logo
Citaj
17. Седница Скупштине града Зрењанина


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА         

ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 06-52/18-I

Дана: 08.06.2018. године

З Р Е Њ А Н И Н

 

На основу члана 22. и  62. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст) 

  

 

С А З И В А М

17. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ПЕТАК 15.06.2018. ГОДИНЕ

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
 
За ову седницу предлажем следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Зрењанина за 2017. годину – консолидовани завршни рачун 

 

2. Предлог Одлуке о пословном простору у јавној својини града Зрењанина

 

3. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана града Зрењанина

 

4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину

 

5. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације ''Берберско - Болница'' у Зрењанину

 

6. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације бањско рекреативног центра ''Русанда'' у Меленцима

 

7. Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о критеријумима и начину на који ће власници пословних просторија плаћати трошкове одржавања стамбене зграде

 

8. Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о стамбеним односима 

 

9. Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о начину коришћења и располагања средствима и становима солидарне стамбене изградње стеченим до дана и после 31.12.2007. године 

 

10. Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о условима и начину откупа станова солидарне стамбене изградње

 

11. Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2017. годину

 

12. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом 

 

13. Предлог Одлуке о прибављању непокретности (парцела бр. 18881/2)

 

14. Предлог Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда 

 

15. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини града Зрењанина на Апотеку Зрењанин

 

16. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему града Зрењанина за 2017. годину

 

17. Предлог Одлуке о усвајању почетног ликвидационог Извештаја Јавног комуналног предузећа ''Зрењанинска обједињена наплата'' Зрењанин - у ликвидацији

 

18. Предлог Програма локалног економског развоја града Зрењанина за период од 2018. до 2020. године

 

19. Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2018. годину  

 

20. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени  Статута ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин

 

21. Предлог Решења о давању сагласности предузећу ''Апартмани Зрењанин'' на употребу имена града Зрењанина у називу предузећа

 

22. Предлог Закључка о давању мишљења о оправданости проширења Слободне зоне ''Зрењанин''

 

23. Предлог Закључка о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у Индустријској зони  "Југоисток" без накнаде у корист компаније Talent 4 Blinds d.o.o. Zrenjanin 

 

24. Извештај о раду месних заједница за 2017. годину 

 

25. Редован финансијски извештај ЈКП ''Пијаце и паркинзи''  Зрењанин за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године 

 

26. Извештај о пословању ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2017. годину

 

27. Извештај о пословању ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године 

 

28. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Ребаланса I Програма пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2018. годину

 

29. Извештај о пословању ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2017. годину

 

30. Извештај о пословању ЈКП ''Зрењанинска обједињена наплата'' Зрењанин за 2017. годину 

 

31. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању I Измене Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2018. годину

 

32. Извештај о раду Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2017. годину

 

33. Извештај о раду ЈУ ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2017. годину

 

34. Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина за 2017. годину

 

35. Извештај о раду Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2017. годину 

 

36. Извештај о раду Народног музеја Зрењанин за 2017. годину 

 

37. Извештај о раду Културног центра Зрењанина за 2017. годину 

 

38. Извештај о раду Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2017. годину 

 

39. Извештај о раду Историјског архива Зрењанин за 2017. годину 

 

40. Извештај о раду Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин за 2017. годину 

 

41. Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2017. годину 

 

42. Извештај о раду Центра за социјални рад града Зрењанина за 2017. годину 

 

43. Извештај о раду Службе ваниституционалне заштите Геронтолошког центра у  Зрењанину за 2017. годину 

 

44. Извештај о раду и пословању Апотеке Зрењанин за 2017. годину 

 

45. Предлог Закључка о усвајању извршења Плана рада Дома здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин за 2017. годину 

 

46. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за социјални рад града Зрењанина

 

47. Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад града Зрењанина

 

48. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин

 

49. Предлог Решења о именовању директора Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин

 

50. Предлог Решења о образовању и именовању Стамбене комисије

 

51. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Јован Јовановић Змај'' Зрењанин

 

52. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Петар Петровић Његош'' Зрењанин

 

53. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''2. Октобар'' Зрењанин  

 

54. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Соња Маринковић'' Зрењанин 

 

55. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Ђура Јакшић'' Зрењанин

 

56. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Вук Караџић'' Зрењанин 

 

57. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин 

 

58. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин 

 

59. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Др Јован Цвијић'' Зрењанин

 

60. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Серво Михаљ'' Зрењанин

 

61. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Братство''  Арадац

 

62. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Петар Кочић'' Банатски Деспотовац

 

63. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Братство Јединство'' Бело Блато

 

64. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''1. Октобар'' Ботош

 

65. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин

 

66. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Др Александар Сабовљев'' Ечка

 

67. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Светозар Марковић-Тоза'' Елемир

 

68. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Јован Дучић'' Клек 

 

69. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Славко Родић'' Лазарево

 

70. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Др Бошко Вребалов'' Меленци

 

71. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Урош Предић'' Орловат

 

72. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Ђура Јакшић'' Перлез 

 

73. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Свети Сава'' Стајићево 

 

74. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Младост'' Томашевац

 

75. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Фаркаждин

 

76. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Бранко Радичевић'' Чента

 

77. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин

 

78. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Економско трговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин 

 

79. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин 

 

80. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе Зрењанин

 

81. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин

 

82. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње пољопривредне школе

 

83. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Медицинске школе Зрењанин

 

84. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' Зрењанин 

 

85. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора основне и средње школе ''9. Мај'' Зрењанин    

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125. 

          
 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Оливер Митровић 

 

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 17. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 15.06.2018. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала за тачке 23. и тачке од 46. до 85. предложеног дневног реда, који ће се доставити пре почетка седнице.

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

 
ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58