Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

Uzmi racun i pobedi!

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Registar investitora

Citaj
Registar Investitora


U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr. i 64/2010 - odluka US) i Pravilnikom o uslovima, načinu vođenja i pristupa, kao i o sadržini registra investitora ("Sl. glasnik RS", br. 55/2010), Grad Zrenjanin ustanovio je Registar investitora.
 
Registar investitora predstavlja JAVNU EVIDENCIJU svih raspoloživih podataka o fizičkom ili pravnom licu kao investitoru, ustanovljen radi zaštite interesa građana – potencijalnih kupaca i dosupan je na uvid, preko ovlašćenog lica za vođenje registra, u sedištu jedinice lokalne samouprave ili u elektronskom obliku na ovoj internet strani.
 
Za dodatne informacije o proveri postupaka vođenih i postupaka koji su u toku pred Privrednim sudom u Zrenjaninu protiv pravnih lica koje se odnose na parničnu, izvršnu, stečajnu i referadu privrednih prestupa, možete izvršiti pretragom doketa Privrednog suda u Zrenjaninu na internet adresi "Portal sudova Srbije - tok predmeta Privrednih sudova": http://tpson.portal.sud.rs/Libra_Trgsud_Portal/default.cfm.
 
U Registar su uneti podaci o investitorima kojima je izdata građevinska dozvola od 11. septembra 2009. godine, kada je stupio na snagu novi Zakon o planiranju i izgradnji. Po članu 5 - Ako investitor proda objekat u izgradnji, ili deo objekta u izgradnji, ili posebne fizičke delove objekta u izgradnji, dužan je da primerak overenog ugovora dostavi Registru.
 
U opštini Zrenjanin Registar investitora vodi Gradska uprava.
 
Lice ovlašćeno za vođenje registra i davanje informacija je Silvija Kajari, kancelarija br. 121, broj telefona 023/315-0059, e-mail:silvija.kajari@grad.zrenjanin.rs, radno vreme od 7,00 do 15,00 časova, svakog radnog dana.
 
 
 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana