logo
Citaj
Pravobranilaštvo grada Zrenjanina


 

Odlukom o Pravobranilaštvu grada Zrenjanina, donetom od strane Skupštine Grada, ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 28/14) regulisana je nadležnost, uređenje i organizacija ovog organa.

Pravobranilaštvo obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Grada i zastupa ga u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim organima.
 
Pravobranilaštvo predstavlja i njime rukovodi Pravobranilac grada Zrenjanina, koji ima dva zamenika.
 
Pravobranilac grada Zrenjanina:

 
Zamenice Pravobranioca grada Zrenjanina:
Adresa kancelarije Pravobranilaštva grada Zrenjanina:


Narodnog fronta 2
23000 Zrenjanin


Telefon: 023/564-755
 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58