Komunalna milicija

 

Načelnik Nemanja Malinić
Adresa Gimnazijska 3
Telefon 023/315-00-92, 065/315-00-92
Opšti poslovi: 023/315-53-91
E-mail komunalna.milicija@grad.zrenjanin.rs

 

Telefoni dežurne službe za prijave građana su: 023/315-00-92 i 065/315-00-92.

Na osnovu člana 2. Zakona o komunalnoj miliciji (''Službeni glasnik RS'', broj 49/19), člana 1 Odluke o izmenama i dopunama o gradskoj upravi grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina, br. 29/19) i člana 1. Odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', broj 29/19), u Gradskoj upravi formirano je Odeljenje komunalne milicije.

Komunalna milicija obavlja poslove koji se odnose na:

 • neposredno održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, na mestu održavanja reda, sprečavanjem narušvanja, odnosno, uspostavljanjem narušenog komunalnog reda, a naročito:
 1. sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata od prljanja, oštećivanja i uništavanja; 
 2. zaštita površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećivanja (ostavljanjem vozila, stvari i drugih predmeta, zapreka za vozila, postavljanjem privremenih montažnih objekata i slično); 
 3. suzbijanje nelegalne prodaje i vršenja drugih delatnosti na površinama javne namene i drugim javnim mestima; 
 4. sprečavanje radnji kojima se narušava opšte uređenje Grada (prljanje i oštećivanje fasada i drugih objekata, kao i spomenika i skulpturalnih dela; ispisivanje grafita; lepljenje plakata i postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama; prljanje i oštećivanje gradskog mobilijara; ostavljanje građevinskog šuta i drugog otpada na površinama javne namene; izlivanje otpadnih voda i druge nečistoće na površine javne namene, kao i vršenje drugih radnji kojima se narušava urednost i čistoća Grada, kao i kontrola izvršavanja propisanih obaveza u pogledu održavanja objekata i prostora u čistom i urednom stanju; 
 5. kontrola uklanjanja snega i leda; 
 6. sprečavanje prosjačenja i upotrebe zapaljivih i eksplozivnih sredstava na javnim mestima (petarde i slično); 
 7. otkrivanje i u granicama ovlašćenja, sprečavanje bespravne izgradnje objekata i kontrola spoljnog obezbeđivanja i obeležavanja gradilišta odgovarajućom tablom; 
 8. kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca; 
 9. obezbeđivanje poštovanja kućnog reda u stambenim zgradama; 
 10. održavanje reda na vodenom prostoru (zaštita voda, korišćenje mesta za postavljanje plovnih objekata i dr.) i obalama reka; 
 11. obezbeđivanje uslova za nesmetano sprovođenje mera za zaštitu od požara (slobodan pristup objektu, protivpožarnom putu i stepenicama i dr.); 
 12. obezbeđivanje poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim se radom može ugroziti mir i spokojstvo građana; 
 13. kontrola upotrebe simbola i imena Grada. 
 • ostvariranje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima Grada, koji se odnosi naročito na:
 1. javni linijski i vanlinijski prevoz putnika (nesmetano odvijanje linijskog prevoza putnika, prijem i iskrcavanje putnika u javnom linijskom i vanlinijskom prevozu putnika na stajalištima koja su za to određena i dr.); 
 2. auto-taksi prevoz ( otkrivanje nelegalnog taksi prevoza, korišćenje taksi stajališta u skladu sa propisom i horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprečavanje parkiranja taksi vozila van taksi stajališta, urednost i čistoća taksi vozila i dr.); 
 3. javni vanlinijski prevoz robe i prevoz za sopstvene potrebe; 
 4. rečni linijski prevoz; 
 5. parkiranje (sprečavanje parkiranja na mestima na kojima se ometa korišćenje puta i odvijanje saobraćaja, kontrola korišćenja parkirališta u skladu sa propisom i signalizacijom, parkiranje na rezervisanim parking mestima i sl.). 
 • zaštitu životne sredine, a naročito u oblasti: zaštite od buke, zaštite vazduha od zagađivanja, zaštite prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ grada, kontrole prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ grada, kontrole nad skupljanjem, transportom, skladištenjem, tretmanom i odlaganjem komunalnog, inertnog i neopasnog otpada i dr;
 • zaštitu opštinskih i nekagorisanih puteva, ulica i državnih puteva iz nadležnosti Grada i pripadajućih putnih objekata od nepropisnog zauzeća i oštećivanja, odnosno svakog činjenja kojim se oštećuje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobraćaja na putu, kao i zaštita biciklističkih i pešačkih staza, saobraćajnica u naselju, saobraćajnih oznaka i signalizacije;
 • zaštitu kulturnih dobara i drugih javnih objekata od značaja za Grad;
 • vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata, kao i drugih poslova iz nadležnosti Grada;
 • podršku sprovođenja propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti Grada;
 • pružanje pomoći nadležnim organima Grada, preduzećima, organizacijama i ustanovama u sprovođenju njihovih izvršnih odluka (asistencija);
 • preduzimanje hitnih mera zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti Grada i učestvovanje u vršenju spasilačke funkcije i pružanje pomoći drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda neposredno održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, na mestu održavanja reda,
 • sprečavanjem narušavanja, odnosno, uspostavljanjem narušenog komunalnog reda, a naročito:
 1. sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata od prljanja, oštećivanja i uništavanja; 
 2. zaštita površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećivanja (ostavljanjem vozila, stvari i drugih predmeta, zapreka za vozila, postavljanjem privremenih montažnih objekata i slično); 
 3. suzbijanje nelegalne prodaje i vršenja drugih delatnosti na površinama javne namene i drugim javnim mestima; 
 4. sprečavanje radnji kojima se narušava opšte uređenje Grada (prljanje i oštećivanje fasada i drugih objekata, kao i spomenika i skulpturalnih dela; ispisivanje grafita; lepljenje plakata i postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama; prljanje i oštećivanje.

 

U obavljanju poslova komunalne milicije, komunalni milicionar ima sledeća ovlašćenja:

1) upozorenje;
2) usmeno naređenje;
3) provera identiteta;
4) dovođenje;
5) zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila;
6) privremeno oduzimanje predmeta;
7) audio i video snimanje;
8) upotreba sredstava prinude;
9) prikupljanje obaveštenja;
10) druga ovlašćenja u skladu sa zakonom.

 

Pored gore navedenih ovlašćenja komunalni milicionar može: izreći novčanu kaznu na licu mesta za prekršaje utvrđene propisima grada, podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje utvrđene propisima grada, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.


Rad u Komunalnoj miliciji se odvija 24 časa.