Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

Uzmi racun i pobedi!

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Registar investitora

Citaj
Izdavanje lokacijskih uslova


Izdavanje lokacijskih uslova
  
  Lokacijski uslovi su javna isprava koja sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu, a sadrži sve uslove za izradu tehničke dokumentacije. Lokacijski uslovi se izdaju za izgradnju, odnosno dogradnju objekta za koje se izdaje građevinska dozvola, kao i za objekte koji se priključuju na komunalnu i drugu infrastrukturu. 
  Izuzetno, lokacijski uslovi se mogu izdati i za više katastarskih parcela, uz obavezu invenstitora da pre izdavanja upotrebne dozvole izvrši spajanje tih parcela u skladu sa zakonom. 
  Izuzetno, za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata i objekta komunalne infrastrukture, lokacijski uslovi se mogu izdati za više katastarskih parcela, odnosno delova katastarskih parcela, uz obavezu investitora da pre izdavanja upotrebne dozvole izvrši spajanje tih katastarskih parcela, u skladu sa zakonom. 
  Uzzahtev za izdavanje lokacijskih uslova podnosi se idejno rešenje budućeg objekta, odnosno dela objekta (skica, crtež, grafički prikaz i sl.). 
  Lokacijskim uslovima može se predvideti i fazna, odnosno etapna izgradnja.
  Ako planski dokument, odnosno separat, ne sadrži mogućnosti, ograničenja i uslove za izgradnju objekta, odnosno sve uslove za priključenje na komunalnu, saobraćajnu i ostalu infrastrukturu, nadležni organ te uslove pribavlja po službenoj dužnosti, o trošku podnosioca zahteva uz naknadu stvarnih troškova izdavanja. Imaoci javnih ovlašćenja dužni su da te uslove po zahtevu nadležnog organa dostave u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. 
  Do donošenja urbanističkog plana u skladu sa ovim zakonom, lokacijski uslovi za dogradnju postojeće komunalne infrastrukture izdaju se u skladu sa faktičkim stanjem u regulaciji postojeće saobraćajnice ili druge javne površine.
  Nadležni organ je dužan da u roku od 5 radnih dana od pribavljanja svih potrebnih uslova i drugih podataka od imaoca javnih ovlašćenja izda lokacijske uslove. 
  Na izdate lokacijske uslove može se podneti prigovor gradskom veću u roku od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova.
  Lokacijski uslovi važe 12 meseci od dana izdavanja ili do isteka važenja građevinske dozvole izdate u skladu sa tim uslovima, za katastarsku parcelu za koju je zahtev podnet. 
  Podnosilac zahteva može podneti zahtev za izmenu jednog ili više uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekta na infrastrukturnu mrežu u kom slučaju se vrši izmena lokacijskih uslova.
 
  Republička administrativna taksa: 830,00 dinara, na žiro račun br. 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 51-242
               
               
                Visina naknada za CEOP
 
                Visina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 119/13, 138/14, 45/2015 i 106/15)
 
               Za podnošenje zahteva i objavljivanja podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem Centralne evidencije objedinjenih procedura, naknada iznosi:
             - za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije "A" i "B" 1.000,00 dinara;
             - za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije "V" i "G" 2.000,00 dinara.
              
 
 
 
 
Sa zadovoljstvom obaveštavamo da od 04.01.2016. godine sa radom počinje Centralni Informacioni Sistem objedinjene procedure za izdavanje građevinskih dozvola.
Sistemu možete pristupiti preko https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ i putem Sistema podneti zahtev.
 
 
 
 
 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana