Обавештење за угоститеље

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ који пружају услуге смештаја у угоститељким објекатима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, као и некатегорисаним угоститељском објектима за смештај на територији града Зрењанина

 

Обавештавају се сва привредна друштва, друга правна лица, предузетници и физичка лица која пружају угоститељске услуге у објектима домаће радиности врсте кућа, апартман или соба, односно у сеоском туристичком домаћинству на територији града Зрењанина, који нису категорисани у складу са законом којим је регулисана област туризма и угоститељства, да најкасније до 10. марта текуће године поднесу захтев за категоризацију угоститељског објекта надлежној организационој јединици Градске управе града Зрењанина, са прописаном документацијом.

Захтев се подноси се на прописаном обрасцу, који се може преузети овде: 

или у Одсеку за пољопривреду и рурални развој Градске управе града Зрењанина. Уз захтев се подноси прописана документација, која је ближе наведена у захтеву.

Угоститељи који пружају угоститељске услуге смештаја у објектима који су већ категорисани и који ће у наредном периоду обављати делатност у обавези су да попуне образац евиденције и да га доставе надлежном органу. Образац можете преузети овде: 

Ово је у складу са чланом 18. став 4. и 5. Закона о угоститељству (“Службени гласник РС”, бр. 17/19), којим је предвиђена обавеза свих угоститеља који пружају услуге смештаја у угоститељским обектима домаће радиности (кућа, апартман и соба), односно за сва сеоска туристичка домаћинства, да пре отпочињања обављања угоститељске делатности прибаве решења о категоризацији.

Чланом 20. истог закона је прописано да захтев за одређивање категорије напред наведених угоститељских објеката угоститељ подноси надлежном органу једнинице локалне самоуправе, и то за сваки објекат посебно ( кућа, апартман, соба или сеоско туристичко домаћинство). Одређивање категорије угоститељског објекта врши се решењем које доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, и важи три године од дана достављања решења подносиоцу захтева. 

Ако у року важења решења о категоризацији угоститељског објекта дође до промене угоститеља, нови угоститељ је дужан да пре почетка рада у том објекту прибави ново решење којим се објекат категорише.

Уколико у року важења решења о категоризацији угоститељског објекта објекат престане да испуњава прописане стандарде за категорију која му је одређена, угоститељ је дужан да поднесе захтев за одређивање категорије у нижу категорију.

На захтев угоститеља доноси се решење о промени категорије када објекат испуни прописане стандарде за вишу категорију.

Ако привредно друштво, друго правно лице или предузетник обавља угоститељску делатност у седишту, али не као претежну делатност, дужно је да за ту делатност региструје огранак, односно издвојено место, који се региструју у одговарајућем регистру.

Уколико привредно друштво, друго правно лице или предузетник обавља угоститељску делатност ван седишта, дужно је да за ту делатност у сваком простору, односно месту пословања, региструје огранак, односно извојено место ван седишта, који се региструју у одговарајућем регистру.

Удружење које обавља угоститељску делатност дужно је да ту делатност упише у одговарајући регистар.

Предузетници не могу да отпочну са обављањем угоститељске делатности пре датума назначеног као почетак обављања делатности који је наведен у решењу Агенције за привредне регистре, нити могу да обављају угоститељску делатност у периоду прекида обављања делатности.

Сви угоститељи који пружају услуге смештаја у некатегорисаним угоститељским објектима за смештај врсте хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др., у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма, односно у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба на територији града Зрењанина дужни су да најкасније до 10. марта текуће године поднесу пријаву надлежној организационој јединици Градске управе града Зрењанина, ради евидентирања.

Пријава се подноси се на прописаном обрасцу, који се може преузети овде: 

или у Одсеку за пољопривреду и рурални развој Градске управе града Зрењанина.

Ова обавеза је у складу са чланом 12. Закона о угоститељству („Службени гласник РС”, број 17/19), као и са одредбама Правилника о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај који је донео министар трговине, туризма и телекомуникација број 110-00-110/2019-08 од 12. децембра 2019. године.

Давање у закуп куће, стана, апартмана, собе, лежаја или другог простора који је намењен за смештај од стране правног лица, предузетника или физичког лица у периоду до 30 дана сматра се пружањем угоститељске услуге смештаја.

Угоститељ може да пружа услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака у угоститељском објекту домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства.

Физичко лице у угоститељском објекту домаће радиности може да пружа само угоститељску услугу смештаја, док у угоститељском објекту сеоског туристичког домаћинства може да пружа и услугу припремања и услуживања хране, пића и напитака која је заснована на производима које је претежно сам произвео, и то само лицу које користи и услугу смештаја.

Изузетно, физичко лице у објекту сеоског туристичког домаћинства може да пружа угоститељску услугу припремања и услуживања хране, пића и напитака и организованој туристичкој групи од 50 путника која не користи услуге смештаја.

Физичко лице може да пружа угоститељске услуге у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства смештајних капацитета до 30 индивидуалних лежајева, за највише 30 корисника услуга, односно угоститељске услуге смештаја на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање, до 20 камп парцела, за највише 30 корисника услуга у оквиру сеоског туристичког домаћинства, сагласно закону којим се уређује угоститељство.

Наведене угоститељске услуге физичко лице може да пружа непосредно или преко посредника. Посредник може да буде привредно друштво, друго правно лице или предузетник, са којим физичко лице закључује уговор и доставља га надлежној организационој јединици Градске управе града Зрењанина. 

Физичко лице које непосредно пружа угоститељске услуге, односно врши продају смештајних капацитета у угоститељском објекту домаће радиности или сеоског туристичког домаћинства, за пружене угоститељске услуге издаје посебан рачун, и дужно је да на дневном нивоу води евиденцију издатих рачуна по начелима уредности и тачности, на начин који не дозвољава брисање или измену унетих података, тако да се по хронолошком реду омогућава увид у издате рачуне. Евиденцију издатих рачуна је у обавези да чува две године.

Физичко лице које пружа угоститељске услуге у угоститељском објекту домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства мора бити власник, односно сувласник тог смештајног објекта. Сувласник објекта је дужан да пре отпочињања делатности прибави писану сагласност осталих сувласника.

Изузетно, угоститељске услуге у угоститељском објекту домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства може да пружа и члан породичног домаћинства власника, односно сувласника (брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова или унучад, који са власником, односно сувласником станују у истом стану, односно стамбеном објекту), уз њихову писану сагласност

У оба наведена случаја, сагласност мора бити оверена код јавног бележника.

Физичко лице које у оквиру сеоског туристичког домаћинства пружа угоститељске услуге смештаја на отвореном мора бити власник, односно сувласник тог земљишта.

Висина годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа  угоститељске услуге у објекту домаће радиности или сеоског туристичког домаћинства утврђује се решењем надлежне организационе јединице Градске управе града Зрењанина, на тај начин што се број индивидуалних лежаја, односно камп парцела, помножи са износом од 1.000 динара.

Утврђену висину годишњег износа боравишне таксе за текућу годину, физичко лице плаћа квартално, до петог у месецу за претходни квартал, уплатом у корист буџета града Зрењанина.

Физичко лице које у току године започне пружање угоститељских услуга дужно је да плаћа износ боравишне таксе почев од износа за наредни квартал у односу на квартал у коме је почело да пружа услуге.

Када у току године дође до промене елемената за утврђивање висине годишњег износа боравишне таксе, физичко лице плаћа нови износ боравишне таксе почев од наредног квартала у односу на квартал у коме је дошло до промене наведених елемената.

У случају да физичко лице у току године престане да пружа угоститељске услуге, дужно је да изврши плаћање боравишне таксе закључно за квартал у коме је престало да пружа услуге.

Привредно друштво, друго правно лице и предузетник који су регистровани у одговарајућем регистру и пружају услуге смештаја, врше наплату боравишне таксе од корисника услуге смештаја истовремено са наплатом услуге смештаја, за сваки дан боравка у угоститељском објекту, у износу од 70 динара.  

Сва привредна друштва, друга правна лица, предузетници и физичка лица која пружају угоститељске услуге на територији града Зрењанина су дужни да воде уредну евиденцију гостију, и да плаћају боравишну таксу у складу са  одредбама Закона о угоститељству („Службени гласник РС”, број 17/19), Уредбе Владе Републике Србије о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања (“Службени гласник РС”, бр.47/19 и 51/19) и Одлуке о боравишној такси ( “ Службени лист града Зрењанина, бр.32/19).

Угоститељи су дужни да:

1) на улазу у угоститељски објекат видно истакну пословно име, седиште, матични број, а на улазу у огранак, односно издвојено место, пословно име, седиште, матични број и назив или ознаку огранка, односно издвојеног места ( физичко лице је дужно да истакне своје име и презиме, као и контакт телефон);

2) на улазу у угоститељски објекат видно истакну назив угоститељског објекта и врсту угоститељског објекта, према претежној врсти услуга које се у њему пружају;

3) на улазу у угоститељски објекат видно истакну прописано радно време и да га се у свом пословању придржавају;

4) се евидентирају у Регистру туризма у складу са законом којим се уређује област туризма;

5) сваку промену регистрованог податка о седишту и огранку, односно издвојеном месту пријаве одговарајућем регистру у року од седам дана;

6) на улазу у категорисани угоститељски објекат видно истакну ознаку категорије, односно посебног стандарда који се у њему пружа, утврђене решењем министра, односно надлежног органа јединице локалне самоуправе;

7) у угоститељском објекту одржавају простор, просторије и опрему и пружају услуге према прописаним минимално-техничким и санитарно-хигијенским условима, као и стандардима за врсту објекта у којем обављају делатност и за категорију која им је одређена решењем министра, односно надлежног органа јединице локалне самоуправе;

8) у угоститељском објекту обављају угоститељску делатност на прописан начин и према прописаним условима;

9) у писаном, говорном, визуелном или електронском обавештавању тачно користе врсту, а код објеката који се категоришу категорију угоститељског објекта која је одређена решењем министра, односно надлежног органа јединице локалне самоуправе;

10) да на истинит, јасан, разумљив и необмањујући начин обавештавају кориснике услуга о услузи коју пружају у погледу врсте, начина пружања услуге, назначене цене и др.;

11) истакну цене смештаја и других услуга или одлуком утврде цене услуга и кориснику услуга омогуће увид у исте и истакну износ боравишне таксе на рецепцији и у свакој смештајној јединици на јасан и лако уочљив начин ( физичко лице није у обавези да истакне износ боравишне таксе);

12) истакну цене хране, пића и напитака у ценовницима који морају бити доступни корисницима услуга у довољном броју примерака на сваком месту где се корисници услужују, односно да цене истакну на јасан и лако уочљив начин;

13) се придржавају истакнутих, односно на другом месту објављених цена;

14) за сваку пружену услугу издају прописан рачун;

15) утврде и обезбеде норматив хране, пића и напитака које припремају и услужују и на захтев корисника услуга омогуће увид у те нормативе, као и да услуге пружају у одговарајућој количини према тим нормативима;

16) обезбеде норматив хране коју услужују, а која је на другом месту припремљена и на захтев корисника услуга омогуће увид у тај норматив, као и да услуге пружају у одговарајућој количини према том нормативу;

17) уносе податке о кориснику услуге смештаја дневно и уредно на прописан начин;

18) утврде кућни ред у свим објектима за смештај и истакну га на рецепцији, а изводе из кућног реда истакну, односно обезбеде у свим смештајним јединицама;

19) у угоститељском објекту кориснику услуге омогуће подношење рекламације;

20) пружање угоститељске услуге не условљавају пружањем друге услуге, односно неким другим условом који је корисник услуга дужан да испуни;

21) обављају делатност са пажњом доброг привредника.

За све додатне информације угоститељи се могу обратити организационој јединици Градске управе града Зрењанина надлежној за категоризацију угоститељских објеката, или их могу пронаћи на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација мтт.гов.рс. 

Градска управа града Зрењанина ће у наредном периоду преко овашћених инспектора контролисати да ли угоститељи који пружају услуге у наведеним угоститељским објектима испуњавају услове за обављање делатности, да ли извршавају прописане обавезе, и да ли су категорисани, односно евидентирани у складу са законом и другим прописима.

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5428/Grb_Indeks600.jpg