logo
Citaj
15. Седница Скупштине града Зрењанина


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА         

ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 06-166/17-I

Дана: 15.12.2017. године

З Р Е Њ А Н И Н

 

На основу члана 22. и  62. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст) 

 
 
 

 

С А З И В А М

15. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ПЕТАК 22.12.2017. ГОДИНЕ 

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
 
 
 
За ову седницу предлажем следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о буџету града Зрењанина за 2018. годину

 

2. Предлог Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији града Зрењанина

 

3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Зрењанина

 

4. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за услуге које врши Градска управа

 

5. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о градским административним таксама

 

6. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине

 

7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин

 

8. Предлог Одлуке о измени Одлуке о одржавању комуналне хигијене

 

9. Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације ''БАГЉАШ'' у Зрењанину

 

10. Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације ''МАЛА АМЕРИКА'' у Зрењанину

 

11. Предлог Одлуке о измени Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода

 

12. Предлог Одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавно комуналним предузећем ''Зрењанинска обједињена наплата'' Зрењанин

 

13. Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда

 

14. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему града Зрењанина за 2017. годину

 

15. Предлог Кадровског плана Градске управе, Правобранилаштва и Стручне службе Заштитника грађана града Зрењанина за 2018. годину

 

16. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавне установе ''Резервати природе'' Зрењанин

 

17. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин

 

18. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

 

19. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина за период од 2012. до 2016. године

 

20. Локални акциони план за запошљавање града Зрењанина за 2018. годину

 

21. Програм пословања ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин за 2018. годину

 

22. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању измена и допуна Програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2017. годину

 

23. Програм пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2018. годину

 

24. Предлог Закључка у вези давања сагласности на Посебан програм за коришћење субвенција за 2018. годину ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин

 

25. Програм пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2018. годину

 

26. Програм пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи''  Зрењанин за 2018. годину

 

27. Програм пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2018. годину

 

28. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Измена Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2017. годину

 

29. Програм пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2018. годину

 

30. Финансијски план Туристичке организације града Зрењанина за 2018. годину

 

31. Годишњи Програм пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2018. годину 

 

32. Финансијски план Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2018. годину 

 

33. Програм рада Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2018. годину

 

34. Програм рада Народног музеја Зрењанин за 2018. годину

 

35. Програм рада Културног центра Зрењанина за 2018. годину

 

36. План и програм рада Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2018. годину

 

37. Програм рада Историјског архива Зрењанин за 2018. годину

 

38. Програм рада са Финансијским планом Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 2018. годину

 

39. План рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2018. годину

 

40. План и Програм рада Центра за социјални рад града Зрењанина за 2018. годину

 

41. Програм рада Службе ванинституционалне заштите Геронтолошког центра Зрењанин за 2018. годину

 

42. Финансијски план Предшколске установе Зрењанин за 2018. годину

 

43. Предлог решења о додели назива улица ''др Милан Момирски'' на државном путу IБ реда бр. 18 Зрењанин – Лазарево

 

44. Предлог Решења о промени назива улице ''Ријечка'' у ''Надежде Петровић'' у Зрењанину

 

45. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Светозар Марковић Тоза'' Елемир

 

46. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Светозар Марковић Тоза'' Елемир

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.
 
          
 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Оливер Митровић 

 

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 15. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 22.12.2017. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града, осим Извештаја  за тачку  19.  предложеног дневног реда, из разлога поверљивости података у истом.

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58