Комунална полиција

 

Начелник Игор Виријевић
Адреса Народног фронта 2
Телефон 023/315-00-92, 065/315-00-92
Е-маил komunalna.policija@zrenjanin.rs

  

Телефони дежурне службе за пријаве грађана су: 023/315-00-92 и 065/315-00-92.

На основу члана 16. Закона о комуналној полицији (''Службени гласник РС'', број 51/09), члана 25б Одлуке о градској управи града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина, бр. 24/08, 32/08, 6/09, 14/09 и 18/10) и чл. 31. и 108. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), у Градској управи формирано је Одељење комуналне полиције.

Комунална полиција обавља послове који се односе на:

 • непосредно одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, на месту одржавања реда, спречавањем нарушвања, односно, успостављањем нарушеног комуналног реда, а нарочито:
 1. спречавање ометања у вршењу комуналних делатности и заштита комуналних објеката од прљања, оштећивања и уништавања; 
 2. заштита површина јавних намена од бесправног заузећа и оштећивања (остављањем возила, ствари и других предмета, запрека за возила, постављањем привремених монтажних објеката и слично); 
 3. сузбијање нелегалне продаје и вршења других делатности на површинама јавне намене и другим јавним местима; 
 4. спречавање радњи којима се нарушава опште уређење Града (прљање и оштећивање фасада и других објеката, као и споменика и скулптуралних дела; исписивање графита; лепљење плаката и постављање средстава за оглашавање на јавним и другим површинама; прљање и оштећивање градског мобилијара; остављање грађевинског шута и другог отпада на површинама јавне намене; изливање отпадних вода и друге нечистоће на површине јавне намене, као и вршење других радњи којима се нарушава уредност и чистоћа Града, као и контрола извршавања прописаних обавеза у погледу одржавања објеката и простора у чистом и уредном стању; 
 5. контрола уклањања снега и леда; 
 6. спречавање просјачења и употребе запаљивих и експлозивних средстава на јавним местима (петарде и слично); 
 7. откривање и у границама овлашћења, спречавање бесправне изградње објеката и контрола спољног обезбеђивања и обележавања градилишта одговарајућом таблом; 
 8. контрола одржавања комуналне зоохигијене и начина држања и извођења кућних љубимаца; 
 9. обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбеним зградама; 
 10. одржавање реда на воденом простору (заштита вода, коришћење места за постављање пловних објеката и др.) и обалама река; 
 11. обезбеђивање услова за несметано спровођење мера за заштиту од пожара (слободан приступ објекту, противпожарном путу и степеницама и др.); 
 12. обезбеђивање поштовања радног времена угоститељских и других објеката чијим се радом може угрозити мир и спокојство грађана; 
 13. контрола употребе симбола и имена Града. 
 • остварирање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града, који се односи нарочито на:
  1. јавни линијски и ванлинијски превоз путника (несметано одвијање линијског превоза путника, пријем и искрцавање путника у јавном линијском и ванлинијском превозу путника на стајалиштима која су за то одређена и др.); 
  2. ауто-такси превоз ( откривање нелегалног такси превоза, коришћење такси стајалишта у складу са прописом и хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спречавање паркирања такси возила ван такси стајалишта, уредност и чистоћа такси возила и др.); 
  3. јавни ванлинијски превоз робе и превоз за сопствене потребе; 
  4. речни линијски превоз; 
  5. паркирање (спречавање паркирања на местима на којима се омета коришћење пута и одвијање саобраћаја, контрола коришћења паркиралишта у складу са прописом и сигнализацијом, паркирање на резервисаним паркинг местима и сл.). 
 • заштиту животне средине, а нарочито у области: заштите од буке, заштите ваздуха од загађивања, заштите природе и заштићених подручја која проглашава надлежни орган града, контроле природе и заштићених подручја која проглашава надлежни орган града, контроле над скупљањем, транспортом, складиштењем, третманом и одлагањем комуналног, инертног и неопасног отпада и др;
 • заштиту општинских и некагорисаних путева, улица и државних путева из надлежности Града и припадајућих путних објеката од непрописног заузећа и оштећивања, односно сваког чињења којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу, као и заштита бициклистичких и пешачких стаза, саобраћајница у насељу, саобраћајних ознака и сигнализације;
 • заштиту културних добара и других јавних објеката од значаја за Град;
 • вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката, као и других послова из надлежности Града;
 • подршку спровођења прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града;
 • пружање помоћи надлежним органима Града, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука (асистенција);
 • предузимање хитних мера заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности Града и
 • учествовање у вршењу спасилачке функције и пружање помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода.
 • непосредно одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, на месту одржавања реда, спречавањем нарушвања, односно, успостављањем нарушеног комуналног реда, а нарочито:
 1. спречавање ометања у вршењу комуналних делатности и заштита комуналних објеката од прљања, оштећивања и уништавања; 
 2. заштита површина јавних намена од бесправног заузећа и оштећивања (остављањем возила, ствари и других предмета, запрека за возила, постављањем привремених монтажних објеката и слично); 
 3. сузбијање нелегалне продаје и вршења других делатности на површинама јавне намене и другим јавним местима; 
 4. спречавање радњи којима се нарушава опште уређење Града (прљање и оштећивање фасада и других објеката, као и споменика и скулптуралних дела; исписивање графита; лепљење плаката и постављање средстава за оглашавање на јавним и другим површинама; прљање и оштећивање.

 

 

У обављању послова комуналне полиције, комунални полицајац има следећа овлашћења:

 • упозорење,
 • усмено наређење,
 • провера идентитета,
 • довођење,
 • прегледање лица и предмета,
 • привремено одузимање предмета,
 • видео надзор,
 • употреба средстава принуде, и то: физичке снаге, службене палице и средстава за везивање.

Поред горе наведених овлашћења комунални полицајац може:

 • изрећи новчану казну на лицу места за прекршаје утврђене прописима града,
 • поднети захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје утврђене прописима града,
 • поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело и
 • обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

За прекршаје утврђене прописима Града, комунални полицајац може изрећи новчану казну на лицу места у следећим износима:

 • физичком и одговорном лицу – 2.000,00 динара и
 • предузетнику и правном лицу – 8.000,00 динара.

Рад у Комуналној полицији се одвија 24 часа, у три смене.