Konkurs Fonda za razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza

Na osnovu člana 17. tačke 16. Statuta Fonda za razvoj AP Vojvodine i Programa rada Fonda za 2009. godinu Upravni odbor Fonda za razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine raspisuje

KONKURS
ZA DODELU KRATKOROČNIH KREDITA ZA FINANSIRANJE IZVOZA

1.  CILJEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške pripreme i realizacije izvoznih aranžmana.
 
2.  KORISNICI KREDITA  
Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja ostvaruju devizni priliv po osnovu izvoza roba i usluga domaćeg porekla.
Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.
 
3. NAMENA SREDSTAVA
Krediti su namenjeni za finansiranje obrtnih sredstava za potrebe proizvodnje i izvoza roba i usluga domaćeg porekla. 
 
4. USLOVI KREDITIRANJA
 mogući odobreni iznos kredita: do 300.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 rok vraćanja kredita: 180 dana
 primena valutne klauzule
 kamatna stopa: 4% na godišnjem nivou
 obezbeđenje kredita: garancija ili avalirane menice poslovne banke.
Odobreni iznos kredita u odnosu na podneti zahtev zavisiće od raspoloživih sredstava Fonda za finansiranje po ovom konkursu.
 
5.  PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU KREDITA
Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve u jednoj od opštinskih kancelarija Fonda po uplati iznosa od 10.000,00 dinara na ime naknade za obradu kreditnog zahteva i 1.200,00 dinara na ime naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa na račun Fonda broj 335-9776-24.
 
Uz zahtev za dodelu kredita podnosi se sledeća dokumentacija:
 popunjen obrazac zahteva sa dokazom o izvršenim uplatama
 popunjen obrazac saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
 rešenje o upisu preduzeća kod Agencije za privredne registre
 fotokopija osnivačkog akta
 potvrda nadležnog poreskog organa o izmirenim obavezama za poreze, doprinose i druge javne prihode, ne starija od 30 dana
 rešenje o utvrđivanju poreskog indetifikacionog broja – PIB
 odluka o razvrstavanju pravnog lica po veličini
 dokumentovani prikaz da će odobrena sredstva biti u funkciji realizacije ugovorenog izvoznog aranžmana (ugovor, predugovor)
 dokumentovani prikaz o poreklu robe za pravna lica koja se bave izvozom proizvoda kupljenih od neposrednih proizvođača (ugovor, faktura)
 obrasci finansijskog izveštaja za 2008. godinu
 scoring privrednog društva, izdat od strane NBS
 potvrdu poslovne banke o prosečnom stanju i prometu na računu u prethodnih šest meseci
 potvrdu poslovne banke o dugovnom i potražnom prometu na deviznom računu u prethodnih godinu dana
 pismo o namerama poslovne banke da će, u slučaju odobrenja kredita, biti garant za taj kredit.
 
U slučaju umanjene kreditne sposobnosti podnosioca kreditnog zahteva Fond može tražiti garanciju druge poslovne banke koja bi bila garant vraćanja odobrenog kredita u odnosu na banku koja je izdala pismo o namerama izdavanja garancije.
 
Prioritet u dodeli sredstava imaju podnosioci zahteva:
- sa nižim stepenom ukupne zaduženosti
- čiji je iznos kreditnog zahteva srazmeran visini deviznog priliva u prethodnoj godini
- koji se bave proizvodnjom/pružanjem usluga, odnosno izvozom proizvoda kupljenih od neposrednih proizvođača
- koji do sada nisu koristili kredite Fonda
- koji su uredno izmirivali obaveze po do sada korišćenim sredstvima Fonda.
 
6. Konkurs je otvoren zaključno sa 23.09.2009. godine.
 
Lokalne opštinske kancelarije neće primati zahteve:
-     koji su podneti nakon zatvaranja konkursa
- čija dokumentacija nije kompletna.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u opštinskim kancelarijama Fonda i u Fondu za razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11.
 
ADRESE / TELEFONI FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE:
Sedište Fonda: Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, Master centar, VI sprat
Centralna kancelarija Fonda:  021/4830-653; 4830-656; 4830-659; 4830-662; faks 021/4830- 668
e-mail: office@vdf.org.rs
www.vdf.org.rs
 
ADRESE / TELEFONI  Lokalnih opštinskih kancelarija Fonda:
 1. SO ADA, Trg Oslobođenja 1, 024 / 852-106, lok.14
 2. SO ALIBUNAR, Trg slobode 4,  062 / 80-17-130
 3. SO APATIN, Srpskih vladara 29, 025 / 772-122, lok.557 
 4. SO BAČ, Trg Dr Zorana Đinđića 2, 021 / 770-075, 021 / 770-076
 5. SO BAČKA PALANKA, Kralja Petra I 16,  021 / 75-59-175
 6. SO BAČKA TOPOLA, Maršala Tita 30, 024 / 715-310
 7. SO BAČKI PETROVAC, Kolarova 6, 021 / 780-378, lok.120 
 8. SO BEČEJ,Trg Oslobođenja 2, 021 / 6911-720, lok.125
 9. SO BELA CRKVA, Miletićeva 2, 013 / 851-012
10.SO BEOČIN, Svetosavska 25,  021 / 870-260
11.SO VRBAS, Maršala Tita 89, 021 / 7954-042, 021 / 7954-000, lok.142
12.SO VRŠAC, Trg pobede 1, 013 / 832-640
13.SO ŽABALJ, Nikole Tesle 45, 021 / 831-089
14.SO ŽITIŠTE, Cara Dušana 15,  023 / 821-050
15.GRAD ZRENJANIN, Trg slobode 10,  023 / 580-740, 023 / 566-020, lok.111
16.SO IRIG, Vojvode Putnika 1, 022 / 461-010
17.SO INĐIJA, Železnička bb, 022 / 551-693
18.SO KANJIŽA, Glavni trg 1, 024 / 875-166
19.SO KIKINDA,Trg srpskh dobrovoljaca 30, 0230 / 401-670
20.SO KOVAČICA, M.Tita 50, 013 / 661-122
21.SO KOVIN, JNA 5, 013 / 742-268
22.SO KULA, Lenjinova 11, 025 / 729-650
23.SO MALI IĐOŠ, Ulica Glavna 32, 024 / 730-010, lok.120
24.SO NOVA CRNJA, JNA 110, 023 / 811-030
25.SO NOVI BEČEJ, Žarka Zrenjanina 8,  023 / 772-320, 023 / 772-321
26.SO NOVI KNEŽEVAC, Kralja Petra I Karađorđevića1, 0230 / 81-100, 0230 / 82-055, lok.120
27.GRAD NOVI SAD, Rumenačka 110 A, 021/6624-282, 021/ 6614-085
28.SO OPOVO, Borisa Kidriča 10,  013 / 681-030, 013 / 681-950
29.SO ODŽACI, Knez Mihailova 24, 025 / 742-411
30.GRAD PANČEVO, Trg Kralja Petra I 2-4, 013 / 344-422
31.SO PEĆINCI, Slobodana Bajića 5, 022 / 86-950
32.SO PLANDIŠTE, Vojvode Putnika 38, 013 / 861-033, 013 / 862-335
33.SO RUMA, Orlovićeva 5, 022 / 433-911
34.SO SEČANJ, Vožda Kararđorđa 57, 023 /842-029
35.SO SENTA, Glavni trg 1, 024 / 813-574, lok.155
36.GRAD SOMBOR, Konjovićeva 1,  025 / 23-968,
37.SO SRBOBRAN,Trg slobode 2,  021 / 730-020
38.GRAD SREMSKA MITROVICA, Svetog Dimitrija 13,  022 / 610-566, lok.148, 022 / 610-623
39.SO SREMSKI KARLOVCI, Trg Branka Radičevića 1,  021 / 6853-009
40.SO STARA PAZOVA, Svetosavska 11,  022 / 310-170 lok. 201
41.GRAD SUBOTICA, Trg slobode 1,  024 / 626-876
42.SO TEMERIN, Novosadska 326, 021 / 843-888
43.SO TITEL, Glavna 1, 021 / 860-165
44.SO ČOKA, Potiska 20, 0230 / 71-000
45.SO ŠID, Karađorđeva 2,  022 / 712-022