logo
Citaj
14. Седница Скупштине града Зрењанина


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 06-151/17-I

Дана: 23.11.2017. године

З Р Е Њ А Н И Н

 

На основу члана 22. и  62. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст) 

 
 

 

С А З И В А М

14. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ЧЕТВРТАК 30.11.2017. ГОДИНЕ 

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у  10,00 часова.
 
 
За ову седницу предлажем следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о одржавању улица, путева и других јавних површина у зимском периоду

 

2. Предлог Одлуке о коришћењу, одржавању и управљању службеним зградама и пословним просторијама у јавној својини града Зрењанина које користе органи града Зрењанина

 

3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне и друге намене на територији града Зрењанина

 

4. Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације ''ЈУГОИСТОК'' у Зрењанину

 

5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације радне зоне ''ЈУГОИСТОК I'' у Зрењанину

 

6. Предлог Одлуке о Плану генералне регулације насељеног места Лазарево

 

7. Предлог Одлуке о допунама Одлуке о оснивању Установе ''Резервати природе'' Зрењанин

 

8. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о уређењу града Зрењанина

 

9. Предлог Одлуке о измени Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Зрењанина за утврђивање пореза на имовину

 

10. Предлог Одлуке о размени непокретности 

 

11. Предлог Одлуке о измени Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини број 06-148-4/17-I од 16.11.2017. године

 

12. Предлог Одлуке o отпису дуга у поступку приватизације за привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга ''ЗГОП'' а.д. Нови Сад

 

13. Предлог Одлуке о отпису и конверзији дуга у поступку приватизације за Акционарско друштво ''Мостоградња'' Београд

 

14. Предлог Одлуке о отпису дуга у поступку приватизације за Акционарско друштво ''Индустрија обуће Београд'' Београд

 

15. Предлог Одлуке о отпису дуга у поступку приватизације за Друштво за одржавање зграда д.о.о. Београд

 

16. Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2017. годину

 

17. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

 

18. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2017. годину у периоду јануар – јун 2017. године

 

19. Предлог Закључка о давању сагласности на Посебан програм за коришћење субвенција за 2017. годину ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин

 

20. Предлог Закључка у вези одобравања учешћа града Зрењанина у суфинансирању пројекта под називом ''Машински пројекат коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде'' – завршна фаза

 

21. Предлог Закључка којим се налаже јавним предузећима и другим облицима организовања чији је оснивач Град Зрењанин да 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2016. годину уплате у буџет града Зрењанина

 

22. Извештај о пословању ЈКП ''Зрењанинска обједињена наплата'' Зрењанин за 2016. годину

 

23. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2017. годину

 

24. Предлог Закључка о усвајању Измене Финансијског плана Апотеке Зрењанин за 2017. годину

 

25. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације града Зрењанина

 

26. Предлог Решења о именовању директора Туристичке организације града Зрењанина

 

27. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Историјског архива Зрењанин

 

28. Предлог Решења о именовању  директора Историјског архива Зрењанин

 

29. Предлог Решења о разрешењу два члана Управног одбора Историјског архива Зрењанин 

 

30. Предлог Решења о именовању два члана Управног одбора Историјског архива Зрењанин 

 

31. Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин

 

32. Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин

 

33. Предлог Решења о престанку дужности члана Надзорног одбора Апотеке Зрењанин

 

34. Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Апотеке Зрењанин

 

35. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе ''2. октобар'' Зрењанин

 

36. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне школе ''2. октобар'' Зрењанин

 

37. Предлог Решења о разрешењу три члана Школског одбора Основне школе ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин 

 

38. Предлог Решења о именовању три члана Школског одбора Основне школе ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин 

 

39. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе ''Др Александар Сабољев'' Ечка 

 

40. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне школе ''Др Александар Сабовљев'' Ечка

 

41. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе ''Свети Сава'' Стајићево 

 

42. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне школе ''Свети Сава'' Стајићево 

 

43. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин 

 

44. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин

 

45. Предлог Решења о разрешењу три члана Школског одбора Економско - трговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин

 

46. Предлог Решења о именовању три члана Школског одбора Економско - трговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин

 

47. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Медицинске школе Зрењанин

 

48. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Медицинске школе  Зрењанин

 

49. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Хемијско - прехрамбене и текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин 

 

50. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Хемијско - прехрамбене и текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин

 

51. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин

 

52. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин

 

53. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' Зрењанин

 

54. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' Зрењанин

 

55. Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе Зрењанин

 

56. Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Предшколске установе Зрењанин

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.
          
 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Оливер Митровић 

 

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 14 седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 30.11.2017. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала за тачке  27. и 28. предложеног дневног реда, који ће се доставити пре почетка седнице.

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

 
ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58