Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

Uzmi racun i pobedi!

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Registar investitora

Citaj
Izdavanje dozvole o uklanjanju objekta


Izdavanje dozvole o uklanjanju objekata odnosno njegovog dela

  

  Uklanjanje objekta, odnosno njegovog dela može se pristupiti samo na osnovu dozvole o uklanjanju, osim u slučaju izvršenja inspekcijskog rešenja.

  Postupak se pokreće na zahtev zainteresovanog lica, a ako se utvrdi da je usled dotrajalosti ili većih oštećenja ugrožena stabilnost objekta i da isti predstavlja neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i za bezbednost saobraćaja i po službenoj dužnosti.

  Uz zahtev se prilaže projekat rušenja sa tehničkom kontrolom, dokaz o svojini na objektu i uslovi ako se radi o objektu čijim rušenjem bi bio ugrožen javni interes (zaštita postojeće komunalne i druge infrastrukture, zaštita kulturnog dobra, zaštita životne sredine i sl.). 

  Dozvola o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela izdaje se rešenjem u roku od 8 dana od dana dostavljanja uredne dokumentacije. 

  Na rešenje može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. 

  Republička administrativna taksa: 830,00 dinara.

                Naknadu za usluge Gradske uprave: 500,00 dinara.

 

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UKLANJANJE OBJEKTA

 

Vrste postupaka

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana