Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

Uzmi racun i pobedi!

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Registar investitora

Citaj
Izmena građevinske dozvole-promena u toku gradnje


Izdavanje rešenja o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli usled promena u toku građenja

 

  Po izdavanju rešenja o građevinskoj dozvoli investitor, u skladu sa novonastalim finansijskim i drugim okolnostima, izmenama u dostupnosti komunalne i druge infrastrukture, radi usaglašavanja sa projektom za izvođenje i iz drugih razloga, može podneti zahtev za izmenu građevinske dozvole. Ako u toku izgradnje, odnosno izvođenja radova, nastanu izmene u odnosu na izdatu građevinsku dozvolu, glavni projekat, odnosno projekat za građevinsku dozvolu, investitor je dužan da obustavi gradnju i podnese zahtev za izmenu građevinske dozvole.

  Izmenom smatra se svako odstupanje od položaja, dimenzija, namene i oblika objekta, kao i drugih parametara i uslova utvrđenih u građevinskoj dozvoli, odnosno izvodu iz projekta.

  Uz zahtev prilaže se novi projekat za građevinsku dozvolu, odnosno separat projekta za građevinsku dozvolu koji se menja.

  Ako izmene nisu u saglasnosti sa izdatim lokacijskim uslovima, nadležni organ će u objedinjenoj proceduri od imaoca javnih ovlašćenja pribaviti izmenjene uslove i u skladu sa njima doneti rešenje po zahtevu investitora.

  Ako organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole utvrdi da su nastale izmene u skladu sa važećim planskim dokumentom i lokacijskim uslovima, doneće rešenje o izmeni građevinske dozvole u roku od pet radnih dana od dana prijema uredne dokumentacije. 

  Odredba ovog člana koja se odnosi na izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli usled promena u toku građenja shodno će se primenjivati i na izmenu odobrenja za izgradnju i glavnog projekta potvrđenog u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 47/03 i 34/06), kao i na izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli izdatoj po odredbama ranije važećih zakona kojima je uređivana izgradnja objekata, kada je u skladu sa tim rešenjem započeta izgradnja objekta.

    Republička administrativna taksa: 830,00 dinara. Žiro račun 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 51-242.

              Naknadu za usluge Gradske uprave: 1.000,00 dinara. Žiro račun 840-742341843-24, model 97, poziv na broj 51-242.

        

               Visina naknada za CEOP:  

                Visina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge uslove koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 119/13, 138/14, 45/15 i 106/15)

               Za podnošenje zahteva i objavljivanje podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem Centralne evidencije objedinjenih procedura, naknada iznosi:

- za izmenu građevinske dozvole za klase objekata iz kategorija "A" i "B" 3.000,00 dinara;

- za izmenu građevinske dozvole za klase objekata iz kategorija "V" i "G" 5.000,00 dinara.

 

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da od 04.01.2016. godine sa radom počinje Centralni Informacioni Sistem objedinjene procedure za izdavanje građevinskih dozvola.
Sistemu možete pristupiti preko https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ i putem Sistema podneti zahtev.
 

 

SPISAK ODBAČENIH ZAHTEVA

 

Vrste postupaka

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana