђивање Предлога Одлуке о расподели ликвидационог остатка Јавног предузећа Радио Зрењанин Зрењанин – у ликвидацији
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

22. Утврђивање Предлога Одлуке о поверавању на чување пословних књига и докумената  Јавног предузећа Радио Зрењанин Зрењанин – у ликвидацији
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

23. Утврђивање Предлога Кадровског плана Градске управе, Правобранилаштва и Стручне службе Заштитника грађана града Зрењанина за 2019. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасмина Малинић

24. Утврђивање Предлога Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2018. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милутин Ђуришић

25. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности Удружењу ''Љубитељи пива и производа од пивског слада'' из Зрењанина на употребу имена града Зрењанина у називу одређених производа
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

26. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2017. годину ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Станижан

27. Утврђивање Предлога Решења у вези одређивања Чонтош Марије из Зрењанина за закупца стана на неодређено време
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дуплановић

28. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања града Зрењанина у периоду од 2018. до 2022. године
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Лисица

29. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Локалног акционог плана за младе 2018. – 2021. године
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Симо Салапура

30. Утврђивање Предлога Закључка о давању позитивног мишљења на Предлог Градоначелника за допуну члана 20. Закона о територијалној организацији Републике Србије број 016-4/18-113-II од 29. августа 2018. године
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

31 Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Зрењанина у 2017. години
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Веселин Милованов

32. Извештај о пословању Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за период 01.01. – 31.12.2017. године
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић

33. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе Зрењанин за радну 2017./2018. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Габријела Тот Сакал

34. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измене финансијског плана Апотеке Зрењанин за 2018. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Милан Миљуш

35. Програм пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Станижан

36. Програм пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Несторов

37. Програм пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2019. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Мандић

38. Програм пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Свилар

39. План и програм пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Љуботина

40. Годишњи програм пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Дејан Јованов

41. Програм рада са Финансијским планом Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Бојан Мијатов

42. План и програм рада Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Француски

43. Програм рада Народног музеја Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Гвозденац Мартинов

44. Програм рада Културног центра Зрењанина за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Маринковић

45. План и Програм рада Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Бјелогрлић

46. Програм рада Историјског архива Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Баста

47. Програм рада са Финансијским планом Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Радишић

48. План рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Ковачевић

49. План и програм рада Центра за социјални рад града Зрењанина за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Лисица

50. Годишњи план рада Предшколске установе Зрењанин за радну 2018./2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Габријела Тот Сакал

51. Финансијски план Предшколске установе Зрењанин за 2019. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Габријела Тот Сакал

52. Предлог Закључка о доношењу Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Мр Игор Виријевић

53. Текућа питања

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН               
- ГРАДСКО ВЕЋЕ -                        
Број: 06-115/18-III                                 
Дана: 11.12.2018. године                        
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА

Чедомир Јањић

                    

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 32. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 12.12.2018. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће.


Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.


Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana