Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

Uzmi racun i pobedi!

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Registar investitora

Citaj
Izdavanje privremene građevinske dozvole


Privremena građevinska dozvola

  

  Privremena građevinska dozvola se izdaje za izgradnju: asfaltne baze, separacije agregata, fabrike betona, samostojećih, ankerisanih meteoroloških anamometarskih stubova, kao i stubova za druge namene, privremene saobraćajnice i priključci, priključci na komunalnu mrežu za potrebe građenja ili eksploatacije objekata, kao i za izvođenje istražnih radova na lokaciji, u cilju utvrđivanja uslova za izradu projekta za izvođenje i za izmeštanje postojećih instalacija.

  Na postupak izdavanja privremene građevinske dozvole i njenu sadržinu primenjuju se odredbe koje se odnose na izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova.

  Privremena građevinska dozvola može se izdati i za izvođenje radova na proizvodnim objektima ili objektima u funkciji proizvodnih objekata, a za koje je podnet zahtev za legalizaciju, radi dovođenja objekta u funkcionalno stanje, u cilju nastavka proizvodnje ili obnavljanja proizvodnog procesa. Po završetku radova na investicionom održavanju, adaptaciji, rekonstrukciji ili sanaciji, investitor je u obavezi da organu nadležnom za poslove legalizacije dostavi tehnički opis i popis radova na investicionom održavanju, idejni projekat, odnosno projekat za izvođenje, zavisno od radova koji se izvode. Za izvođenje ovih radova privremena građevinska dozvola se može izdati ako je investitor upisan kao vlasnik na građevinskom zemljištu na kome je taj objekat sagrađen.

  Zavisno od vrste objekta, odnosno radova, privremena građevinska dozvola se donosi za tačno određeni period u kome se objekat može koristiti, odnosno izvoditi radovi, a koji ne može biti duži od tri godine od dana donošenja privremene građevinske dozvole. 

  U slučaju da investitor sam ne ukloni privremeni objekat u određenom roku, organ koji je doneo privremenu građevinsku dozvolu, po službenoj dužnosti dostavlja zahtev građevinskoj inspekciji za uklanjanje. Žalba na rešenje građevinskog inspektora ne zadržava izvršenje rešenja. 

  Na zahtev investitora, rešenje o privremenoj građevinskoj dozvoli može se jednom produžiti za još tri godine. Istekom naknadnog roka, primenjuju se odredbe ovog člana o uklanjanju privremenog objekta.

  Republička administrativna taksa: 1.110,00 dinara. Žiro račun broj 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 51-242.

  Naknadu za usluge Gradske uprave: 1.000,00 dinara. Žiro račun broj 840-742341843-24, šifre 153, model 97, poziv na broj 51-242.

                Visina naknada za CEOP:  

                Visina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge uslove koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 119/13, 138/14, 45/15 i 106/15)

               Za podnošenje zahteva i objavljivanje podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem Centralne evidencije objedinjenih procedura, naknada iznosi:

- za izdavanje i izmenu privremene građevinske dozvole 2.000,00 dinara

 

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da od 04.01.2016. godine sa radom počinje Centralni Informacioni Sistem objedinjene procedure za izdavanje građevinskih dozvola.
Sistemu možete pristupiti preko https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ i putem Sistema podneti zahtev.
 

 

Vrste postupaka

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana