Регистар инвеститора

У складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. и 64/2010 - одлука УС) и Правилником о условима, начину вођења и приступа, као и о садржини регистра инвеститора ("Сл. гласник РС", бр. 55/2010), Град Зрењанин установио је Регистар инвеститора.

 

Регистар инвеститора представља ЈАВНУ ЕВИДЕНЦИЈУ свих расположивих података о физичком или правном лицу као инвеститору, установљен ради заштите интереса грађана – потенцијалних купаца и досупан је на увид, преко овлашћеног лица за вођење регистра, у седишту јединице локалне самоуправе или у електронском облику на овој интернет страни.

 

За додатне информације о провери поступака вођених и поступака који су у току пред Привредним судом у Зрењанину против правних лица које се односе на парничну, извршну, стечајну и рефераду привредних преступа, можете извршити претрагом докета Привредног суда у Зрењанину на интернет адреси "Портал судова Србије - ток предмета Привредних судова": http://tpson.portal.sud.rs/Libra_Trgsud_Portal/default.cfm.

 

У Регистар су унети подаци о инвеститорима којима је издата грађевинска дозвола од 11. септембра 2009. године, када је ступио на снагу нови Закон о планирању и изградњи. По члану 5 - Ако инвеститор прода објекат у изградњи, или део објекта у изградњи, или посебне физичке делове објекта у изградњи, дужан је да примерак овереног уговора достави Регистру.

 

У општини Зрењанин Регистар инвеститора води Градска управа.

Лице овлашћено за вођење регистра и давање информација је Силвија Кајари, канцеларија бр. 121, број телефона 023/315-0059, е-mail: silvija.kajari@grad.zrenjanin.rs, радно време од 7,00 до 15,00 часова, сваког радног дана.


Изаберите врсту инвеститора: Изаберите адресу објекта:

детаљиимепрезимеадресателефонE-mail
Радић Ивица Зрењанин, Слободана Пенезића 1  
Стеван Јурић Зрењанин, Славка Мунћана 84  
ДушанKочишевићЕчка, Бањалучка 4  
ДрагославаTабаков ТошићЗрењанин, Пере Сегединца 13  
МилованАновићТомашевац, Маршала Тита 43  
МилованАновићТомашевац, Маршала Тита 43  
12345678910...


© 2007-10 © Град Зрењанин. Сва права задржана