Јединствени дневни ред

ДНЕВНИ  РЕД  ЗА 20. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
НАКОН ДОПУНА УТВРЂЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА У ТОКУ СЕДНИЦЕ ЗАКЉУЧКОМ

 

85. Предлог Одлуке о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин

86. Предлог Одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства обављањa послова комуналне делатности зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзија и емерзних корова, на јавним површинама града Зрењанина

87. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

88. Предлог Решење о разрешењу заменика члана Градске изборне комисије града Зрењанина у сталном саставу

89. Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин

90. Предлог Решења о именовању директора Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин

91. Предлог Решења о престанку мандата директора Центра за социјални рад града Зрењанина

92. Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад града Зрењанина

93. Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин

94. Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин

95. Предлог Решења о разрешењу члана Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин

96. Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин

97. Предлог Решења о разрешењу два члана Надзорног одбора ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин

98. Предлог Решења о именовању два члана Надзорног одбора ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин

99. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Туристичке организације града Зрењанина

100. Предлог Решења о именовању председника и три члана Управног одбора Туристичке организације града Зрењанина

101. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације града Зрењанина

102. Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора Туристичке организације града Зрењанина

103. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин

104. Предлог Решења о именовању председника и два члана Управног одбора Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин

105. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин

106. Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин

107. Предлог Решења о разрешењу председника и три члана Управног одбора Културног центра Зрењанина

108. Предлог Решења о именовању председника и три члана Управног одбора Културног центра Зрењанина

109. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Културног центра Зрењанина

110. Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Културног центра Зрењанина

111. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Историјског архива Зрењанин

112. Предлог Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Историјског архива Зрењанин

113. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Историјског архива Зрењанин

114. Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Историјског архива Зрењанин

115. Предлог Решења о разрешењу четири члана Управног одбора Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин

116. Предлог Решења о именовању четири члана Управног одбора Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин

117. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин

118. Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин

119. Предлог Решења о Измени Решења о именовању два члана Управног одбора Апотеке Зрењанин