Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Javne nabavke u toku


 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

2019

  УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-II  ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАДИОНА У ЗРЕЊАНИНУ

 -Позив

-Конкурсна документација

 

             Набавка добара за економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности (обликована у партије)

- Позив

-Конкурсна документација

    

 

                Радови на изградњи система за третмен воде у јавним чесмама

                   у насељеним местима Ботош, Фаркаждин и Перлез

-Позив

- Конкурсна документација

-Одговор на питање понуђача

- Обавештење о продужењу рока

-Измена конкурсне

- Одлука о обустави поступка 

 

Радови на довођењу у функционално стање површина

за саобраћајну комуникацију на територији града Зрењанина

- Позив

- Конкурсна

                         НАБАВКА НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ

-Позив

-Конкурсна документација

-Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-Одговор на питање понуђача

-Одговор на питање понуђача

-Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

-Одговор на питање понуђача

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

 

 

 НАБАВКА ПАКЕТА ДОБАРА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ

- Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ РЕЗЕРВОАРА ТРЕТИРАНЕ ВОДЕ СА ЗАТВАРАЧНИЦОМ

- Позив

- Конкурсна 

 

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЦИЉУ ЗАКЉУЧЕНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

- Позив

- Конкурсна документација 

- Oдлука о закључењу оквирног споразума

 

 

НАБАВКА ПАКЕТА ДОБАРА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ

 - Позив

- Конкурсна документација 

-Одлука о обустави поступка 

-Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ТРОТОАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

-Позив

-Конкурсна документација 

-Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

У Позиву и конкурсној документацији објављеној 27.08.2019. године начињена је техничка грешка у деловодном броју докумената. Оба документа су  замењена исправљеним документима које треба користити приликом подношења понуда.

- Позив исправка

- Конкурсна исправка

- Одлука о закључењу оквирног споразума

- Обавештење о закључењу оквирног споразума

 

 

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА У ЗРЕЊАНИНУ

- Позив 

- Конкурсна

- Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ 

 

- Позив

-Конкурсна документација

- Одлука

-Обавештење о закљученом уговору

 

 МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА -обликована у две партије

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора  партија 1

-Одлука о додели уговора Партија 2  

- Обавештење о закљученом уговору партија 1

-Обавештење о закљученом уговору партија 2 

 

НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА ЗА ДЕЦУ СА ТЕЛЕСНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ 

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ " ДАНИ ПИВА  2019" У ЗРЕЊАНИНУ

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБОДНИХ КАНАЛА У ГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

 -Обавештење о закључењу уговора

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА КОМПОСТИЛИШТЕМ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

-Позив

-Конкурсна документација

-Одговор на питање понуђача

-Измена конкурсне документације

-Измена конкурсне документације 2 

-Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору 

        РАДОВИ  НА САНАЦИЈИ ПЛАТОА У КОМПЛЕКСУ "НОВА ПИЈАЦА" У ЗРЕЊАНИНУ

-Позив

-Конкурсна документација

-Измена конкурсне документације 1 

- Одлука 

-Обавештење о закљученом уговору 

 

    УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ  СУЗБИЈАЊА ЕМЕРЗНИХ КОРОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

-Позив

-Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

  

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПОРТАЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА СА ПРАТЕЋОМ БАЗОМ ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

        

   УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА  ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА 

Партија 1 Информисање у дневном листу

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о обустави поступка

- Обавештење о обустави поступка

 

   РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА-РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У КО ОРЛОВАТ И КО ТАРАШ

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору

 

 РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ  ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ЗРЕЊАНИНУ 

- Позив

- Конкурсна документација 

-Одговори на питања понуђача 

-Одговори на питања понуђача

-Измена конкурсне документације 

-Обавештење о поднетом ЗЗП

 -Одговори на питања понуђача

-Обавештење о поднетом ЗЗП 2 

-Измена конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 

- Обавештење о поднетом ЗЗП 3

-Одговори на питања понуђача 

-Измена конкурсне документације

-Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 

-Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закључењу уговора

 

 

            ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ  И ОБЈЕКТИМА У СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

-Позив

-Конкурсна документација

 -Одлука о закључењу оквирног споразума

 -Обавештење о закљученом оквирном споразуму

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И КОРИЧЕЊА

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о закључењу уговора 

-Обавештење о закљученом уговору 

 

                     ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА                       КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ  -други пут

-Позив

- Конкурсна документација партије 1,2,4 и 5

-Одлука о додели уговора партија 1

-Одлука о обустави поступка партија 2

-Одлука о обустави поступка партија 4

-Одлука о додели уговора партија 5

-Обавештење о обустави поступка партија 2

-Обавештење о обустави поступка партија 4 

-Обавештење о закључењу уговора Партија 5

-Обавештење о закљученом уговору Партија 1  

 

 УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН

-Позив

-Конкурсна документација

-Одговор на питање понуђача

-Одлука о додели уговора

 -Обавештење о закљученом уговору

 

