logo
Citaj
18. Седница Скупштине града Зрењанина


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА         

ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 06-62/18-I

Дана: 06.07.2018. године

З Р Е Њ А Н И Н

 

На основу члана 22. и  62. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст) 

 

 

С А З И В А М

18. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ПЕТАК 13.07.2018. ГОДИНЕ 

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
 
За ову седницу предлажем следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2018. годину – Ребаланс I

 

2. Предлог Одлуке о конверзији припадајућег дела пореза на зараде у трајни улог у капитал субјекта приватизације – Симпо АД Врање

 

3. Предлог Одлуке о наставку изградње дистрибутивне гасне мреже на територији града Зрењанина

 

4. Предлог Одлуке о усвајању Предлога концесионог акта за Пројекат јавно-приватног партнерства са елементима концесије

 

5. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка ''ЈП за урбанизам'' Зрењанин за 2016. и 2017. годину донету од стране Надзорног одбора предузећа на седници одржаној дана 02.07.2018. године под бројем: 14/10-2

 

6. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврда о смрти

 

7. Извештај о пословању ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2017. годину

 

8. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Измена и допуна Програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2018. годину

 

9. Предлог Закључка o давању сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2018. годину ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин

 

10. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о доношењу I Измене Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2018. годину

 

11. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању измена и допуна Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2018. годину

 

12. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању II Измене Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2018. годину

 

13. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању измењеног Програма пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2018. годину (Ребаланс I)

 

14. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању прве (I) измене и допуне Програма пословања са финансијским планом Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2018. годину

 

15. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању измене и допуне финансијског плана Туристичке организације града  Зрењанина за 2018. годину

 

16. Предлог Закључка о усвајању измене и допуна плана и програма рада – Ребаланс I Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2018. годину

 

17. Предлог Закључка о усвајању Измењеног Финансијског плана прихода и расхода Народног музеја Зрењанин за 2018. годину 

 

18. Предлог Закључка о усвајању Ребаланса I плана и програма рада Културног центра Зрењанина за 2018. годину

 

19. Предлог Закључка о усвајању Измене Плана и програма рада - РЕБАЛАНС I Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2018. годину

 

20. Предлог Закључка о усвајању Измена Програма рада Историјског архива Зрењанин за 2018. годину - Ребаланс I 

 

21. Предлог Закључка о усвајању Измена и допуна Финансијског плана (Ребаланс I) Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин за 2018. годину

 

22. Предлог Закључка о усвајању Измена Плана рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2018. годину - Ребаланс I

 

23. Предлог Закључка о усвајању Измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2018. годину 

 

24. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''2. Октобар'' Зрењанин

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.         

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Оливер Митровић 

 

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 18. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 13.07.2018. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала за тачку 24. предложеног дневног реда, који ће се доставити пре почетка седнице.

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

 
 
ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58