Укњижба објекта и додела кућног броја

Упис права својине на изграђеном објекту, односно посебним деловима објекта и издавање решења о кућном броју

У року од пет радних дана по правноснажности издате употребне дозволе, надлежни орган по службеној дужности доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра употребну дозволу, елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, као и елаборат геодетских радова за подземне инсталације. 

Орган надлежан за послове државног премера и катастра доноси решење о кућном броју и врши упис права својине на објекту, односно посебним деловима објекта, и о томе обавештава инвеститора и надлежни орган управе у року од седам дана од достављања употребне дозволе, а у року од 30 дана врши одговарајући упис у катастар водова.

Републичка административна такса се не плаћа Одсеку за спровођење обједињене процедуре.

Накнада за услуге Градске управе се не плаћа.

Накнада за ЦЕОП се не плаћа.

 

Врсте поступака