Obaveštenje poreskim obveznicima

Služba za poresku upravu grada Zrenjanina obaveštava poreske obveznike da je dana 27.02.2010. godine stupila na snagu nova Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list grada Zrenjanina'' br.1/10), a koja između ostalog propisuje ko su obveznici lokalne komunalne takse, rokove i način prijave utvrđenih obaveza po osnovu predmetne takse.
 
 Čl. 1 st. 2 Odluke o lokalnim komunalnim taksama propisano je da su obveznici lokalne komunalne takse korisnici prava, predmeta i usluga, da taksena obaveza nastaje danom početka korišćenja prava, predmeta i usluga i da traje dok traje korišćenje prava, predmeta ili usluge.


 Čl. 5 st. 1 navedene odluke propisano je da obveznici lokalne komunalne takse koja se naplaćuje u godišnjem iznosu (Tarifni br. 2 - držanje sredstava za igru, Tarifni br. 3 – isticanje firmi na poslovnim prostorijama i Tarifni br. 9 – držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima), a koji nisu zaduženi za predhodnu godinu, dužni su da podnesu prijavu za utvrđivanje iste Službi za poresku upravu grada Zrenjanina do 15. marta u godini za koju se vrši utvrđivanje takse, odnosno u roku od 15 dana od dana početka korišćenja prava, predmeta i usluga za koje je uvedena komunalana taksa.


 Shodno navedenom, poreski obveznici vrše prijavu lokalnih komunalnih taksi na osnovu obrasca prijave koji se nalazi na sajtu grada Zrenjanina.  

 

Ovde možete preuzeti obrazac prijave.