 

РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

-Позив

-Конкурсна документација

-Измена конкурсне документације 1 

-Одлука о закључењу Оквирног споразума 

-Обавештење о закључењу оквирног споразума 

 

 НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА СОФТВЕР Партије 1 и 4

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора Партија 1 

-Одлука о додели уговора Партија 4

-Обавештење о закљученом уговору партија 1

-Обавештење о закљученом уговору партија 4

 

НАБАВКА ФОЛИЈА СА ИСПОРУКОМ И МОНТАЖОМ ЗА КРИСТАЛНУ ДВОРАНУ У ЗРЕЊАНИНУ

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору 

 

 ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

-Позив

-Конкурсна документација

 -Одговор на питање понуђача

- Одлука о обустави Партија 1

- Одлука о обустави Партија 2

- Одлука о додели уговору Партија 3

- Одлука о обустави Партија 4

- Одлука о обустави Партија 5

- Обавештење о обустави поступка Партија 1

- Обавештење о обустави поступка Партија 2

- Обавештење о обустави поступка Партија 4

- Обавештење о обустави поступка Партија 5 

-Обавештење о закљученом уговору Партија 3 

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

- Конкрусна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

  

  УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ДЗ БОШКО ВРЕБАЛОВ  У ЗРЕЊАНИНУ

-позив

-конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

- Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 

- Позив

- Конкурсна

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

  

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ЛОКАЦИЈАМА ИЗЛЕТИШТЕ ''ТИСА'' И КУПАЛИШТЕ ''ПЕСКАРА'' У МУЖЉИ

- Позив

- Конкурсна

-Одлука о додели уговора

 -Обавештење о закљученом уговору

 

   РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

-Позив

-Конкурсна документација

- Одлука о закључењу оквирног споразума

 -Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 НАБАВКА ПРАТЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

- Конкурсна документација

 -Одговор на питање понуђача

 -Измена и допуна конкурсне документације

-Обавештење о продужењу рока

 -Одлука о закључењу оквирног споразума

-Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА  ПОПРАВКИ И СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ  РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 - Позив за подношење понуда

Конурсна документација

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 1

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 2

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 3

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 4

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 5

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 6

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 7

-Одлука о закључењу оквирног споразума партија 8

-Одлука о закључењу оквирног споразума партија 9

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 10

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 11

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 12

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 13

-Обавештење о закљученом ОС партија 1

- Обавештење о закљученом ОС партија 5

-Обавештење о закљученом ОС партија 7

- Обавештење о закљученом ОС партија 2

- Обавештење о закљученом ОС партија 6

- Обавештење о закљученом ОС партија 9

- Обавештење о закљученом ОС партија 13

-Обавештење о закљученом ОС партија 3

-Обавештење о закљученом ОС партија 4

-Обавештење о закљученом ОС партија 8

- Обавевештење о закљученом ОС партија 10

-Обавештење о закљученом ОС партија 11

- Обавештење о закљученом ОС партија 12

   

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА , НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА 6  СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА

- Тендерска документација

 - Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

  

УСЛУГА НАРОДНЕ КУХИЊЕ 

ПАРТИЈА 1  - Припремање и кување оброка са доставом

ПАРТИЈА 2  - Набавка намирница за формирање ланч пакета са доставом

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора 1 партија

- Одлука о додели уговора 2 партија

-Обавештење о закљученом уговору Партија 1

-Обавештење о закљученом уговору Партија 2  

-Одлука о измени уговора Партија 1

-Одлука о измени уговора Партија 2 

 ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

- Конкурсна документација

- Oдговор понуђачу

- Измена конкурсне

- Обавештење о продужењу рока

- Одлука о додели уговора

- Одлука о измени уговора

 

            

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

2018

   

      

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПОДА У ХАЛИ СПОРТОВА "КРИСТАЛНА ДВОРАНА" ЗРЕЊАНИН

- Позив

- Конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

- Одлука о додели уговора

        

 RADOVI NA ODRŽAVANJU VERTIKALNE I HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

- Poziv

-Konkursna dokumentacija

- Izmena konkursne dokumentacije 1

- Odgovor na pitanje ponudjaca

- Izmena konkursne dokumentacije 2

- Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava ponudjaca

- Poziv 2

- Konkursna dokumentacija 2

- Оdgovor na pitanje ponudjaca 2

- Izmena konkursne dokumentacije 2

- Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava

- Nov poziv

- Nova konkursna dokumentacija

- Одговор на питања понуђача

- Измена конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- Одговор на питање понуђача 2

-Измена нове конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

- Одлука о закључењу оквир споразума 

 -Обавештење о поднетом захтеву

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

2018 

КОНЦЕСИЈА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ , РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ, УПРАВЉАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

-Јавни позив

-Oдлука о избору најповољније понуде

 

  

 

 

 

 

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana