Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

Uzmi racun i pobedi!

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Registar investitora

Citaj
Broj preduzeća po delatnostima i veličini, 2008.


 

Broj preduzeća

Udeo u ukupnom broju preduzeća istog sektora (%)

Udeo u ukupnom broju preduzeća (%)

velika

srednja

mala

ukupno

velika

srednja

mala

UKUPNO

16

43

864

923

2,0

5,0

93,0

100,0

Poljoprivreda i lov

2

8

63

73

12,5

18,7

7,3

7,9

Šumarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodoprivreda

 

1

 

1

 

2,3

 

0,1

Ribarstvo

1

 

2

3

6,6

 

0,2

0,3

Vađenje ruda i kamena

 

 

2

2

 

 

0,2

0,2

Proizvodnja prehrambenih proizvoda pića i duvana

6

6

24

36

37,5

14,0

2,8

3,9

Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda

1

1

24

26

6,3

2,3

2,8

2,8

Prerada kože i proizvodnja predmeta od kože

 

1

3

4

 

2,3

0,3

0,4

Prerada drveta i proizvodi od drveta

 

 

11

11

 

 

1,3

1,2

Proizvodnja celuloze, papira i izdavačka delatnost i štampanje

 

 

26

26

 

 

3,0

2,8

Proizvodnja koksa i derivata nafte

 

 

1

1

 

 

0,1

0,1

Proizvodnja hemijskih proizvoda i veštačkih i sintetičkih vlakana

 

1

5

6

 

2,3

0,6

0,6

Proizvodnja proizvoda od gume i od plastičnih masa

1

3

13

17

6,3

7,0

1,5

1,8

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

 

1

7

8

 

2,3

0,8

0,9

Proizvodnja metala i metalnih proizvoda

1

 

23

24

6,3

 

2,7

2,6

Proizvodnja mašina i uređaja

 

 

4

4

 

 

0,5

0,4

Proizvodnja električnih i optičkih uređaja

 

1

14

15

 

2,3

1,6

1,6

Proizvodnja saobraćajnih sredstava

1

1

3

5

6,3

2,3

0,3

0,5

Ostala prerađivačka industrija

 

 

6

6

 

0,7

0,7

0,6

Prerađivačka industrija - ukupno

13

24

231

268

81,5

55,8

26,7

29,0

Proizvodnja i snabdevanje el. energijom, gasom i vodom

2

 

 

2

12,5

 

 

0,2

Građevinarstvo

1

3

56

60

6,3

7,1

6,4

6,5

Trgovina na veliko i malo  i opravka motornih vozila i predmeta za ličnu upotrebu

 

 

42

42

 

 

4,9

4,7

Hoteli i restorani

 

1

9

10

 

2,3

1,0

1,1

Saobraćaj, skladištenje i veze

 

2

56

58

 

4,6

6,7

6,4

Finansijsko posredovanje

 

 

3

3

 

 

0,3

0,3

Aktivnosti u vezi sa nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti

 

 

1

1

 

 

0,1

0,1

Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje

 

 

2

2

 

 

0,2

0,2

Obrazovanje

 

 

17

17

 

 

1,8

1,8

Zdravstveni i socijalni rad

 

 

7

7

 

 

0,8

0,7

Ostale komunalne, društvene i lične uslužne aktivnosti

 

1

91

92

 

2,3

10,5

9,9

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana