Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

Uzmi racun i pobedi!

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Registar investitora

Citaj
Prijava radova


Prijava radova

  

  Investitor podnosi prijavu radova organu koji je izdao građevinsku dozvolu najkasnije osam dana pre početka izvođenja radova. 

  Uz prijavu radova podnosi se dokaz o regulisanju obaveza u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, u skladu sa ovim zakonom, kao i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi. 

  Za linijske infrastrukturne objekte, kada je rešenje o građevinskoj dozvoli izdato na osnovu konačnog rešenja o eksproprijaciji, dostavlja se i akt ministarstva nadležnog za poslove finansija o uvođenju u posed nepokretnosti, u skladu sa posebnim zakonom, odnosno zaključen ugovor o pravu službenosti u skladu sa ovim zakonom. 

  U prijavi radova investitor navodi datum početka i rok završetka građenja, odnosno izvođenja radova. 

  Nadležni organ o podnetoj prijavi obaveštava građevinsku inspekciju. 

  Rok za završetak građenja počinje da teče od dana podnošenja prijave.

  Građenju se može pristupiti na osnovu pravnosnažnog rešenja o građevinskoj dozvoli i prijavi radova. Investitor može pristupiti građenju i na osnovu konačnog rešenja o građevinskoj dozvoli i prijavi radova, na sopstveni rizik i odgovornost. Ako je stranka pokrenula upravni spor, a investitor iz tog razloga ne započne sa građenjem objekta do pravnosnažnosti rešenja, investitor ima pravo na naknadu štete i na izgubljenu dobit u skladu sa zakonom, ako se utvrdi da je tužba neosnovana.

 

               Administrativna taksa u iznosu od 310,00 dinara (za zahtev) i 310,00 dinara za potvrdu se uplaćuje na račun broj 840-742221843-57 sa modelom 97 i pozivom na broj odobrenja 51-242, sa označenjem svrha doznake: "uplata RAT". Primalac: Republika Srbija.

 

               Visina naknada za CEOP:  

                Visina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge uslove koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 119/13, 138/14, 45/15 i 106/15)

               Za podnošenje zahteva i objavljivanje podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem Centralne evidencije objedinjenih procedura, naknada iznosi:

- za prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja, prijavu završetka objekta u konstruktivnom smislu i druge zahteve i podneske kojima se pokreće postupak u okviru objedinjene procedure 500,00 dinara.

 

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da od 04.01.2016. godine sa radom počinje Centralni Informacioni Sistem objedinjene procedure za izdavanje građevinskih dozvola.
Sistemu možete pristupiti preko https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ i putem Sistema podneti zahtev.
 

 

Vrste postupaka

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana