Објављен Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града

Град Зрењанин расписао је Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Зрењанина 

Како се у јавном позиву наводи, циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији градаЗрењанина. 

 

 

Предмет Јавног конкурса је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

 1) Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елеменататермичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаномпростору за станове,куће и стамбене зграде. Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице,прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове надемонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старихпрозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење окопрозора/врата са унутрашње стране зида.
2) Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова,подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаномпростору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривачаи таваница за породичне куће и стамбене зграде. 
3) Постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровногпокривача за породичне куће. 
Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач ихидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолацијеи других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове назамени конструктивних елемената крова 
4) Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвнипелет, брикет, сечка), грејача простора, или замена постојећег грејачапростора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове истамбене зграде. 
5) Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних теларадијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбенезграде. 
6) Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејногсистема (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће. 
7) Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централнуприпрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле водеи пратеће инсталације грејног система за породичне куће.


Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници града или лично у просторијама месних заједница на територији града Зрењанина и канцеларији градске управе у улици Слободана Бурсаћа бр. 4, у времену од8-12 часова.

Рок за подношење пријава је 10.06.2022.године. За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете сеобратити на на контакт телефон 0668660192 електронску адресу: energetska.efikasnost@grad.zrenjanin.rs
 

ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Град ће закључити технички споразум о спровођењу мера енергетске санације сапривредним субјектима који буду изабрани. Предмет споразума ће бити обавезе обејустрана у Јавном конкурсу.

Након потписивања техничког споразума са привредним субјектима, Град спроводи поступак одабира крајњих корисника (домаћинстава и стамбених аједница).Обавеза је да крајњи корисник приликом пријаве предмере/предрачуне узме само од директних корисника који су одабрани у претходној фази.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, потписују се тројни уговори између града Зрењанина,директног корисника и крајњег корисника о реализацији мера енергетске санације.
Град ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну своју обавезу и након завршетка реализације мере.
Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку натерен, а након извршених радова.
Град ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу сазакљученим уговором.
Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који сузадужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.
Привредни субјекти су дужни да Комисији за праћење реализације мера енергетске санације, у сваком моменту, омогуће контролу реализацијеактивности и увид у сву потребну документацију.
Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија.
Привредни субјекти до 10.12.2022. године достављају Градској управи захтев заисплату средстава за суфинансирање мера енергетске санације по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна заизвршене радове и услуге.
Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава, а након што:
1. Комисија провери да ли су активности стварно реализоване, итоконстатујезаписником;
2. крајњи корисник директном кориснику исплати испоручена добра/извршене услугеу износу умањеном за одобрена бесповратна средства;
3. директни корисник достави захтев за исплату средстава. 4. директни корисник достави потврду да је крајњем кориснику предао све потребне атесте и сву пратећу документацију (гаранција).
На основу захтева за исплату и записника Градска управа врши исплату из буџета.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6585/thumb_Zamena_prozora_OS_Zmaj_0.jpg