Registar formalnih zahteva

Pravilnik o načinu rada i postupanju po formalnim zahtevima - maj 2021. godine

 

IV-01 SLUŽBA SKUPŠTINE GRADA, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA

IV-01-01 Odsek  za poslove Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća
 1. Pristup informaciji od javnog značaja
 2. Ostvarivanje prava povodom izvršenog uvida
 3. Ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

IV-02 ODELJENJE ZA FINANSIJE

IV-02-04 Odsek za lokalnu poresku administraciju
 1. Zahtev za preknjiženje više ili pogrešno naplaćenog poreza
 2. Zahtev za izlazak službenog lica na teren
 3. Zahtev za izdavanje poreskog uverenja fizičkom licu
 4. Zahtev za izdavanje poreskog uverenja  pravnom licu - preduzetniku
 5. Zahtev za povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza
 6. Prijava za utvrđivanje lokalne komunalne takse
 7. Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate
 8. Zahtev za otpis kamate po osnovu neuredne dostave
 9. Zahtev za otpis dugovanja po osnovu zastarelosti potraživanja
 10. Zahtev za otpis plaćanja dugovanog poreza

IV-03 ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

IV-03-01 Odsek za poslove matičara
 1. Osnovni upis u matičnu knjigu rođenih 
 2. Zahtev za sastavljanje zapisnika o određivanju imena novorođenog deteta 
 3. Zahtev za priznavanje očinstva 
 4. Upis u matičnu knjigu rođenih na osnovu isprave inostranog organa
 5. Zahtev za upis u matičnu knjigu rođenih promena u ličnom statusu građana
 6. Osnovni upis u matičnu knjigu venčanih
 7. Sklapanje braka radnim danom van radnog vremena
 8. Upis u matičnu knjigu venčnih na osnovu isprave inostranog organa
 9. Zahtev za izdavanje uverenja o sposobnosti za brak 
 10. Zahtev za sastavljanje zapisnika o vraćanju prezimena posle razvoda braka
 11. Osnovni upis u matičnu knjigu umrlih
 12. Upis u matičnu knjigu umrlih na osnovu isprave inostranog organa
 13. Zahtev za upis u matičnu knjigu umrlih promena u ličnom statusu građana
 14. Zahtev za izdavanje dozvole za sahranjivanje 
 15. Zahtev za izdavanje izvoda iz MKR/MKV/MKU 
 16. Zahtev za izdavanje izvoda iz MKR/MKV/MKU na dvojezičkom obrascu, na sprskom jeziku i jeziku nacionalnih manjina
 17. Zahtev za izdavanje izvoda iz MKR/MKV/MKU na međunarodnom obrascu
 18. Zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu
 19. Zahtev za izdavanje uverenja iz matičnih knjiga i knjiga državljana
 20. Zahtev za uvid u matične knjige, knjige državljana i spise
IV-03-02 Odsek za mesne kancelarije
 1. Osnovni upis u matičnu knjigu rođenih
 2. Zahtev za sastavljanje zapisnika o određivanju imena novorođenog deteta
 3. Zahtev za priznavanje očinstva
 4. Upis u matičnu knjigu rođenih na osnovu isprave inostranog organa
 5. Zahtev za upis u matičnu knjigu rođenih promena u ličnom statusu građana
 6. Osnovni upis u matičnu knjigu venčanih
 7. Sklapanje braka radnim danom van radnog vremena
 8. Upis u matičnu knjigu venčnih na osnovu isprave inostranog organa
 9. Zahtev za izdavanje uverenja o sposobnosti za brak
 10. Zahtev za sastavljanje zapisnika o vraćanju prezimena posle razvoda braka
 11. Osnovni upis u matičnu knjigu umrlih
 12. Upis u matičnu knjigu umrlih na osnovu isprave inostranog organa
 13. Zahtev za upis u matičnu knjigu umrlih promena u ličnom statusu građana
 14. Zahtev za izdavanje dozvole za sahranjivanje
 15. Zahtev za izdavanje izvoda iz MKR/MKV/MKU 
 16. Zahtev za izdavanje izvoda iz MKR/MKV/MKU na dvojezičkom obrascu, na sprskom jeziku i jeziku nacionalnih manjina
 17. Zahtev za izdavanje izvoda iz MKR/MKV/MKU na međunarodnom obrascu
 18. Zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu
 19. Zahtev za izdavanje uverenja iz matičnih knjiga i knjiga državljana
 20. Zahtev za uvid u matične knjige, knjige državljana i spise
 21. Zahtev za izdavanje potvrda o životu korisnicima ino penzija
 22. Zahtev za izdavanje uverenja o izdržavanju namenjenog za upotrebu u inostranstvu
IV-03-03 Odsek za upravno-pravne poslove
 1. Zahtev za donošenje rešenja o dopuni podataka u matičnim knjigama
 2. Zahtev za donošenje rešenja o ispravci greške
 3. Zahtev za donošenje rešenja o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih
 4. Zahtev za donošenje rešenja o naknadnom upisu u matičnu knjigu umrlih
 5. Zahtev za izdavanje potvrda o životu korisnicima ino penzija
 6. Zahtev za izdavanje uverenja o izdržavanju namenjenog za upotrebu u inostranstvu
 7. Zahtev za upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina u matične knjige
 8. Zahtev za donošenje rešenja o promeni ličnog imena
 9. Zahtev za donošenje rešenja o sklapanju braka preko punomoćnika
 10. Zahtev za donošenje rešenja o sklapanju braka van službenih prostorija
IV-03-04 Odsek za poslove pisarnice i prijem stranaka
 1. Zahtev za razgledanje i prepisivanje spisa predmeta
 2. Zahtev za prepis odnosno overu prepisa isprave, čiji je izdavalac organ Grada Zrenjanina
 3. Zahtev za razgledanje i prepisivanje spisa predmeta iz izvornih nadležnosti

IV-04 ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

IV-04-01  Odsek za društvenu brigu o deci i socijalno uključivanje
 1. Ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 2. Ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke ; oca
 3. Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć majkama porodiljama sa teritorije grada Zrenjanina
 4. Novčana pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete
 5. Sticanje statusa energetskog ugroženog kupca

       6. Naknada troškova boravka u Predškolskoj ustanovi

 
IV-04-02  Odsek za boračko - invalidsku zaštitu i prava porodilja
 1. Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida, civilnog invalida rata  
 2. Dodatak za negu i pomoć ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida, civilnog invalida rata  
 3. Priznavanje prava na ortopedski dodatak RVI, MVI i CIR
 4. Zahtev za ortopedska i druga pomagala RVI i MVI
 5. Porodična invalidnina posle smrti vojnog invalida i palog borca
 6. Zahtev za uvećanu porodičnu invalidninu po palom borcu
 7. Porodični dodatak korisnika porodične invalidnine posle smrti RVI korisnika dodatka za negu i pomoć
 8. Zahtev za dodatak za negu korisnika mesečnog novčanog primanja
 9. Zahtev za naknadu pogrebnih troškova posle smrti korisnika mesečnog novčanog primanja
 10. Zahtev ratnog vojnog invalida za prizavanje prava na naknadu za vreme nezaposlenosti
 11. Pomoć porodici u slučaju smrti vojnog invalida
 12. Zahtev za priznavanje prava na borački dodatak
 13. Zahtev za povećanje procenta invaliditeta vojnog invalida
 14. Zahtev za besplatnu i povlašćenu vožnju vojnog invalida i korisnika porodične invalidnine
 15. Zahtev za mesečno novčano primanje
 16. Zahtev za ishranu i smeštaj za vreme putovanja i boravka u drugom mestu za vojne invalide, korisnike porodične invalidnine, civilne invalide rata i članove porodice CVI i civilnih žrtava rata
 17. Zahtev za ostvarivanje prava na putničko motorno vozila za vojne invalide prve grupe
 18. Zahtev za mesečno novčano pprimanje za nezaposlene RVI od V do X grupe iz oružanih akcija posle 17.8.1990. godine
 19. Zahtev za naknadu troškova sahrane umrlog nosioca «Partizanske spomenice 1941»
 20. Zahtev za povećanje mesečnog novčanog primanja po osnovu samohranosti korisnika mesečnog novčanog primanja
 21. Zahtev za izdavanje uverenje o činjenicama o kojima se vodi Službena evidencija u oblasti boračko-invalidske zaštite
 22. Priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu
 23. Priznavanje prava na razliku naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad
 24. Priznavanje prava na jednokratnu pomoć u slučaju smrti vojnog invalida
 25. Priznavanje prava na naknadu troškova prevoza umrlog vojnog invalida
 26. Pravo na naknadu troškova sahrane umrlog španskog borca
 27. Pravo na naknadu troškova sahrane umrlog narodnog heroja
 28. Prigovor za zaštitu pacijenata
 29. Zahtev za naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta
 30. Zahtev za naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
IV-04-03 Odsek za mesne zajednice i birački spisak
 1. Upis lica u jedinstveni birački spisak
 2. Upis promene podataka u jedinstveni birački spisak
 3. Izdavanje potvrde o biračkom pravu
IV-04-04 Odsek za nacionlne manjine, etničke grupe, izbeglice i migracije
 1. Ukidanje izbegličkog statusa
 2. Promena adrese boravišta izbeglice na teritoriji Grada
 3. Promena adrese boravišta izbelice van teritorije Grada
 4. Promena prezimena i drugih podataka radi ispravke Rešenja o priznanju statusa izbeglice
 5. Refundacija troškova sahrane izbeglica
 6. Izdavanje duplikata legitimacije raseljenog lica  
 7. Promena podataka u legitimaciji raseljenog lica
 8. Izdavanje legitimacije raseljenog lica za novorođenčad
 9. Ostvarivanje prava na nabavku ogrevnog drveta
 10. Zahtev za izdavanje potvrde o produžavanju roka važnosti izbegličkih legitimacija
 11. Zahtev za uvođenje u evidenciju povratnika iz zemalja EU po sporazumu o readmisiji
 12. Prijava na javni poziv za jednokratnu novčanu pomoć izbeglih i interno raseljenih lica
IV-04-05 Odsek za poslove iz oblasti društvenih delatnosti
 1. Pružanje dodatne podrške detetu i učeniku
 2. Priznavanje prava učenika srednjih škola sa smetnjama u razvoju na troškove prevoza
 3. Naknada prevoza dece i učenika sa smetnjama u razvoju i njihovih pratilaca radi pohađanja nastave ili pružanja individualnih potreba
 4. Naknada troškova internatskog smeštaja učenika sa smetnjama u razvoju
 5. Finansijska podrška za biomedicinsku oplodnju
 6. Regresiranje prevoza učenika srednjih škola
 7. Regresiranje prigradskog prevoza studenata
 8. Regresiranje međumesnog prevoza studenata
 9. Priznavanje prava na povlašćen gradski prevoz određenih kategorija stanovništva
 10. Učeničke i studentske stipendije
 11. Sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i kulturno-umetničkih društava
 12. Sufinansiranje programskih aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite
 13. Sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti sporta
 14. Finansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja
 15. Finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica

IV-05 ODELJENJE ZA URBANIZAM

IV-05-01 Odsek za urbanizam i prostorno planiranje
 1. Zahtev za postavljanje manjih montažnih objekata na javnim i ostalim površinama (letnje i zimske bašte, reklamne table, bilbordi, totemi, rashladni uređaji, uređaji kokice i sl. uređaji, balon hale, pokretne tezge, izlož. pult i ostalo.)
 2. Zahtev za postavljanje manjih montažnih objekta-kioska na javnim i ostalim površinama
 3. Zahtev za potvrđivanje projekta parcelacije / preparcelacije
 4. Zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta
 5. Zahtev za izdavanje odobrenje za raskopavanje javne površine / deponovanje građevinskog  materijala
 6. Zahtev za davanje saglasnosti za ispravku granica parcele i spajanja susednih parcela istog vlasnika
 7. Zahtev za informaciju o lokaciji
 8. Zahtev za izdavanje uverenja o nameni i vrsti zemljišta
IV-05-02 Odsek za sprovođenje objedinjene procedure
 1. Zahtev za donošenje rešenja o uklanjanju objekta
 2. Zahtev za donošenje rešenja o uklanjanju objekta sklonog padu
IV-05-03 Odsek za ozakonjenje objekata
 1. Zahtev za ozakonjenje objekata
IV-05-04 Odsek za saobraćaj
 1. Zahtev za registraciju i overa redova vožnje za gradski i prigradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina
 2. Zahtev za izmenu registracije i overe reda vožnje za gradski i prigradski prevoz
 3. Zahtev za overu tehničke dokumentacije za izvođenje radova na periodičnom održavanju javnog puta
 4. Zahtev za prijem radova izvedenih na periodičnom održavanju javnog puta
 5. Zahtev za:

      6. Zahtev za:

      7. Zahtev za:

 

IV-06 ODELJENJE INSPEKCIJA

IV-06-01 Odsek komunalne i saobraćajne inspekcije
 1. Prijave fizičkih i pravnih lica Komunalnoj inspekciji
 2. Održavanje komunalne higijene
 3. Stvaranje divljih deponija
 4. Zauzimanje javne površine
 5. Održavanje javnih zelenih površina
 6. Dovođenje javne površine u prvobitno stanje
 7. Održavanje javne kanalizacije
 8. Održavanje javnog vodovoda
 9. Prijava parkiranja vozila na javnim zelenim površinama
 10. Obavljanje javnog prevoza putnika
 11. Držanje domaćih životinja
 12. Održavanje javnih površina u zimskom periodu
 13. Promet roba i usluga na javnim površinama van pijačnog prostora
 14. Održavanje i uređivanje groblja
 15. Postavljanje manjih montažnih objekata na javnim površinama
 16. Kretanje domaćih životinja u naseljenim mestima
 17. Poštovanje Odluke o pijačnom redu
 18. Kontrola taksi prevoza
 19. Kontrola Odluke o parkiranju vozila
 20. Kontrola korišćenja obale i vodenog prostora na unutrašnjim vodama na teritoriji grada Zrenjanina
 21. Kontrola postavljanja i održavanja tabli sa nazivima ulica i trgova
 22. Provera ispunjenosti uslova za taksi - vozilo
IV-06-02 Odsek prosvetne inspekcije i inspekcije za zaštitu životne sredine
 1. Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu
 2. Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o upravljanju otpadom
 3. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o hemikalijama
 4. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja
 5. Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o zaštiti životne sredine
 6. Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o zaštiti prirode
 7. Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini
 8. Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o zaštiti vazduha
 9. Zahtev za potvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu životne sredine objekata u kome se obavlja energetska delatnost
 10. Zahtev za potvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu životne sredine objekata za skladištenje i snabdevanje derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe
 11. Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 12. Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o osnovnom  obrazovanju i vaspitanju
 13. Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 14. Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o obrazovanju odraslih kao i podzakonskih akata u oblasti obrazovanja
 15. Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o udžbenicima
IV-06-03 Odsek građevinske inspekcije
 1. Kontrola tehničke dokumentacije
 2. Kontrola da li objekat ima građevinsku i upotrebnu dozvolu
 3. Kontrola izvođača radova, nadzornog organa i projektanta
 4. Procena stanja objekta
 5. Zatvaranje gradilišta
 6. Kontrola uklanjanja objekta
 7. Kontrola puteva
 8. Podnesci fizičkih i pravnih lica
 9. Pružanje stručne pomoći u oblasti inspekcijskog nadzora
 10. Davanje stručnog objašnjenja i mišljenja i neposredno učešće u vršenju inspekcijskog nadzora  
 11. Prijava havarije
 12. Obaveštenje o nezakonito izgrađenom objektu

IV-07 ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM

IV-07-01 Odsek za imovinske-pravne poslove
 1. Predlog za administrativni prenos nepokretnosti
 2. Predlog za eksproprijaciju
 3. Predlog za nepotpunu eksproprijaciju
 4. Zahtev za deeksproprijaciju
 5. Zahtev za utvrđivanje prava korišćenja u korist vlasnika nezakonito izgrađenog objekta
 6. Zahtev za određivanje zemljišta za redovnu upotrebu
 7. Predlog za pribavljanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu na osnovu sporazuma sa vlasnikom zemljišta
 8. Zahtev za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost
 9. Predlog / Inicijativa za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem javnog oglasa
 10. Predlog / Inicijativa za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem javnog oglasa
 11. Zahtev za uspostavljanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini
 12. Zahtev za otuđenje građevinskog zemljišta  u javnoj svojini neposrednom pogodbom
 13. Zahtev za davanje u zakup građevinskog zemljišta  u javnoj svojini neposrednom pogodbom
 14. Zahtev za pretvaranje prava korišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu
 15. Zahtev za pretvaranje prava korišćenja izgrađenog građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu
 16. Zahtev za zasnivanje prava zakupa na građevinskom zemljištu koje podleže primeni Zakona o konverziji
 17. Zahtev za donošenje rešenja o davanju građevinskog zemljišta u zakup za kioske
 18. Zahtev za donošenje rešenja za produženje zakupa građevinskog zemljišta za kiosk
 19. Zahtev za donošenje rešenja o davanju zemljišta radi formiranja građevinske parcele
 20. Zahtev za donošenje rešenja o davanju zemljišta u zakup radi ispravke granica susednih parcela
IV-07-02 Odsek za stambene poslove
 1. Zahtev za iseljenje bespravno useljenih lica iz stana ili zajedničkih prostorija stambene zajednice
 2. Zahtev za izdavanje potvrde o registrovanoj stambenoj zajednici
 3. Zahtev za registraciju stambene zajednice
 4. Zahtev za otkup stanova u javnoj svojini JLS

IV-08 ODELJENJE ZA PRIVREDU

IV-08-01 Odsek za poljoprivredu i ruralni razvoj 
 1. Zahtev za izdavanje potvrda organa JLS da za predmetnu investiciju podnosilac zahteva ne koristi podsticaje iz budžeta JLS
 2. Zahtev za određivanje kategorije kuće, apartmana i sobe
 3. Zahtev za određivanje kategorije seoskog turističkog domaćinstva
 4. Utvrđivanje obaveze plaćanja i visine naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i korišćenje u nepoljoprivredne svrhe za eksploataciju mineralnih sirovina, odnosno izvođenje radova na odlaganju jalovine pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija
 5. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za oslobađanje plaćanja naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta za izgradnju grobalja, objekata za odbranu od poplava i izgradnju poljskih puteva
 6. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za oslobađanje plaćanja naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta za korišćenje objekata za primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 7. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za oslobađanje plaćanja naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju podizanja veštačkih livada, pašnjaka i šuma
 8. Zahtev za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i korišćenje u nepoljoprivredne svrhe
 9. Zahtev za izdavanje vodnih uslova za objekte, odnosno radove
 10. Zahtev za izdavanje vodne saglasnosti za objekte, odnosno radove za koje su izdati vodni uslovi
 11. Zahtev za izdavanje vodne dozvole za objekte, odnosno radove za koje je izdata upotrebna dozvola a nije izdata vodna saglasnost
 12. Zahtev za izdavanje vodne dozvole za objekte, odnosno radove za koje je izdata vodna saglasnost ili vodna dozvola
 13. Zahtev za izdavanje uverenja o statusu preduzetnika (registrovanih pre 2006.)
IV-08-03 Odsek za izgradnju i uređenje Grada
 1. Zahtev za izgradnju priključka na javni put/ili parking
IV-08-04 Odsek za zaštitu i unapređivanje životne sredine
 1. Dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman ili odlaganje neopsanog ili inertnog otpada
 2. Potvrda o izuzimanju od obaveza pribavljanja dozvole upravljanja otpadom
 3. Zahtev za izdavanje integrisane dozvole
 4. Produženje roka važnosti integrisane dozvole
 5. Zahtev za reviziju integrisane dozvole
 6. Odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
 7. Određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja
 8. Davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu
 9. Određivanje obima i sadržaja ažurirane studije o proceni uticaja na životnu sredinu
 10. Davanje saglasnosti na ažuriranu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu
 11. Odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
 12. Određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
 13. Saglasnost na studiju zatečeno stanje o proceni uticaja
 14. Dozvola za upravljanje hemikalijama
 15. Zahtev za izdavanje - produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju toplotne energije snage 1 MW i više
 16. Zahtev za izdavanje - produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 10 t godišnje
 17. Zahtev za izdavanje licence za obavljanje energetske delatnosti
 18. Zahtev za izdavanje odobrenje za lokaciju za tretman otpada u mobilnom postrojenju 
 19. Zahtev za izdavanje dozvole za rad stacionarnih izvora zagađenja

IV-09 ODELJENJE ZA LJUDSKE RESURSE I PRAVNE POSLOVE

IV-09-01 Odsek za normativno-pravne poslove i pravnu pomoć
 1. Zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći