logo
Citaj
19. Седница Скупштине града Зрењанина


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА         

ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 06-90/18-I

Дана: 04.10.2018. године

З Р Е Њ А Н И Н

 

На основу члана 22. и  62. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст) 

 

 

С А З И В А М

19. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ПЕТАК 05.10.2018. ГОДИНЕ 

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 11,00 часова.
 
За ову седницу предлажем следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

1. Предлог Закључка у вези опредељивања грађевинских парцела за реализацију инвестиционог пројекта од државног значаја ради изградње фабрике пнеуматика за моторна возила и пратећих објеката, који ће бити изграђени од стране кинеске компаније ''Shandong Linglong Tire Co.Ltd'' и њихових коопераната

 

2. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Југоисток'' у Зрењанину

    - Графички део

 

3. Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2018. годину

 

4. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом

 

У складу са чланом 62. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст), образложење за краћи рок за сазивање 19. седнице Скупштине града је хитност у вези поступка инвестиције. 

 

 Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.         

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Оливер Митровић 

 

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 19. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 05.10.2018. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града.

 

У случају неслагања материјала у електронском облику са писаним материјалом, важећи је писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

 
 
ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58