Javna knjiga


Javna knjiga


2023. godina

-Javna knjiga-"Izgradnja postrojenja za pripremu procesne vode fabrike Dijamant"

-Javna knjiga-“Izgradnja ekstrakcije (P+5) sa interceptorom, podzemnim rezervoarima za heksan i zaštitnim zidom, pogona za vodeno degumiranje (P+3) i transpornog mosta - Faza I”

-Javna knjiga-”Izgradnja presaone sa veznim delom (P+1), ljuštione (P+2+Pk), sa platoom za dnevnu ćeliju, trasnportnog mosta, dnevne ćelije sa platformom za vertikalni transporter (faza I), trafostanice (P) i portirnice (P) (Faza II)”

-Javna knjiga-”Bazna stanica mobilne telefonije NS2095_05_Zrenjanin_Železnička”

-Javna knjiga-"Izgradnja fabrike betona"-Milan Vojnović SR„BAJA“ Zrenjanin

-Javna knjiga-"Rekonstrukcija i dogradnja objekta 05 (destilerija sa tehnološkom kulom) i izgradnja tankvane za smeštaj nadzemnih rezervoara sa pretakalištem (4 nadzemna rezervoara sza skladištenje 96% i 99% etil alkohola - svaki zapremine od 299 m3, ukupno kapaciteta 1196m3)"

-Javna knjiga-”Izgradnja točione sa upravnom zgradom (dva rezervoara ukupne zapremine 70 m3- svaki po 35 m3), rezervoar za azot (zapremine 6,3 m3), separator u šahtu, interna saobraćajnica oko pogona, instalacioni most i rekonstrukcija postojećeg objekta - skladišta”

-Javna knjiga-”Izgradnja separatora naftnih derivata na trasi postojeće atmosferske kanalizacije”

 

2022. godina

-Javna knjiga-"Bazna stanica mobilne telefonije NS1473_01 ZR_Zrenjanin_4 juli"

-Javna knjiga-”Izgradnja fotonaponske elektrane na zemlji, ukupne aktivne snage priključenja 3000 kW za predaju energije u distributivni sistem”-VINEX ETIL D.O.O.”

-Javna knjiga-"Bazna stanica mobilne telefonije NS2551_01 ZR_Melenci_sever"

-Javna knjiga-"Postrojenje za prečišćavanje i utečavanje CO2-"Messer Tehnogas" A.D. Beograd"

-Javna knjiga-"Izgradnja radio bazne stanice mobilne telefonije ZR - Industrijska zona Jugoistok - ZR67/ZRU67/ZRL67/ZRO67"

-Javna knjiga-”Izgradnja fotonaponske elektrane na zemlji, ukupne aktivne snage do 974,727 kW za sopstvenu potrošnju, sa delimičnom predajom energije u distributivni sistem”

 

2021. godina

-Javna knjiga-"Rušenje objekta broj 10 - Tankvana"

-Javna knjiga-"Rušenje šest rezervoara za melasu – objekti br. 32, 33, 34, 35, 36 i 37"

-Javna knjiga-”Izgradnje fotonaponske elektrane na zemlji, ukupne aktivne snage priključenja 3000 kW za predaju energije u distributivni sistem”

-Javna knjiga-"Radio stanica – FM predajnika radio Cherry 88.7"

-Javna knjiga-”Izgradnja fotonaponske elektrane na zemlji, ukupne aktivne snage do 974,727 kW za sopstvenu potrošnju, sa delimičnom predajom energije u distributivni sistem”-"VINEX ETIL“ D.O.O. Lukićevo

-Javna knjiga-”Dva otvorena skladišna platoa za neopasan otpad”-”FEITIANSUYE” D.O.O. Perlez”

-Javna knjiga-”Povećanje kapaciteta tretmana plastičnog otpada (ukupan kapacitet tretmana 24 t/dan”- "Plastic recycling tehnology HS" D.O.O. Zrenjanin

