Издавање употребне дозволе

 

Објекат за који је законом предвиђено издавање грађевинске дозволе може се користити по претходно прибављеној употребној дозволи. 

Надлежни орган издаје решењем употребну дозволу у року од пет радних дана од дана подношења захтева за издавање употребне дозволе. 

Захтев за издавање употребне дозволе подноси инвеститор, а може га поднети и лице које за то има интерес.

Уз захтев за издавање употребне дозволе прилаже се извештај комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу са предлогом да се може издати употребна дозвола, пројекат за извођење или пројекат изведеног стања, елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, као и елаборат геодетских радова за подземне инсталације и сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима. 

Употребна дозвола издаје се за цео објекат или за део објекта који представља техничко-технолошку целину и може се као такав самостално користити. 

Употребна дозвола се доставља инвеститору и надлежном грађевинском инспектору. 

Ако објекат подлеже обавези прибављања интегрисане дозволе може се користити само уз прибављену употребну дозволу и интегрисане дозволе. 

На решење о употребној дозволи може се изјавити жалба у року од осам дана од дана достављања. 

Изузетно, објекат се може користити и без издате употребне дозволе, ако у року од пет радних дана од дана подношења захтева за издавање употребне дозволе уз који је приложен налаз комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу и предлогом да се може издати употребна дозвола, надлежни орган није издао употребну дозволу, нити је решењем одбио издавање употребне дозволе. 

У року од пет радних дана по правноснажности издате употребне дозволе, надлежни орган по службеној дужности доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра употребну дозволу, елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, као и елаборат геодетских радова за подземне инсталације. 

Орган надлежан за послове државног премера и катастра доноси решење о кућном броју и врши упис права својине на објекту, односно посебним деловима објекта, и о томе обавештава инвеститора и надлежни орган управе у року од седам дана од достављања употребне дозволе, а у року од 30 дана врши одговарајући упис у катастар водова.

Републичка административна такса: за захтев 320,00 дин на жиро рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 51-242. и за решење:

  • 1.880,00 дин.- за објекат категорије А
  • 9.390,00 дин. - за објекат категорије Б
  • 18.780,00 дин. - за објекат категорије В
  • 18.780,00 дин. - за објекат категорије Г.

Предрачунска вредност по објекту, односно радовима, усклађује се применом индекса потрошачких цена који објављује републички орган надлежан за послове статистике, у периоду од првог дана наредног месеца од месеца утврђивања предрачунске вредности, до последњег дана месеца који предходи месецу у коме је захтев поднет.

 

Висина накнада за ЦЕОП:  

  • Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услове које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 119/13, 138/14, 45/2015, 106/15, 32/16 и 60/16).

За подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињених процедура, накнада износи: 

  • за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорија "А" и "Б" 1.000,00 динара;
  • за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорија "В" и "Г"  2.000,00 динара.

 

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/ерегистратионпортал/ и путем Система поднети захтев.

  

СПИСАК ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА 

СПИСАК ОДБАЧЕНИХ ЗАХТЕВА

 

Врсте поступака