Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Služba za budžetsku inspekciju


Obavlja poslove budžetske inspekcije u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje rad službe za budžetsku inspekciju jedinica lokalne samouprave, na osnovu godišnjeg programa i plana rada inspekcijskog nadzora odobrenog od strane Gradonačelnika, kao i vanredni inspekcijski nadzor po posebnim zahtevima Gradonačelnika. 
 
Funkcija službe je inspekcijski nadzor, odnosno kontrola primene zakona u oblasti materijalno finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata iz člana 85. Zakona o budžetskom sistemu (''Sl. glasnik RS'', broj 54/09,73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispr. i 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon i 103/15).
 
 
 
Kontakt: 
Veselin Milovanov, šef Službe za budžetsku inspekciju,
Pavle Karlečik, budžetski inspektor
Zorica Ćurčić, budžetski inspektor
 
Telefon / fax:  315-0077,  kancelarija 128
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana