Јавне набавке у току

 

2020

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОПОРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ПАРТИЈА XIV-услуга поправке возила марке «VW» модел CRAFTER

 

УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА -УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ПАРЦЕЛАМА 5193 И 5094 КО ЗРЕЊАНИН III И ОТРЕСИШТА НА ПАРЦЕЛИ 5094 КО ЗРЕЊАНИН III

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА  И ПОМОЋНИХ ПРОИЗВОДА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 

 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ОБЈЕКАТА И ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА И ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНИЦА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ ЗА ПОТРЕБЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА  У УЛИЦИ ПЕРЕ ДОБРИНОВИЋА бб

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПАРКИНГА, ПЛАТОА И ТРОТОАРА  НА ТГЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОПОРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ПАРТИЈА I-услуга поправке возила марке«LADA»модел KALINA

ПАРТИЈА III- услуга поправке возила марке «CITROEN» модел JUMPER

ПАРТИЈА IV-услуга поправке возила марке«FIAT»модел PUNTO

ПАРТИЈА VI-услуга поправке возила марке« DACIA» модел DUSTER

ПАРТИЈА VIII-услуга поправке возила марке«OPEL»модел CORSA

ПАРТИЈА XII-услуга поправке возила марке «AUDI» модел A6 TDI

ПАРТИЈА XIII-услуга поправке возила марке «FIAT» модел TIPO

ПАРТИЈА XIV-услуга поправке возила марке «VW» модел CRAFTER

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА СОФТВЕР

 

УСЛУГА ПРЕДШТАМПЕ, ИЗРАДА КОВЕРАТА СА ПОВРАТНИЦОМ, ПЕРСОНАЛНА ШТАМПА, МАШИНСКО ИНСЕРТОВАЊЕ И УШТАМПАВАЊЕ ПРОМЕНЉИВИХ АДРЕСНИХ ПОДАТАКА НА I СТРАНИ ПОВРАТНИЦЕ И КОВЕРТЕ

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СЕМАФОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА НА ТРИ ГОДИНЕ

 

УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ЛОКАЦИЈАМА  ИЗЛЕТИШТА "ТИСА" И КУПАЛИШТА "ПЕСКАРА" У МУЖЉИ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