-Javna knjiga-”Izgradnja bazne stanice mobilne telefonije ZRU61 – GOMEKS”

-Javna knjiga-"Bazna stanica mobilne telefonije ZRU62, ZRL62, ZRO62 ZR - Lazarevački drum"

-Javna knjiga-"Bazna stanica mobilne telefonije ZRU66-Perlez-Silos"

-Javna knjiga-"Izgradnja stanice za snabdevanje gorivom SSG ''Zrenjanin centar”-„NIS'' A.D. Novi Sad

 

-Javna knjiga-"Postrojenje za skladištenje i tretman čvrstog neopasnog otpada-"GREEN INDUSTRY" DOO"

-Javna knjiga-"Izgradnja objekta za proizvodnju modifikovanih skrobova-ALMEX D.O.O."

-Javna knjiga-"Bazna stanica mobilne telefonije NS1488_Zrenjanin_IndZona_JI_Essex"

 

2020. godina

-Javna knjiga-”Distributivni gasovod MOP 16bar od priklj. na deonicu gasovoda GMRS Servo Mihalj - MRS Ečka do MRS za naselja 

 

-Obrazac Javna knjiga-”Izgradnja industrijske zgrade-natkrivene zgrade, koja se upotr. za industr. proizv., izgradnju lokalne transform. stanice i izgradnju natkrivenog skladišta  Cyclopentana i Baytherma”

-Obrazac Javna knjiga-”RBS ZR- Žitni trg-ZRU55/ZRL55/ZRO55”

-Obrazac Javna knjiga-"Privremeni objekat-fabrika betona"

-Obrazac Javna knjiga-”Kompleks objekata za poslovanje u slobodnoj zoni”

-Obrazac Javna knjiga-”Kompostana i transfer stanica sa reciklažnim dvorištem”

-Obrazac Javna knjiga-”RBS ZR - Junaka Milana Tepića - ZRU58 / ZRL58”

-Obrazac Javna knjiga-"Izgradnja betonske i asfaltne baze"-"Eko gradnja" D.O.O.

-Obrazac Javna knjiga-”Skladište čvrstog neopasnog otpada”-''BEO UNIJA'' D.O.O.

-Obrazac Javna knjiga-”Objekat za skladištenje sekundarnih sirovina ”ZVEZDA” D.O.O. 

-Obrazac Javna knjiga-”RBS ZR - Milana Stanivukovića - ZRU59 / ZRL59”

-Obrazac Javna knjiga-"Izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom-”AGRORIT” D.O.O”

-Obrazac Javna knjiga-"Izgradnja sistema za navodnjavanje"

-Obrazac Javna knjiga-”RBS ”Žitni trg”

-Obrazac Javna knjiga-”Skladište neopasnog otpada”

-Obrazac Javna knjiga-”Dogradnja benzinske stanice”

-Obrazac Javna knjiga-”Izgradnja betonske i asfaltne baze”

 

2019. godina

-Obrazac Javna knjiga-”RBS ”Banatski Despotovac”

-Obrazac Javna knjiga-”Rušenje stanice za snabdevanje gorivom Mužlja”

-Obrazac Javna knjiga-”Skladištenje i tretman otpadne plastike”

-Obrazac Javna knjiga-”RBS ”Zrenjanin 13”

-Obrazac Javna knjiga-”Proizvodnja proizvoda od plastike”

-Obrazac Javna knjiga-”RBS ”Zr-Lukićevo-NS2372-02”

-Obrazac Javna knjiga-”RBS ”NS 1374-01 Zr-Radio-Zrenjanin”

-Obrazac Javna knjiga-”RBS ”ZR-Milutina Stanivukovića-ZRU59/ZRL59”

-Obrazac Javna knjiga-”RBS ”Junaka Milana Tepića-ZRU58/ZRL58”

-Obrazac Javna knjiga-”Izgradnja industrijske zgrade i skladišta”

 

2018. godina

-Obrazac Javna knjiga-Rekonstrukcija, nadziđivanje, dogradnja fabrike za proizvodnju proizvoda od plastičnih polimera

-Obrazac Javna knjiga-Rekonstrukcija i promena namene dela objekta 25-zgrada poslovnih usluga, radionica i skladišnog prostora u proiz. pogonu za CSL

-Obrazac Javna knjiga-Postojeća fabrika betona (proizvodnja betona)

-Obrazac Javna knjiga-Silos sa sušarom, pratećim objektima i magacinom poljpoprivrene mehanizacije

-Obrazac Javna knjiga-Objekat za skladištenje i smeštaj plastičnog otpada

-Obrazac Javna knjiga-Linija za proizvodnju polipropilenskih proizvoda sa ofset štampom

-Obrazac Javna knjiga-RBS ZR AVIV Park

-Obrazac Javna knjiga-Objekat za skladištenje i tretman čvrstog neopasnog otpada

-Obrazac Javna knjiga-RBS AVIV Park

-Obrazac Javna knjiga-Pogon za skladištenje PET ambalaže

-Obrazac Javna knjiga-RBS Belo Blato-ZRU29

-Obrazac Javna knjiga-RBS Čenta-ZR018

-Obrazac Javna knjiga-Skladište opasnog otpada

 

2017. godina

-Obrazac Javna knjiga-Izgradnja crpne stanice, priključaka i potisnog cevovoda

-Obrazac Javna knjiga-Objekat za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa

-Obrazac Javna knjiga-Izgradnja asfaltne baze

-Obrazac Javna knjiga-Prečistač otpadnih voda

-Obrazac Javna knjiga-RBS ZRU52-Šinvoz

-Obrazac Javna knjiga-Punkt za održavanje puteva

-Obrazac Javna knjiga-Elektrana na biogas 2MW

-Obrazac Javna knjiga-Skladište non-bulk materijala

-Obrazac Javna knjiga-RBS Mihajlovo-ZRV48

-Obrazac Javna knjiga-Izgradnja proizvodnog pogona za obradu bakarne žice

-Obrazac Javna knjiga-Rekonstrukcija RBS ZR02, ZRH-02, ZRV 02, Zrenjanin II

-Obrazac Javna knjiga-Izgradnja crpne stanice, priključaka i potisnog cevovoda

 

2016. godina

-Obrazac Javna knjiga-Bazna stanica ”Bolnička” 

-Obrazac Javna knjiga-Rekonstrukcija BS NS 2097-01 Zrenjanin-Banatska

-Obrazac Javna knjiga-BS Beogradska LTE ZR236

-Obrazac Javna knjiga-Dogradnja stanice za snabdevanje motornih vozila-Melenci

-Obrazac Javna knjiga-Bazna stanica-Kristalna dvorana

-Obrazac Javna knjiga-Rekonstrukcija postojećeg objekta BS ZR 3

-Obrazac Javna knjiga-Dogradnja postojećeg objekta proizvodne hale za proizvodnju polietilenskih cevi

-Obrazac Javna knjiga-Objekat za skladištenje opasnog otpada

-Obrazac Javna knjiga-Rekonstrukcija BS NS 2093-1 Toše Jovanovića

-Obrazac Javna knjiga-Rekonstrukcija postojećeg objekta radio-bazne stanice NS 2052-03 Zr Zrenjanin Centar

-Obrazac Javna knjiga-Rekonstrukcija postojećeg objekta radio-bazne stanice NS 2238-01 Zrenjanin-Požeška

-Obrazac Javna knjiga-Rekonstrukcija bazne stanice NS 2093-01 Zr-Zrenjanin-Toše Jovanovića

-Obrazac Javna knjiga-Dogradnja postojeće benzinske stanice za snabdevanje vozila TNG-om

-Obrazac Javna knjiga-”REMONDIS MEDISON” DOO Zrenjanin, Industrijska zona ”Jugoistok bb

-Obrazac Javna knjiga-Izgradnja radio-bazne stanice NS 2411-02 Zr-Belo Blato Evangelistička crlkva

-Obrazac Javna knjiga-Izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom

 

2015. godina

-Obrazac Javna knjiga-Rekonstrukcija postojećeg objekta BS ”ZR-01” 

-Obrazac Javna knjiga-Benzinska pumpa Melenci (Dogradnja podzemnog rezervoara)

-Obrazac Javna knjiga-Izgradnja sistema za pročišćavanje otpadnih voda

-Obrazac Javna knjiga-Dogradnja podzemnog rezervoara za TNG

 

2012. godina

-Obrazac Javna knjiga-Kafilerija otvorenog tipa

-Obrazac Javna knjiga-Silos za skladištenje žitarica sa sušarom i objektom za smeštaj mehanizacije

-Obrazac Javna knjiga-Silos kapaciteta 7.500t sa sušarom i pratećim objektima

-Obrazac Javna knjiga-Hala sa postojećim za paletiranje slame

-Obrazac Javna knjiga-Izgradnja kotlarnice u krugu TE-TO Zrenjanin

-Obrazac Javna knjiga-Silos za žitarice Q=4x1290t sa pratećim objektima

 

2011. godina

-Obrazac Javna knjiga-Dogradnja TNG stanice PAN-GAS

-Obrazac Javna knjiga-Stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom, D i A Melpetrol DOO

-Obrazac Javna knjiga-Ribnjak Čenta

-Obrazac Javna knjiga-Objekat za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman čvrstih sekundarnih sirovina i sakupljanje istrošenih akumulatora 

-Obrazac Javna knjiga-DOO Radio KLIK FM Novi Sad

-Obrazac Javna knjiga-AGROVET AD Melenci-Silos za skladištenje žitarica sa sušarom i ostalim pratećim objektima

-Obrazac Javna knjiga-Zlatne zore L i M DOO-Turistički kompleks Zlatne zore, Perlez

-Obrazac Javna knjiga-PENPHARM DOO Zrenjanin-Pogon za primarno i sekundarno pakovanje farmaceutskih proizvoda

-Obrazac Javna knjiga-Izgradnja gasne toplovodne kotlarnice i rekonstrukcija toplotne podstanice za potrebe sportskog centra ”JUG”

-Obrazac Javna knjiga-Poslovni kompleks u funkciji poljoprivrede

-Obrazac Javna knjiga-Bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji Belo Blato

-Obrazac Javna knjiga-Otkup i prerada mleka

 

2010. godina

-Obrazac Javna knjiga-"DIJAMANT“ A.D.

-Obrazac Javna knjiga-„SAT-TRAKT“

-Obrazac Javna knjiga-„DOGAMA“ D.O.O.

-Obrazac Javna knjiga-NIS - NAFTAGAS

-Obrazac Javna knjiga- „Luksol-farmacija“ D.O.O.

-Obrazac Javna knjiga- „W LINE“

-Obrazac Javna knjiga-„PRO-PET RECYCLING“

-Obrazac Javna knjiga- Sredoja Drakulić, Pionirska b.b., Čenta

-Obrazac Javna knjiga- ''RVAČ''-Objekat za otkup, preradu i doradu sekundarnih sirovina

-Obrazac Javna knjiga-„ITS BALKAN“ D.O.O. BG 

-Obrazac Javna knjiga-„Turistički kompleks Zlatne zore, Perlez“

-Obrazac Javna knjiga-DOO ''Zvezda''- Transfer stanica – Objekat za otkup i skladištenje sekundarnih sirovina

 

2009. godina

-Obrazac Javna knjiga- Okružni zatvor-Objekat za držanje i uzgoj životinja

-Obrazac Javna knjiga- „BB COMPANY“ D.O.O.- Pogon za preradu mesa

-Obrazac Javna knjiga-AD ''Vojvodina put-Zrenjanin''-Asfaltna baza kapaciteta 260 t/h

-Obrazac Javna knjiga- SZR „Pešić“-Ciglana

-Obrazac Javna knjiga- JP „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanin“-Gasna kotlarnica kapaciteta 2MW u okviru nove sportske hale

-Obrazac Javna knjiga-JP „Radio-Zrenjanin“-Antenski stub

-Obrazac Javna knjiga- AD ''Dijamant'', Zrenjanin-Objekat kotlarnice

-Obrazac Javna knjiga- „Telekom Srbija A.D.“- Radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju „Taraš – 3P28 Zrenjanin“

-Obrazac Javna knjiga-JP „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina“-Gasna kotlarnica kapaciteta 2,17 MW u okviru nove sportske hale Zrenjanin

-Obrazac Javna knjiga-„NIS-NAFTAGAS“-Rekonstrukcija tehnološke kanalizacije i sistema za primarni tretman tehnoloških otpadnih voda

-Obrazac Javna knjiga-„VIP MOBILE“ D.O.O.-Radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju „ZR Zrenjanin 2 – NS2053 Zrenjanin“

-Obrazac Javna knjiga- „Telekom Srbija A.D.“-Radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju „Taraš – 3P28“

-Obrazac Javna knjiga-„Telekom Srbija A.D.“-Radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju „ZR - Dijamant“

-Obrazac Javna knjiga-„Telekom Srbija A.D.“-Radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju „Belo Blato“ – 3P29

-Obrazac Javna knjiga-SZR „Pešić“ Crna trava-Ciglana u Orlovatu

 

2008. godina

-Obrazac Javna knjiga- DOO Ribnjačarstvo-Ribnjak ''Mužljanski rit''

-Obrazac Javna knjiga- Ribnjak ''Botoš-sever''-Goran Božić

-Obrazac Javna knjiga- „NIS“ A.D. Novi Sad-Centar za servisiranje proizvodne bušotinske opreme

-Obrazac Javna knjiga-Ribnjak „SKOKO“- D.O.O. „SKOKO“

-Obrazac Javna knjiga-SR ''GUM-RAD''-Samostalna radnja za proizvodnju predmeta od gume

-Obrazac Javna knjiga-SR „Bokić Branislav“-Tovarište šljunka

-Obrazac Javna knjiga-Ribarsko gazdinstvo ''EČKA'' AD,-Ribnjak ''Ostrovo'', Melenci

-Obrazac Javna knjiga-AD ''Dijamant'', Zrenjanin- Podnog skladišta suncokretovog semena

-Obrazac Javna knjiga- D.O.O. „RIBNJIČARSTVO“-Ribnjak „MUŽLJANSKI RIT“

-Obrazac Javna knjiga- Z.Z. „MATICA“-Silos za žitarice kapaciteta 2.261t

-Obrazac Javna knjiga- DOO ''Altis Chemical''-Proizvodnja sredstava za hlađenje u metaloprerađivačkoj industriji i sredstava za hlađenje motora

-Obrazac Javna knjiga-DOO '''Mladost'', Botoš- Benzinska pumpa sa pratećim sadržajem

-Obrazac Javna knjiga-DOO ''Gama Gas Oil'', Klek- Dogradnja postojeće TNG stanice sa rezervoarom kapaciteta 30m3 za svetla goriva i pratećom instalacijom

-Obrazac Javna knjiga-DAD Dräximaier Automotive doo- Pogon za izradu automobilskih kablovskih setova

-Obrazac Javna knjiga-Zadunajski Emil-Objekat za uzgoj i tov brojlera (5000 kom)

-Obrazac Javna knjiga-DOO ''Braća Borić''-Silos za skladištenje žitarica sa sušarom i podnim skladištem

-Obrazac Javna knjiga-D.O.O. ''VIP MOBILE'' -Radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju ''NS2145 ZR_Perlez''

-Obrazac Javna knjiga-DOO ''Per Kat''-Objekat za sakupljanje i prodaju na veliko čvrstog otpada

