Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

Uzmi racun i pobedi!

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Registar investitora

Citaj
Izdavanje rešenja po članu 145.


Izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova odnosno promena namene objekta

 

  Građenje pomoćnih i ekonomskih objekata, izvođenje radova na investicionom održavanju objekta i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, izgradnja sekundarnih, odnosno distributivnih mreža komunalne infrastrukture u okviru postojeće regulacije ulica, kao i uređenje saobraćajnica u okviru postojeće regulacije ulica, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, promena namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, promena namene uz izvođenje građevinskih radova, izvođenje radova na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili stambenog prostora, ugradnja unutrašnjih instalacija (gas, struja, voda, toplotna energija i sl.) u postojeći objekat, postavljanje antenskih stubova i sekundarnih, odnosno distributivnih delova elektronske komunikacione mreže, pojedinačni elektrodistributivni i elektroprenosni stubovi, deo srednjenaponske elektrodistributivne mreže koji obuhvata 10 kv, 20 kv i kv vod, tipske transformatorske stanice 10/04 kv, 20/04 kv i 35 kv naponski nivo i deo elektrodistributivne mreže od transformatorske stanice 10/04 kv, 20/04 kv, 35/10 (20) kv i 35/04 kv do mesta priključka na objektu kupca (1 kv), 10 kv i 20 kv razvodna postrojenja, manje crpne stanice i manji ski liftovi, priključci na izgrađenu vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu; kompresorske jedinice za gas, uređaji za isporuku gasa, elektrane koje koriste obnovljive izvore energije instalirane snage 50 kW, tipski toplovodni priključci, građenje zidanih ograda, vrše se na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova, odnosno promena namene objekta, koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole.

  Rešenje o odobrenju izvođenja radova se izdaje investitoru koji ima odgovarajuće pravo u skladu sa odredbama zakona kojima je regulisano izdavanje građevinske, koji dostavi idejni projekat u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije prema klasi objekta, odnosno tehnički opis i popis radova za izvođenje radova na investicionom održavanju, odnosno uklanjanju prepreka za kretanje osoba sa invaliditetom, a uredio je odnose sa jedinicom lokalne samouprave u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i platio odgovarajuću administrativnu taksu.

  Izuzetno, po zahtevima za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na pomoćnom i ekonomskom objektima, kao i za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata u granicama nacionalnog parka i objekata u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja, kao i za izvođenje radova na investicionom održavanju, adaptaciji i sanaciji u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine, rešava nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi predmetni objekat. 

  Nadležni organ odbiće rešenjem zahtev ako je za radove navedene u zahtevu potrebno izdavanje građevinske dozvole, u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva. 

  Nadležni organ donosi rešenje kojim se odobrava izvođenje radova, odnosno promena namene u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva. 

  Na rešenje o odbijanju zahteva i na rešenje kojim se odobrava izvođenje radova  može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja. 

  Po završetku izgradnje, odnosno izvođenju radova, po zahtevu investitora, nadležni organ može izdati upotrebnu dozvolu. 

  Pravnosnažno rešenje za objekte koji se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje upis u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima mogu upisati u javnu evidenciju, kao i za promenu namene objekta, odnosno dela objekta bez izvođenja radova, predstavlja osnov za upis u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, a ako je za predmetni objekat, odnosno izvođenje radova izdata i upotrebna dozvola po zahtevu investitora, osnov za upis u javnu knjigu predstavlja pravnosnažno rešenje koijm se odobrava izvođenje radova i pravnosnažno rešenje o upotrebnoj dozvoli.

  Republička administrativna taksa: za zahtev 310,00 dinara i za rešenje kojim se odobrava izgradnja objekta i to za svaki građevinski objekat 800,00 dinara odnosno za svaki ekonomski objekat u poljoprivredi  od 260,00 dinara. Za rešenje kojim se na postojaćem objektu odobrava rekonstrukcija, adaptacija i dr. plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse za rešenje. Žiro račun 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 51-242.

 

                 Naknada za usluge Gradske uprave: 1.000,00 dinara, žiro račun 840-742341843-24, model 97, poziv na broj 51-242.

 

            Visina naknada za CEOP:  

 

            Visina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge uslove koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 119/13, 138/14, 45/15 i 106/15)

           Za podnošenje zahteva i objavljivanje podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem Centralne evidencije objedinjenih procedura, naknada iznosi: 

- za izdavanje i izmenu rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji 2.000,00 dinara;

 

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da od 04.01.2016. godine sa radom počinje Centralni Informacioni Sistem objedinjene procedure za izdavanje građevinskih dozvola.
Sistemu možete pristupiti preko https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ i putem Sistema podneti zahtev.
 

 

SPISAK ODBAČENIH ZAHTEVA - ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RADOVA

 

Vrste postupaka

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana