Priključenje objekta na infrastrukturu

Postupak za priključenje objekta na komunalnu i drugu infrastrukturu pokreće se podnošenjem zahteva nadležnom organu.

Uz zahtev prilaže se separat iz projekta izvedenog objekta, odnosno iz projekta za izvođenje ako u toku građenja nije odstupljeno od projekta za izvođenje sa tehničkim opisom i grafičkim prilozima, kojim se prikazuje predmetni priključak i sinhron plan svih priključaka, kao i dokaz o uplati naknade za Centralnu evidenciju.

Uz zahtev prilaže se i dokaz o uplati naknade za priključenje objekta na odgovarajuću infrastrukturu, ako je ta naknada plaćena u iznosu navedenom u lokacijskim uslovima, osim ako investitor želi da tu naknadu plati tek nakon prijema konačnog obračuna, u skladu sa separatom iz projekta izvedenog objekta, što se navodi u zahtevu.

Uz zahtev za priključenje objekta na distributivni sistem električne energije, pored navedenog, prilaže se i: 

  1. upotrebna dozvola ili izjava ovlašćenog izvođača radova da uređaji i instalacije ispunjavaju tehničke i druge propisane uslove, sa njegovim izveštajem o ispravnosti te instalacije, sačinjenim, u skladu sa aktom kojim se uređuju tehnički uslovi za električne instalacije niskog napona, odnosno upotrebna dozvola za objekat koji se priključuje na naponski nivo iznad 1 kV; 
  2. informacija o broju i datumu zaključenja ugovora o snabdevanju, vrsti ugovora, mestu primopredaje, periodu snabdevanja, krajnjem kupcu, a ako u objektu ima više mesta primopredaje, dostavlja se informacija za svako mesto primopredaje; 
  3. informacija o broju i datumu zaključenja ugovora kojim je uređena balansna odgovornost, kao i o broju i datumu zaključenja ugovora o pristupu sistemu, ako ugovor iz tačke 2) ovog stava nije ugovor o potpunom snabdevanju. 

 

Ako je za priključenje objekta na naponski nivo iznad 1 kV potrebno priključenje transformatorske stanice i/ili podzemnog ili nadzemnog voda, dostavljaju se i drugi dokazi navedeni u uslovima za projektovanje i priključenje, koji su pribavljeni u proceduri izdavanja lokacijskih uslova

Nadležni organ upućuje zahtev imaocu javnih ovlašćenja da izvrši priključenje u skladu sa podnetim zahtevom u roku od tri radna dana od dana prijema tog zahteva. 

Ako je objekat izveden u skladu sa građevinskom dozvolom i projektom za izvođenje, imalac javnih ovlašćenja je dužan da izvrši priključenje objekta na komunalnu i drugu infrastrukturu i da o tome obavesti nadležni organ u roku od 15 dana od dana prijema zahteva nadležnog organa. 

Ako je lokacijskim uslovima predviđeno ispunjenje dodatnih uslova za priključenje tog objekta na infrastrukturu, priključenje će se izvršiti ako su ispunjeni ti uslovi. 

Republička administrativna taksa: 320,00 dinara, žiro račun 840-742221843-57               

             

Visina naknada za CEOP:  

  • Visina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge uslove koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 119/13, 138/14, 45/2015, 106/15, 32/16 i 60/16).

Za podnošenje zahteva i objavljivanje podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem Centralne evidencije objedinjenih procedura, naknada iznosi:

  • za prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja, prijavu završetka objekta u konstruktivnom smislu i druge zahteve i podneske kojima se pokreće postupak u okviru objedinjene procedure 500,00 dinara. 

 

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da od 04.01.2016. godine sa radom počinje Centralni Informacioni Sistem objedinjene procedure za izdavanje građevinskih dozvola.

Sistemu možete pristupiti preko https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ i putem Sistema podneti zahtev.
 

Vrste postupaka