-Obrazac Javna knjiga-''VIP MOBILE'' D.O.O.-Radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju ''NS2154 ZR_Melenci''

-Obrazac Javna knjiga-Cvetinović Rade- Benzinska i TNG pumpa sa pratećim sadržajima

-Obrazac Javna knjiga- ''Agroglobe'' DOO, Novi Sad-Sušara za žitarice

-Obrazac Javna knjiga-D.O.O. „AGROMEDAN“- Silos sa žitaricama sa sušarom, mlin, podno skladište za semensku robu, mineralna đubriva i pesticide

-Obrazac Javna knjiga-D.O.O. „PECOCAR“-Objekat za proizvodnju proizvoda od poliestera

-Obrazac Javna knjiga- ''Geze'' doo, Zrenjanin-Objekat privredno poslovne namene - Geze

-Obrazac Javna knjiga- A.D. Brodogradilište ''Begej'' Zrenjanin-Brodogradilište ''Begej'' u Zrenjaninu

-Obrazac Javna knjiga-DP ''Grejanje''- Gasna kotlarnica snage 2x35 MW sa hemijskom pripremom vode kapaciteta 50 m3/h

-Obrazac Javna knjiga-D.O.O. ''VIP MOBILE''-Radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju ''NS2146 ZR_Čenta''

-Obrazac Javna knjiga- D.O.O. ''VIP MOBILE'' - Radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju ''NS2151 ZR_Zlatica''

-Obrazac Javna knjiga-D.O.O.''VIP MOBILE'' -Radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju ''NS2097 ZR_Zrenjanin, Banatska''

-Obrazac Javna knjiga-D.O.O. ''VIP MOBILE''- Radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju ''NS2162 ZR_Aradac''

-Obrazac Javna knjiga- D.O.O.  ''VIP MOBILE'' - Radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju ''NS2096 ZR_Zrenjanin Gradnulica''

-Obrazac Javna knjiga- D.O.O. ''VIP MOBILE'' - Radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju ''NS2093 ZR_Zrenjanin Toše Jovanovića''

-Obrazac Javna knjiga-D.O.O. ''VIP MOBILE'' -Radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju ''NS2235 ZR_Zrenjanin Cara Lazara''

-Obrazac Javna knjiga-D.O.O. ''VIP MOBILE''-Radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju ''NS2220 ZR_Elemir''

-Obrazac Javna knjiga- A.D. Brodogradilište ''Begej'' Zrenjanin-Interna stanica za snabdevanje motornih vozila dizel gorivom

-Obrazac Javna knjiga D.O.O. ''VIP MOBILE'' - Radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju ''NS2223 ZR_Ečka''

-Obrazac Javna knjiga-Modital manufacturing D.O.O.- Pogon za bojenje ženskih čarapa i donjeg veša

 

2007. godina

-Obrazac Javna knjiga-DOO ''BAPS''-Objekat za tekstilnu proizvodnju

-Obrazac Javna knjiga-SR ''Đedo Kop''- Šljunkare sa stovarištem građevinskog materijala

-Obrazac Javna knjiga-Stoilkovski Ratko i Smilja-Bravarska radionica

-Obrazac Javna knjiga- Labat Ana-Sušara za zrnaste poljoprivredne proizvode

-Obrazac Javna knjiga-Kuručev Ivica-Staje za uzgoj krava muzara

-Obrazac Javna knjiga- ''Ribobel'' doo, Zrenjanin- Ribnjak Jankov Most

-Obrazac Javna knjiga-Vojnov Boško-Stanica za snabdevanje motornih vozila autogasom (TNG) sa pratećim objektima

-Obrazac Javna knjiga-Bartok Eduard i Bartok Robert D.O.O. „PIGI“-Zanatska klanica sa preradom mesa

-Obrazac Javna knjiga-D.O.O. „BANAT PILE“- Farma za tov brojlera do 1500 komada

-Obrazac Javna knjiga-A.D. „SUPERPROTEIN“-Skladišni rezervoar za lož ulje V=6m³

-Obrazac Javna knjiga- JP „SRBIJA GAS“-Deo gasovoda od bloka stanice Elemir do GRČ (glavni razvodni čvor) Elemir na dvosmernom gasovodu DV 04-18

-Obrazac Javna knjiga-SHIPYARD BOMEX 4M- Brodogradilište ''Bomeks 4 M''

-Obrazac Javna knjiga-„POMPEA SERB“ D.O.O.-Pakovanje, magacin gotovih proizvoda i skladište

-Obrazac Javna knjiga-''INHEM''- Objekat privredno poslovne namene „Proizvodnja tečnih deterdženata“

-Obrazac Javna knjiga-AD ''Žitoprodukt''- Kompleks ''Žitoprodukt'', Zrenjanin

-Obrazac Javna knjiga-STR ''Tehnopromet''- Objekat za utakanje tečnog naftnog gasa (TNG) za pogonske rezervoare motornih vozila sa pratećim sadržajem

-Obrazac Javna knjiga-DOO  ''LPK GAS TNG''-Stanica za utakanje tečnog naftnog gasa (TNG) za pogonske rezervoare motornih vozila

-Obrazac Javna knjiga-Ilić Mile i Romanov David-Stanica za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom (TNG)

-Obrazac Javna knjiga- Dmitrov Zoran- Ribnjak BOTOŠ i BOTOŠ-3

-Obrazac Javna knjiga-Radu Branislav-Objekat za uzgoj i tov brojlera

-Obrazac Javna knjiga- ''IN MED'' DOO, Beograd-Pogon za proizvodnju lekova

-Obrazac Javna knjiga-DOO ''FERO KUP''-Objekat za reciklažu čvrstih sekundarnih sirovina, štamparija i proizvodnja metalnih i plastičnih proizvod

-Obrazac Javna knjiga-D.O.O. „PECOCAR“-Objekat za proizvodnju proizvoda od poliestera

-Obrazac Javna knjiga-Ribarsko gazdinstvo ''EČKA'' A.D-Ribnjak Ečka

-Obrazac Javna knjiga-Raičević Dragan-Stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila

 

2006. godina

-Obrazac Javna knjiga-Materić Stojana i Slaviše-Vulkanizerski poslovi sa kontrolom optike i trapa

-Obrazac Javna knjiga-Ruvarac Milan-Zanatska radionica za izradu predmeta od termoplastike

-Obrazac Javna knjiga- Popov Duško-Stolarska radionica

-Obrazac Javna knjiga- Centar za privremeno prihvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica

-Obrazac Javna knjiga-Gluvakov Dejan- Automehaničarski servis, autoperionica i tehnički pregled vozila

-Obrazac Javna knjiga-Malbaški Slavko-Silos i rezervoar nadzemnog tečnog naftnog gasa kapaciteta do 30m³

-Obrazac Javna knjiga-AD ''Bio-ekološki centar'', Zrenjanin- Proizvodni pogon za doradu, pakovanje i skladištenje biološkog larvicida

-Obrazac Javna knjiga-Šuša Ilija-Bravarska radionica

-Obrazac Javna knjiga-Jović Milenko- Distributivni centra tehničkih gasova

-Obrazac Javna knjiga-''ELEKTROINVEST'' DOO-Punionica tečnog naftnog gasa (TNG) za pogonske rezervoare motornih vozila

-Obrazac Javna knjiga- NIS-Naftagas, Novi Sad- Hale za ispitivanje opreme, laboratorije i kontrolu kvaliteta u pogonu ''Održavanje''

-Obrazac Javna knjiga-NIS A.D., NIS-PETROL-Rekonstrukcija i dogradnja benzinske stanice „Zrenjanin 1“

-Obrazac Javna knjiga-Farma za uzgoj svinja, klanice, prerade mesa, silosa sa mešavinom stočne hrane, senik i sušaru za polj. proizvode za ishranu stoke

