Izdavanje lokacijskih uslova

 

Lokacijski uslovi sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, u skladu sa ovim zakonom i izdaju se za katastarsku parcelu koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu

Izuzetno, lokacijski uslovi se mogu izdati i za više katastarskih parcela, uz obavezu invenstitora da pre izdavanja upotrebne dozvole izvrši spajanje tih parcela u skladu sa zakonom. 

Izuzetno, za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata i objekta komunalne infrastrukture, lokacijski uslovi se mogu izdati za više katastarskih parcela, odnosno delova katastarskih parcela, uz obavezu investitora da pre izdavanja upotrebne dozvole izvrši spajanje tih katastarskih parcela, u skladu sa zakonom. 

Uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova podnosi se idejno rešenje budućeg objekta, odnosno dela objekta (skica, crtež, grafički prikaz i sl.), izrađeno u skladu sa pravilnikom kojim se bliže uređuje sadržina tehničke dokumentacije. 

Lokacijskim uslovima može se predvideti i fazna, odnosno etapna izgradnja.
 
Investitor nije dužan da pribavi lokacijske uslove u slučaju kada izvodi radove na investicionom održavanju objekta i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, radove kojima se ne menja spoljni izgled, ne povećava broj funkcionalnih jedinica i kapacitet instalacija, kada vrši adaptaciju, sanaciju, građenje zidanih ograda, kao i u svim ostalim slučajevima izvođenja radova kojima se ne vrši priključenje na komunalnu infrastrukturu odnosno ne menjaju kapaciteti i funkcionalnost postojećih priključaka na infrastrukturnu mrežu, osim ako je ovim zakonom ili propisom kojim se uređuju lokacijski uslovi propisano drugačije.
 
Ako planski dokument, odnosno separat, ne sadrži mogućnosti, ograničenja i uslove za izgradnju objekta, odnosno sve uslove za priključenje na komunalnu, saobraćajnu i ostalu infrastrukturu, nadležni organ te uslove pribavlja po službenoj dužnosti, o trošku podnosioca zahteva uz naknadu stvarnih troškova izdavanja. Imaoci javnih ovlašćenja dužni su da te uslove po zahtevu nadležnog organa dostave u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. 
 

Do donošenja urbanističkog plana u skladu sa ovim zakonom, lokacijski uslovi za dogradnju postojeće komunalne infrastrukture izdaju se u skladu sa faktičkim stanjem u regulaciji postojeće saobraćajnice ili druge javne površine.

Nadležni organ je dužan da u roku od 5 radnih dana od pribavljanja svih potrebnih uslova i drugih podataka od imaoca javnih ovlašćenja izda lokacijske uslove. 

Na izdate lokacijske uslove može se podneti prigovor gradskom veću preko prvostepenog organa u roku od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova.

Lokacijski uslovi važe dve godine od dana izdavanja ili do isteka važenja građevinske dozvole izdate u skladu sa tim uslovima, za katastarsku parcelu za koju je zahtev podnet. 

Podnosilac zahteva može podneti zahtev za izmenu jednog ili više uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekta na infrastrukturnu mrežu u kom slučaju se vrši izmena lokacijskih uslova.

Republička administrativna taksa: za zahtev 320,00 din. na žiro račun broj 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 51-242 i za izdavanje lokacijskih uslova i to:

  • 1.890,00 din. - za objekat kategorije A 
  • 2.830,00 din. - za objekat kategorije B
  • 3.770,00 din. - za objekat kategorije V
  • 3.770,00 din. - za objekat kategorije G.
               
Visina naknada za CEOP
  • Visina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 119/13, 138/14, 45/2015, 106/15, 32/16, 60/16, 75/18, 73/2019, 15/2020 i 91/2020)

Za podnošenje zahteva i objavljivanja podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem Centralne evidencije objedinjenih procedura, naknada iznosi:

  • za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije "A" i "B" 1.000,00 dinara;
  • za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije "V" i "G" 2.000,00 dinara.     
 
Cene doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta iskazane po 1m2/neto površine.

Za period od 15.03.2024. god. - 15.09.2024.

   

 Sa zadovoljstvom obaveštavamo da od 04.01.2016. godine sa radom počinje Centralni Informacioni Sistem objedinjene procedure za izdavanje građevinskih dozvola. 

 
    Sistemu možete pristupiti preko https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ i putem Sistema podneti zahtev.