Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Završene nabavke


 

   

JAVNE NABAVKE 2016 

 

JAVNA NABVKA USLUGE ANGAZOVANJA MUZICKE GRUPE  SA TEHNICKOM PRODUKCIJOM 

Obavestenje o pregovarackom postupku

- Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA oblikovana po partijama

PARTIJA I Tradicionalna kuhinja 

- Poziv za podnosenje ponuda 

- Konkursna dokumentacija 

-Odluka o dodeli ugovora

 - obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

USLUGA INFORMISANJA JAVNOSTI U ŠTAMPANIM MEDIJIMA 

PARTIJA II - INFORMISANJE U NEDELJNOM LISTU

 

- Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

 - Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

 

USLUGA POSREDOVANJA ZA NABAVKU HOTELSKOG SMEŠTAJA I PREVOZA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

- Odluka o obustavi postupka

- Obavestenje o obustavi postupka

 

NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENAVOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA

 

Poziv

Konkursna dokumentacija

- Odgovor na pitanje ponudjaca

Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

USLUGA REGISTRACIJE I TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA GRADSKE UPRAVE 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA U POSTUPKUMALE VREDNOSTI POKLONA ZA  NOVORODJENE BEBE OBLIKOVANE U 2 PARTIJE 

PARTIJA I Poklon čestitka za novorodjene bebe u 2016.godini

PARTIJA II Poklon paketi za novorodjene bebe u 2017.godini 

- Poziv 

- Konkursna dokuementacija 

- Odluka o dodeli ugovora PARTIJA I

- Odlujka o dodeli ugovora PARTIJA II 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru PARTIJA I 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru PARTIJA II 

 

JAVNA NABAVKA RADOVA NA REDOVNOM ODRZAVANJU  ZGRADA GRADSKE UPRAVE SA MESNIM KANCELARIJAMA

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli  ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA USLUGE POSREDOVANJA ZA NABAVKU HOTELSKOG SMEŠTAJA I PREVOZA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU 

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGE OSIGURANJA  OBLIKOVANA U 3 PARTIJE  

PARTIJA I Putno zdravstveno osiguranje zaposlenih Gradske uprave grada Zrenjanina

PARTIJA II Kasko osiguranje službenih vozila Gradske uprave grada Zrenjanina

PARTIJA III Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine Gradske uprave grada Zrenjanina 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odgovori na pitanje ponudjaca I

- Izmene i dopune konkursne dokumentacija

- Izmenjena konkursna dokumentacija 

- Obavestenje o produzenju roka

 - Izmena konkursne dokumentacije II

- Obavestenje o produzenju roka II 

Odluka o dodeli ugovora partija I

Odluka o dodeli ugovora partija II

Odluka o dodeli ugovora partija III

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija I 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija II 

 - Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija III 

 

NABAVKA GORIVA ZA SLUZBENA VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odgovor na pitanje ponudjaca

- Izmena konkursne dokumentacije

Nova konnkursna dokumentacije

Obavesenje o produzenom roku 

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGA SUZBIJANJA KOMARACA NA TERITORIJI  GRADA ZRENJANINA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Izmena konkursne 

- Odgovor ponudjacu I 

- Odgovor ponudjacu II 

- Izmena konkursne dokumentacije II 

- Obavestenje o produzenju roka za predaju i otvaranje ponuda 

- Odgovor na pitanje ponudjaca III 

- Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE KRAVA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora 

- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 NABAVKA PAKETA PREHRAMBENE ROBE ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

- odluka o dodeli ugovora

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

JAVNA NABAVKA

KANCELARIJSKI MATERIJAL          

        PARTIJA I -Toneri

        PARTIJA II -Kancelarijski papir

       PARTIJA III - Kancelarijski pribor 

- Poziv

-Konkursna dokumentacija

- Odgovor  ponudjacu 

- Izmena konkursne dokumentacije I 

Obavestenje o produzenom roku

  Odgovor ponudjacu II

- Odluka o dodeli ugovora Partija I -Toneri 

- Odluka o dodeli ugovora Partija II- Kancelarijski papir

- Odluka o dodeli ugovora Partija III - Kancelarijski pribor

- Obavestenje o zaključenom ugovoru Partija I -Toneri

 -Obavestenje o zaključenom ugovoru -Partija II -Kancelarijski papir

-Obavestenje o zaključenom ugovoru - Partija III -Kancelarijski pribor

 

USLUGA IZRADE PROJEKTA UKLANJANJA BESPRAVNO SAGRADJEIH OBJEKATA, I PROJEKTI SANACIJE , ADAPTACIJE, REKONSTRUKCIJE I UKLANJANJA OBJEKTA ILI DELA OBJEKTA ČIJE OŠTEĆENJE UGROŽAVA STABILNOST OBJEKTA I  PREDSTAVLJA OPASNOST ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI ZA SUSEDNE OBJEKTA I BEZBEDENOST SAOBRAĆAJA SA POTREBNIM ISPITIVANJEM OBJEKTA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