-Obrazac Javna knjiga-„POMPEA-SERB“ D.O.O.-Izgradnja prve faze poslovnog kompleksa „POMPEA-SERB“ za peglanje i pakovanje gotovih proizvoda

-Obrazac Javna knjiga-DOO ''WMW''-Izgradnje kolske vage, usipnog koša, mašinske kućice sa elevatorom, sušare, tampon ćelije, četiri silo ćelije i septička jama

-Obrazac Javna knjiga- DOO ''Zvezda''-Objekat za reciklažu sekundarnih sirovina

-Obrazac Javna knjiga-Z.Z.''Veljko Lukić-Kurjak'',  Lukićevo- Farma krava ''Lukra''

-Obrazac Javna knjiga-AD ''Bio-ekološki centar'', Zrenjanin-Skladišni (magacinski) prostor za sirovine, ambalažu i gotove proizvode

-Obrazac Javna knjiga- ''Jugoremedija'' AD, Niš-Izgradnje priključnog gasovoda, merno regulacione stanice kapaciteta 100 Sm³/h i parne kotlarnice kapaciteta 10 t/h

-Obrazac Javna knjiga-  DOO ''UNI-PRESS''- Stanica za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom (TNG)

-Obrazac Javna knjiga- DOO ''EKOMETAL-KOMERC'' -Objekat za prikupljanje, razvrstavanje i primarnu reciklažu otpada

-Obrazac Javna knjiga- NIS A.D. NIS-PETROL- Rekonstrukcija interne pretovarne rampe za gorivo

-Obrazac Javna knjiga-Jovin Danijel- Stanica za snabdevanje motornih vozila autogasom (TNG)

-Obrazac Javna knjiga- A.D.  P.P. ''Zlatica''-Silos za žitarice, 4 x 200 vagona

-Obrazac Javna knjiga- Pajić Milan, Klek-Stanica za snabdevanje motornih vozila autogasom (TNG)

-Obrazac Javna knjiga-D.O.O. „FULGAR EAST“-Proizvodnja spiralnih, presvučenih elastičnih prediva

-Obrazac Javna knjiga-STR „Sidro“ Topličina b.b.-Tovarište šljunka i pomoćni objekti

-Obrazac Javna knjiga- Zemljoradnička zadruga „AGRO KLEK“-Govedarska farma, ribnjak i crpna stanica

 

2005. godina

-Obrazac Javna knjiga-NIS-Naftagas, Novi Sad-Rekonstrukcija punionice boca tečnog naftnog gasa sa autopunilištem, autoistakalištem i prodavnicom

-Obrazac Javna knjiga- ''YU WINNER CO''-Radionice za punjenje pur pene, sprejeva za široku upotrebu i pretakanje rastvarača

-Obrazac Javna knjiga-AD. PP ''Zlatica''-Farma goveda i farma svinja – zatečeno stanje

-Obrazac Javna knjiga- STR „Bokić“-Tovarište šljunka i skladište građevinskog materijala

-Obrazac Javna knjiga-A.D.  „Izolir“-Pogon za proizvodnju poliuretanskih elemenata

-Obrazac Javna knjiga-D.O.O. ‘’WMW’’-Punkt za snabdevanje motornih vozila pogonskim gorivom (benzinska stanica)

-Obrazac Javna knjiga-NIS A.D. Novi Sad, Nis-Naftagas-Rekonstrukcija i adaptacija postojećeg objekta magacina i dogradnja objekta za potrebe eks radionice u krugu pogona „održavanje“

-Obrazac Javna knjiga-SZR „Vega“-Izgradnja objekta za pakovanje prehrambenih proizvoda sa pratećim sadržajem

-Obrazac Javna knjiga-AD ''Šinvoz''-Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina

-Obrazac Javna knjiga-AD Brodogradilište ''BEGEJ''-Distributivni centar tehničkih gasova