Пријава завршетка израде темеља

               

Извођач радова подноси органу који је издао грађевинску дозволу изјаву о завршетку израде темеља и о завршетку објекта у конструктивном смислу.

Извођач уз изјаву о завршетку израде темеља прилаже геодетски снимак изграђених темеља, у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. 

Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема изјаве, обавештава о завршетку израде темеља надлежну грађевинску инспекцију која има обавезу да у року од три радна дана изврши инспекцијски надзор и о томе обавести надлежни орган.

Ако надлежни орган по извршеној контроли утврди да постоји одступање геодетског снимка изграђених темеља у односу на грађевинску дозволу, одмах ће обавестити грађевинског инспектора о овој чињеници, са налогом да се започети радови обуставе до усаглашавања изградње темеља са главним пројектом. 

 

Републичка административна такса: за захтев 320,00 дин на жиро рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 51-242 и за потврду:

  • 1.410,00 дин. - за објекат категорије А 
  • 2.810,00 дин. - за објекат категорије Б
  • 3.750,00 дин. - за објекат категорије В
  • 3.750,00 дин. - за објекат категорије Г. 

 

Висина накнада за ЦЕОП:  

  • Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услове које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 119/13, 138/14, 45/2015, 106/15, 32/16 и 60/16).

За подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињених процедура, накнада износи:

  • за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре 500,00 динара. 
 
Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.
Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/ерегистратионпортал/ и путем Система поднети захтев.
 

Врсте поступака