 - Odluka o obustavi postupka

- Obaveštenje o obustavi postupka

 

                      OBRASCI I ŠTAMPANI MATERIJAL SA KORIČENJEM                            PARTIJA II ŠTAMPANI MATERIJAL SA KORIČENJEM

 - Poziv

 -Konkursna dokumentacija

- Odgvor na pitanje ponudjaca

- Izmena i dopuna konkursne

- Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 

- Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija II -Štampani materijal sa koričenjem

 

                              USLUGE ŠTAMPANJA I KORIČENJA 

-Poziv

-Konkursna dokumentacija

- Izmena i dopuna konkursne 

Obavestenje o produzenju roka 

Odluka o dodelu ugovora 

 -Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA GEODETSKIH USLUGA oblikovana po partijama

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora Partija I

Odluka o dodeli ugovora Partija II

Obavestenje o zaključenom ugovoru Partija II

- Obavestenje o zaključenom ugovoru Partija I

 

 JAVNA NABAVKA MALIH VREDNOSTI USLUGA POPRAVKI SLUZBENIH VOZILA SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA oblikovana u 10 partija 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odgovor na zahtev ponudjaca

- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije I

- Obavestenje o produzenju roka za podnosenje i otvaranja ponuda

 - Odluka o dodeli ugovra Partija I

 - Odluka o dodeli ugovra Partija II

- Odluka o dodeli ugovora Partija III

- Odluka o dodeli ugovora Partija IV

Odluka o dodeli ugovora Partija V

- Odluka o dodeli ugovora Partija VI

- Odluka o dodeli ugovora Partija VII

- Odluka o dodeli ugovora Partija VIII

Odluka o dodeli ugovora Partija IX

Odluka o dodeli ugovora Partija X

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija I 

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija II

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija III

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija IV

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija V

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija VI

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija VII

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija VIII

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija X

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija IX 

 

UGOSTITELJSKE USLUGE Gradonacelnik

Partija II Riblji specijaliteti  

Partija III Internacionalna kuhinja  

  Partija IV Italijanska kuhinja 

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora Partija II

Odluka o dodeli ugovora Partija III

Odluka o dodeli ugovora Partija IV

- Obaveštenje o dodeli ugovora IV

-Obaveštenje o dodeli ugovora III

 - Obavestenje o zakljucenom ugovoru II partija

JAVNA NABAVKA POKLONA ZA POTREBE REPREZENTACIJE  GRADA ZRENJANINA

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

Odgovor na pitanje ponuđača

 -Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije Partija I

Odluka o dodeli ugovora Partija I

Odluka o dodeli ugovora Partija II

Odluka o dodeli ugovora Partija III

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija II

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija III

 

HOTELSKI SMEŠTAJ ZA GOSTE GRADA ZRENJANINA

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

- Odluka o obustavi postupka 

- Obavestenje o obustavi postupka 

 

JAVNA NABAVKA  RADOVA NA UKLANJANJU BESPRAVNO SAGRADJENIH OBJEKATA I OBJEKTA ILI DELA OBJEKTA ČIJE OŠTEĆENJE UGROŽAVA STABILNOST OBJEKTA I PREDSTAVLJA OPASNOST ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI ZA SUSEDNE OBJEKTE I BEZBEDNSOT SAOBRAĆAJA  

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

-Izmena konkursne dokumentacije

-Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

-Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA RACUNARSKE OPREME

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

 -Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju

 -Izmena konkursne dokumentacije

 -Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

 -Odluka o dodeli ugovora

 -Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGA IZRADE PROJEKTA UKLANJANJA BESPRAVNO SAGRAĐENIH OBJEKATA I PROJEKTA SANACIJE, ADAPTACIJE REKONSTRUKCIJE I UKLANJANJA OBJEKATA ILI DELA OBJEKTA ČIJE OŠTEĆENJE UGROŽAVA STABILNOST OBJEKTA I PREDSTAVLJA OPASNOST ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI, ZA SUSEDNE OBJEKTE I BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA, SA  POTREBNIM ISPITIVANJEM OBJEKTA (II put)

 

 -Poziv

-Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA  USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA 

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora

- Obavesteje o podnetom zahtevu za zastitu prava 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

 

JAVNA NABAVKA USLUGA PREDŠTAMPE, IZRADI KOVERATA SA POVRATNICOM, PERSONALNA ŠTAMPA, MAŠINSKO INSERTOVNJE I UŠTAMPAVNJE PROMENLJIVIH ADRESNIH PODATAKA NA I STRANI POVRATNICE I KOVERTE 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli ugovora 

 - Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE HOTELSKOG SMESTAJA ZA GOSTE GRADA ZRENJANINA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE INFORMISANJA U DNEVNOM LISTU 

(Gradska uprava) 

 - Poziv Partija I 

- Konkursna dokumentacija Partija I 

Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugoovoru

 

 

JAVNA NABAVKA LICENCI ZA SOFTVER oblikovana u partije 

Partija I - Godišnje licence za antivirusni softver 

-Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

 -Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija I -Godišnje licence za antivirusni softver

 

 

 

NABAVKA  ŠKOLSKIH TORBI  I ŠKOLSKOG PRIBORA ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

 - Obavestenje o zakljucenom ugovoru

- Odluka o izmeni Ugovora 

 

NABAVKA RACUNARSKE I SERVERSKE OPREME

Partija II  prateća računarska oprema 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

-Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zaključenom ugovoru

 

 

USLUGA PREVOZA UCENIKA

Partija I prevoz ucenika Srednjih skola u iznosu od 100%

Partia II prevoz ucnika Srednjih skola u iznosu od 50%

- Poziv

- Konursna dokumentacija

- Odluka o dodelu ugovora Partija I

- Odluka o dodeli ugovora Partija II 

- Obavestenje o dodeli ugovora Partija I

- Obavestnje o dodeli Ugovora Partija II 

- Odluka o izmeni Ugovora Partija 

 

   ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА КАТАСТАРСКОМ КЛАСИРАЊУ ЗЕМЉИШТА У КО БОТОШ

- Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumеntacija

- Odluka o dodeli ugovora

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 USLUGE ODRZAVANJA RACUNARSKE OPREME 

Partija IV    odrzavanje servera (harder)

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora Partija IV

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

USLUGA  REGISTRACIJE I TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA GRADSKE UPRAVE

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zaključenom ugovoru

 

ЈАВНА НАБАКА  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - ЗАТВОРЕНОГ КОЛЕКТОРА, ЦЕВОВОДА НА БАГЉАШКОМ КАНАЛУ У ЗРЕЊАНИНУ

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

- Обавештење о закљученом уговору

 

JAVNA NABAKA PRATEĆE RAČUNARSKE OPREME 

PARTIJA 1 - SERVERSKA OPREMA

 

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

УСЛУГА ПРИПРЕМАЊА И КУВАЊА ОБРОКА СА ДОСТАВОМ ЗА НАРОДНУ КУХИЊУ ЦРВЕНОГ КРСТА

 

-Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

USLUGA POPRAVKI SLUŽBENIH VOZILA SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA

Poziv

Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora Partija 1

Odluka o dodeli ugovora Partija 2

Odluka o dodeli ugovora Partija 3

Odluka o dodeli ugovora Partija 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

- Обавештење о закљученом уговору Партија 1

- Обавештење о закљученом уговору Партија 2

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAKVU LICENCI ZA SOFTVER

Partija II  Licenca za Windovs server 2016  operativne sisteme

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odgovor na zahtev ponuđača

Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

ОБРАСЦИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ СА КОРИЧЕЊЕМ

ПАРТИЈА I - Обрасци

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU USLUGE TELEFONIJE

Partija I  Fiksna telefonija

Partija II   Moibilna telefonija 

- Poziv za podnosenje ponuda

- Konkursna dokumentacjia 

- Odluka o dodeli ugovora PARTIJA I Mobilna telefonija

- Odluka o dodeli ugovora PARTIJA II Fiksna telefonija 

- Obavestenje o podnetom zahtvu za zastitu prava

- Обавештење о закљученом уговору Партија 1

- Обавештење о поништењу поступка Партија 2

 

 

Услуга интернета и бежичног повезивања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивање позива

Конкурсна документација

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

УСЛУГЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Oдлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE 

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

Измена конкурсне документације и НОВА ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

одговор на питање понуђача

- измена конкурсне документације

измена конкурсне 2

обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

 

 2017 ГОДИНА 

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА ПАРТИЈА  II  Информисање у недељном листу 

- Позив 

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 

 

УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ

 

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави

- Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ

Позив 

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

- Одлука о додели уговора ПАРТИЈА  I 

- Одлука о додели уговора ПАРТИЈА  II 

- Обавештење ПАРТИЈА  I

- Обавештење ПАРТИЈА II

 

NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odgovor ponudjacu I

- Izmena konkursne dokumentacije I

- Obavestenje o produzenju roka I 

- Odgovor ponudjau II

- Izmena konkursne dokumentacije II 

- Obavestenje o produzenju roka II 

- Odgovor ponudjacu III

- Odluka o dodeli ugovora 

 - Обавештење о закљученом уговору

 

 

УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА  СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Позив за достављање понуда

- Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana