Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Odeljenje komunalne policije


 

NačelnikIgor Virijević
AdresaNarodnog fronta 2
Telefon023/315-00-92
Е-mailkomunalna.policija@zrenjanin.rs

  

Telefon dežurne službe za prijave građana je 023/315-00-92.

 

Na osnovu člana 16. Zakona o komunalnoj policiji (''Službeni glasnik RS'', broj 51/09), člana 25b Odluke o gradskoj upravi grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina, br. 24/08, 32/08, 6/09, 14/09 i 18/10) i čl. 31. i 108. stav 1. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', broj 21/08), u Gradskoj upravi formirano je Odeljenje komunalne policije.

 

Komunalna policija obavlja poslove koji se odnose na:

 • neposredno održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, na mestu održavanja reda, sprečavanjem narušvanja, odnosno, uspostavljanjem narušenog komunalnog reda, a naročito:
  1. sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata od prljanja, oštećivanja i uništavanja; 
  2. zaštita površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećivanja (ostavljanjem vozila, stvari i drugih predmeta, zapreka za vozila, postavljanjem privremenih montažnih objekata i slično); 
  3. suzbijanje nelegalne prodaje i vršenja drugih delatnosti na površinama javne namene i drugim javnim mestima; 
  4. sprečavanje radnji kojima se narušava opšte uređenje Grada (prljanje i oštećivanje fasada i drugih objekata, kao i spomenika i skulpturalnih dela; ispisivanje grafita; lepljenje plakata i postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama; prljanje i oštećivanje gradskog mobilijara; ostavljanje građevinskog šuta i drugog otpada na površinama javne namene; izlivanje otpadnih voda i druge nečistoće na površine javne namene, kao i vršenje drugih radnji kojima se narušava urednost i čistoća Grada, kao i kontrola izvršavanja propisanih obaveza u pogledu održavanja objekata i prostora u čistom i urednom stanju; 
  5. kontrola uklanjanja snega i leda; 
  6. sprečavanje prosjačenja i upotrebe zapaljivih i eksplozivnih sredstava na javnim mestima (petarde i slično); 
  7. otkrivanje i u granicama ovlašćenja, sprečavanje bespravne izgradnje objekata i kontrola spoljnog obezbeđivanja i obeležavanja gradilišta odgovarajućom tablom; 
  8. kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca; 
  9. obezbeđivanje poštovanja kućnog reda u stambenim zgradama; 
  10. održavanje reda na vodenom prostoru (zaštita voda, korišćenje mesta za postavljanje plovnih objekata i dr.) i obalama reka; 
  11. obezbeđivanje uslova za nesmetano sprovođenje mera za zaštitu od požara (slobodan pristup objektu, protivpožarnom putu i stepenicama i dr.); 
  12. obezbeđivanje poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim se radom može ugroziti mir i spokojstvo građana; 
  13. kontrola upotrebe simbola i imena Grada. 
 • ostvariranje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima Grada, koji se odnosi naročito na:
  1. javni linijski i vanlinijski prevoz putnika (nesmetano odvijanje linijskog prevoza putnika, prijem i iskrcavanje putnika u javnom linijskom i vanlinijskom prevozu putnika na stajalištima koja su za to određena i dr.); 
  2. auto-taksi prevoz ( otkrivanje nelegalnog taksi prevoza, korišćenje taksi stajališta u skladu sa propisom i horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprečavanje parkiranja taksi vozila van taksi stajališta, urednost i čistoća taksi vozila i dr.); 
  3. javni vanlinijski prevoz robe i prevoz za sopstvene potrebe; 
  4. rečni linijski prevoz; 
  5. parkiranje (sprečavanje parkiranja na mestima na kojima se ometa korišćenje puta i odvijanje saobraćaja, kontrola korišćenja parkirališta u skladu sa propisom i signalizacijom, parkiranje na rezervisanim parking mestima i sl.). 
 • zaštitu životne sredine, a naročito u oblasti: zaštite od buke, zaštite vazduha od zagađivanja, zaštite prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ grada, kontrole prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ grada, kontrole nad skupljanjem, transportom, skladištenjem, tretmanom i odlaganjem komunalnog, inertnog i neopasnog otpada i dr;
 • zaštitu opštinskih i nekagorisanih puteva, ulica i državnih puteva iz nadležnosti Grada i pripadajućih putnih objekata od nepropisnog zauzeća i oštećivanja, odnosno svakog činjenja kojim se oštećuje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobraćaja na putu, kao i zaštita biciklističkih i pešačkih staza, saobraćajnica u naselju, saobraćajnih oznaka i signalizacije;
 • zaštitu kulturnih dobara i drugih javnih objekata od značaja za Grad;
 • vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata, kao i drugih poslova iz nadležnosti Grada;
 • podršku sprovođenja propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti Grada;
 • pružanje pomoći nadležnim organima Grada, preduzećima, organizacijama i ustanovama u sprovođenju njihovih izvršnih odluka (asistencija);
 • preduzimanje hitnih mera zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti Grada i
 • učestvovanje u vršenju spasilačke funkcije i pružanje pomoći drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda.
 • neposredno održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, na mestu održavanja reda, sprečavanjem narušvanja, odnosno, uspostavljanjem narušenog komunalnog reda, a naročito:
  1. sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata od prljanja, oštećivanja i uništavanja; 
  2. zaštita površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećivanja (ostavljanjem vozila, stvari i drugih predmeta, zapreka za vozila, postavljanjem privremenih montažnih objekata i slično); 
  3. suzbijanje nelegalne prodaje i vršenja drugih delatnosti na površinama javne namene i drugim javnim mestima; 
  4. sprečavanje radnji kojima se narušava opšte uređenje Grada (prljanje i oštećivanje fasada i drugih objekata, kao i spomenika i skulpturalnih dela; ispisivanje grafita; lepljenje plakata i postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama; prljanje i oštećivanje.

 

 

U obavljanju poslova komunalne policije, komunalni policajac ima sledeća ovlašćenja:

 • upozorenje,
 • usmeno naređenje,
 • provera identiteta,
 • dovođenje,
 • pregledanje lica i predmeta,
 • privremeno oduzimanje predmeta,
 •  video nadzor,
 • upotreba sredstava prinude, i to: fizičke snage, službene palice i sredstava za vezivanje.

 

Pored gore navedenih ovlašćenja komunalni policajac može:

 • izreći novčanu kaznu na licu mesta za prekršaje utvrđene propisima grada,
 • podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje utvrđene propisima grada,
 • podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo i
 • obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

 

Za prekršaje utvrđene propisima Grada, komunalni policajac može izreći novčanu kaznu na licu mesta u sledećim iznosima:

 • fizičkom i odgovornom licu – 2.000,00 dinara i
 • preduzetniku i pravnom licu – 8.000,00 dinara.

 

Rad u Komunalnoj policiji se odvija 24 časa, u tri smene.

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana