Јавне набавке у току

 

2020

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Партија 1- тонери

Партија 2 -канцеларијски папир

    Позив

   конкурсна документација

 

РАДОВИ НА ДОВОЂЕЊУ У ФУНКЦИОНАЛНО СТАЊЕ ПОВРШИНА ЗА САОБРАЋАЈНУ КОМУНИКАЦИЈУ 

      Позив

      Конкурсна документација

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ

     Позив

    Конкурсна документација

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ обликована по партијама

Партија 1 Поклон честитка за новорођене бебе у 2020 години 

Партија 2 Поклон честитка за новорођене бебе у 2021 години 

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора партија 1

- Одлука о доделу уговора Партија 2

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЛУКИЋЕВО

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одговор на питање понуђача 

 

ОДРЖАВАЊЕ, ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ПАРТИЈА II-услуга поправке возила марке «DACIA»модел STEPWAY
ПАРТИЈА V-услуга поправке возила марке «LADA» модел NIVA
ПАРТИЈА VII-услуга поправке возила марке «FIAT» модел FREEMONT 
ПАРТИЈА IX-услуга поправке возила марке «DODGE»модел AVANGER
ПАРТИЈА X-услуга поправке возила марке «ŠKODA» модел RAPID 
ПАРТИЈА XI-услуга поправке возила марке «ŠKODA»модел FABIA 
 

- Позив

- Конкурсна документација 

-Одлука о додели уговора Партија II

-Одлука о додели уговора Партија V

-Одлука о додели уговора Партија VII

-Одлука о додели уговора Партија IX

-Одлука о додели уговора Партија X

-Одлука о додели уговора Партија XI

УСЛУГА МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ ЗА КОНЦЕРТ ГРУПЕ

"НЕВЕРНЕ БЕБЕ" 

- Позив

- Конкурсна документација 

- Измена и допуна конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 

 

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА

Партија 1 Информисање у недељном листу

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о закључењу оквирног споразума 

-Обавештење о закљученом Оквирном споразуму

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

Партија 1 Путно здравствено осигурање запослених Градске управе града Зрењанина 

Партија 2 Каско осигурање службених возила Градске управе града Зрењанина

Партија 3 Колективно осигурање запослених и осигурање имовине Градске управе града Зрењанина

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора Партија 1

- Одлука о додели уговора Партија 2

- Одлука о додели уговора Партија 3 

-Обавештење о закљученом уговору партија1

-Обавештење о закљученом уговору партија2

-Обавештење о закљученом уговору партија3

 

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

- Позив

- Конкурсна документација 

 

УСЛУГА СУЗБИЈАЊА АМБРОЗИЈЕ

   

УСЛУГА ЗАКУПА БИНЕ

 

2019

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА У ЗРЕЊАНИНУ

 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЦИЉУ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

 

НАБАВКА ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

 

МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА - обликована у две партије

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА

Партија 1 Информисање у дневном листу 

 

НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА ЗА ДЕЦУ СА ТЕЛЕСНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ " ДАНИ ПИВА 2019" У ЗРЕЊАНИНУ

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБОДНИХ КАНАЛА У ГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА КОМПОСТИЛИШТЕМ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

 

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПЛАТОА У КОМПЛЕКСУ "НОВА ПИЈАЦА" У ЗРЕЊАНИНУ

 

УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ СУЗБИЈАЊА ЕМЕРЗНИХ КОРОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПОРТАЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА СА ПРАТЕЋОМ БАЗОМ ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА 

Партија 1 Информисање у дневном листу

 

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА- РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У КО ОРЛОВАТ И КО ТАРАШ

 

РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ И ОБЈЕКТИМА У СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И КОРИЧЕЊА

 

ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ - други пут

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН

 

РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА СОФТВЕР Партије 1 и 4

 

НАБАВКА ФОЛИЈА СА ИСПОРУКОМ И МОНТАЖОМ ЗА КРИСТАЛНУ ДВОРАНУ У ЗРЕЊАНИНУ

 

ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ДЗ БОШКО ВРЕБАЛОВ У ЗРЕЊАНИНУ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО- ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ЛОКАЦИЈАМА ИЗЛЕТИШТЕ ''ТИСА'' И КУПАЛИШТЕ ''ПЕСКАРА'' У МУЖЉИ

 

РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

 

НАБАВКА ПРАТЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОПРАВКИ И СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА , НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА 6 СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА

 

УСЛУГА НАРОДНЕ КУХИЊЕ 

ПАРТИЈА 1 - Припремање и кување оброка са доставом

ПАРТИЈА 2 - Набавка намирница за формирање ланч пакета са доставом

 

ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

     

2018

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПОДА У ХАЛИ СПОРТОВА "КРИСТАЛНА ДВОРАНА" ЗРЕЊАНИН

   

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

 

2018 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

КОНЦЕСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ , РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ, УПРАВЉАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