Izdavanje dozvole o uklanjanju objekta

Izdavanje dozvole o uklanjanju objekata odnosno njegovog dela

Uklanjanje objekta, odnosno njegovog dela može se pristupiti samo na osnovu dozvole o uklanjanju, osim u slučaju izvršenja inspekcijskog rešenja.

Postupak se pokreće na zahtev zainteresovanog lica, a ako se utvrdi da je usled dotrajalosti ili većih oštećenja ugrožena stabilnost objekta i da isti predstavlja neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i za bezbednost saobraćaja i po službenoj dužnosti.

Uz zahtev se prilaže projekat rušenja sa tehničkom kontrolom, dokaz o svojini na objektu i uslovi ako se radi o objektu čijim rušenjem bi bio ugrožen javni interes (zaštita postojeće komunalne i druge infrastrukture, zaštita kulturnog dobra, zaštita životne sredine i sl.). 

Dozvola o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela izdaje se rešenjem u roku od 8 dana od dana dostavljanja uredne dokumentacije. 

Na rešenje može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. 

Republička administrativna taksa: za zahtev 380,00 din i rešenje 660,00 din na žiro račun broj 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 51-242.

   

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UKLANJANJE OBJEKTA

 

Vrste postupaka