Okrugli sto ''Rodno zasnovana diskriminacija na radnom mestu u pokrajinskim i lokalnim organima uprave''

U organizaciji Pokrajinskog ombudsmana i Zaštitnika građana Grada Zrenjanina, u Zrenjaninu je danas održan Okrugli sto na temu "Rodno zasnovana diskriminacija na radnom mestu u pokrajinskim i lokalnim organima uprave". U pitanju je projekat realizovan uz podršku UNIFEM-a (Razvojnog fonda Ujedinjenih nacija za žene), a osmišljen sa ciljem jačanja kapaciteta zaštitnih mehanizama u oblasti rodne ravnopravnosti, tačnije lokalnih zaštitnika građana / ombudsmana u oblasti rodne ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije. Namera je da se uspostavi stalna međusobna razmena iskustava zaštitnika građana u postupanju u slučajevima diskriminacije po osnovu pola i višestruke diskriminacije žena, a takođe i o načinima promovisanja zabrane diskriminacije po osnovu pola, ali i drugih ličnih svojstava. 
 
Okrugli sto otvorila je vršilac dužnosti Zaštitnika građana Grada Zrenjanina Dragana Radlovački Grozdanov, a u ime gradonačelnika, učesnike u radu skupa pozdravila je zamenica gradonačelnika Zorica Denda. 
 
      
 
Govoreći o projektu, zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov rekla je da u praksi postoji diskriminacija, ali da građanke i građani često nisu u stanju da je prepoznaju, niti definišu na koji način im je neko povredio njihova prava, a naročito ako su u pitanju organi uprave, čiji rad ombudsmane posebno zanima.
 
- Zrenjanin je usvojio kodeks ponašanja funkcionera i zaposlenih koji je možda najbolji u Srbiji i zadovoljava kriterijume koje smo zahtevali tokom realizacije ovog projekta. Projekat smo započeli prošle godine i zajednički ga realizujemo sa lokalnim ombudsmanima. Cilj je razmena iskustava i prikupljanje novih znanja i informacija, kako bi naš rad, svih zaštitnih i kontrolnih mehanizama, bio kvaliteniji i na korist građanki i građana – istakla je Danica Todorov i dodala da su najkonkretniji ciljevi ovog projekta stvaranje nediskriminišućeg radnog okruženja, prvo u organima uprave, kasnije i kod drugih poslodavaca, putem stvaranja nediskriminišućeg normativnog okvira na svim nivoima u skladu sa međunarodnim propisima i domaćim pozitivnim propisima.
- Verujemo da će projekat doprineti podizanju svesti najšire javnosti da je diskriminacija na osnovu ličnih svojstava zakonom zabranjena i na radnom mestu. Naša ciljna grupa su organi uprave, pošto ne možemo da istražujemo diskriminaciju u privatnim kompanijama, iako imamo puno predstavki građanki i građana. Komunikacija s njima je stoga savetodavne prirode, ali kada je reč o organima uprave, tu možemo da postupamo – rekla je zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov.
 
 
Najavljeno je i istraživanje o stepenu diskriminacije zaposlenih u organima uprave i javnim preduzećima, koje bi trebalo da ukaže na učestalost ove pojave u praksi organa uprave i javnog sektora i načine njenog ispoljavanja. Rezultati istraživanja ukazaće i na mere koje se preduzimaju ili bi trebalo da budu preduzete, kako bi se diskriminacija na osnovu pola i godina života uklonila iz prakse organa uprave i javnih preduzeća, odnosno javnog sektora, a posredno iz prakse privatnih poslodavaca, putem promovisanja primera dobre prakse u javnom sektoru.
Učesnicima u radu Okruglog stola prezentovana su i iskustva u radu Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa ponašanja funkcionera Grada Zrenjanina, o čemu je govorio predsednik ovog tela, Vladimir Frenc.
 
 
Realizacija projekta "Rodno zasnovana diskriminacija na radnom mestu u pokrajinskim i lokalnim organima uprave" traje do decembra ove godine, a uz institucije lokalnih zaštitnika građana u Srbiji (Subotica, Bačka Topola, Bečej, Zrenjanin, Vračar, Voždovac, Kragujevac) koji će učestvovati u svim aktivnostima, u nju će, prema potrebi biti uključeni i pokrajinski organi uprave i lokalne samouprave na teritoriji APV, Stalna konferencija gradova i opština, kao i Katedra za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koja će sprovesti projektom predviđeno istraživanje.