Procena uticaja na životnu sredinu

 


Procena uticaja projekata na životnu sredinu


Javni uvid

 

1. Nosilac projekta: JP ''Putevi Srbije'' Beograd ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 282

Projekat: Izgradnja obilaznice IIA reda br. 130 oko Orlovata sa drumskim mostom preko reke Tamiš u dužini od oko 1.712 km 

- na k.p. 2064/2 i delovima k.p. 2035, 2040, 2068, 2069, 2070, 2071, 2038, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004/1, 2004/2, 2005, 2006/1, 2032, 2036/1, 2066, 2067, 2072, 2073, 2074/2, 2075/1, 2062, 2029,1960 KO Orlovat i na k.p. 4499/3, 4510/2, 4501, 4499/1, 4327, 4325 i delovima k.p. 4317, 4323, 4320/1, 4320/2, 4322, 4326, 4499/2, 4500, 4502, 4505/1, 4510/1, 4507/1, 4497, 4498, 4511/1 KO Tomaševac

Nadležnost Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu od 11.03.2024. godine

 

2. Nosilac projekta: ''Koridori Srbije'' doo Beograd ul. Kralja Petra 21

Projekat: autoput „Beograd-Zrenjanin-Novi Sad",  

- deonica 1: Beograd-Zrenjanin od km 0+000,00 do km 67+662,474 na kat.parcelama u KO Ovča, KO Komareva Humka, KO Borča-grad Beograd, KO Jabuka, KO Glogonj-grad Pančevo, KO Sefkerin, KO Opovo, KO Baranda, KO Sakule-opština Opovo, KO Debeljača, KO Kovačica, KO Idvor-opština Kovačica, KO Orlovat, KO Farkaždin, KO Perlez, KO Stajićevo, KO Ečka, KO Lukino Selo, KO Zrenjanin III, KO Zrenjanin I, KO Mužlja i KO Slovački Aradac-grad Zrenjanin.

Nadležnost Ministarstva zaštite životne sredine

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu od 22.11.2022. godine

- Obeveštenje o javnoj raspravi i prezentaciji Studije o proceni uticaja na životnu sredinu 

- Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

- OBAVEŠTENJE O MESTU I VREMENU JAVNOG UVIDA STUDIJE O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

3. Nosilac projekta: ''Linglong International Europe'' D.O.O. Zrenjanin ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 2/I

I faza projekta: „Kompleks objekata za poslovanje u slobodnoj zoni“ 
- Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu br. IV-08-04-501-34 od 31.03.2020. godine;

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu od 17.04.2020. godine;

- Rešenje br. IV-08-04-501-34 od 07.05.2020. godine;

- Drugostepeno rešenje br. 140-501-716/2020-02 od 31.03.2020. godine.

 

II faza projekta: „Kompleks objekata proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika sa pratećom infrastrukturom“

- Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu br. IV-08-04-501-59 od 29.05.2020. godine;

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu od 05.06.2020. godine;

- Rešenje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu br. IV-08-04-501-59 od 18.06.2020. godine;

- Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi izrade Studije od 18.06.2020. godine;

- Drugostepeno rešenje br. 140-501-703/2020-02 od 04.08.2020. godine;

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju od 14.08.2020. godine;

- Studija o proceni uticaja na životnu sredinu (Jul 2020. godine);

- Studija o proceni uticaja na životnu sredinu - Revizija 1 (Septembar 2020. godine);

- Odgovori obrađivača Studije na mišljenja zainteresovane javnosti

- Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju - Revizija 1 br. IV-08-04-501-78 od 01.10.2020. godine;

- Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju - Revizija 1 od 02.10.2020. godine.

 

III faza projekta: „Izgradnja miksera za proizvodnju gume fabričkog kompleksa Linglong sa pratećim infrastrukturnim objektima“

- Nadležnost Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine 

- Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu od 28.07.2020. godine

- Obaveštenje  Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine o donetom Rešenju o potrebi izrade Studije od 31.08.2020. godine. 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu od 14. januara 2021. godine 

- Studija o proceni uticaja na životnu sredinu od novembra 2020. godine

Odgovori obrađivača Studije na mišljenja zainteresovane javnosti

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu br. 40-501-1164/2020-05 od 11.06.2021. godine;

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju  od 11.06.2021. godine.

 

4. Nosilac projekta: ''Begej Water'' D.O.O. Novi Beograd ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 6

Projekat: „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) grada Zrenjanina“

- Nadležnost Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine 

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu od 18.10.2021. godine

-  Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu od 20.01.2022. godine

- Obaveštenje o donošenju rešenja o davanju saglasnosti o potrebi procene uticaja na životnu sredinu od 25.05.2022. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu br. 140-501-203/2022-05 od 25.05.2022. godine;

 

5. Nosilac projekta: JVP ''Vode Vojvodine'' Novi Sad ul.  Bulevar Mihajla Pupina  br. 25

Projekat: „Izmuljavanje, deponovanje i remedijacija sedimenta plovnog Begeja od državne granice do hidročvora Klek - faza I“

- Nadležnost Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine 

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu

- Obaveštenje o donošenju rešenja o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja

- Obaveštenje o donošenju Rešenja o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

 

6. Nosilac projekta: D.O.O. ''Crni MB Gas petrol'' Elemir ul. Zdravka Čelara bb

Projekat: „Eksploatacija peska kao građevinskog materijala iz ležišta "Vinogradi" kod Elemira“

- NadležnosPokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine 

- Obaveštenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

 

7. Nosilac projekta: ''HIP- PETROHEMIJA'' a.d. Pančevo ul. Spoljnostarčevačka br. 82

Projekat: „Rekonstrukcija pogona ekstrakcije butadiena sa izgradnjom pomoćnog objekta za termičku oksidaciju tečne ugljovodonične frakcije u FSK“

- Nadležnost Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine 

- Obavešenje o donošenju rešenja o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu od 14.04.2022. godine

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu od 5.11.2021. godine

- Studija o proceni uticaja na životnu sredinu od oktobra 2021. godine

 

8. Nosilac projekta: ''EMS'' AD Beograd ul. Kneza Miloša br. 11

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu od 14.07.2022. godine

 

9. Nosilac projekta: ''NIS'' a.d. Novi Sad ul. Narodnog fronta br. 12

Projekat: „Izgradnja pretakališta auto cisterni za TNG i gazolin, vagon cisterni za TNG, pumpno-kompresorskih stanica sa elektrokomandnom zgradom,sistema za rekuperaciju para, cevovoda, rekonstrukcija pretakališta vagon cisterni za gazolin“  

Nadležnost Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine 

-  Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu od 15.08.2022. godine

 

10. Nosilac projekta: ''EMS'' a.d. Beograd ul. Kneza Miloša br. 11

Projekat: „Izgradnja priključnog dalekovoda 110 kV br. 1007 TS Zrenjanin 2 - TETO Zrenjanin, uvođenje u PRP 110 kV Zrenjanin“  

Nadležnost Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine 

-  Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu od 24.08.2022. godine

- Obaveštenje o donetom rešenju za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu od 21.09.2022. godine

 

11. Nosilac projekta: ''EkoGradnja'' doo Zrenjanin ul. Industrijska br. 5g

Projekat: „Eksploatacija peska kao građevinskog materijala iz ležišta "Mužljanska kolonija 1" kod Zrenjanina“  

NadležnostPokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine 

-  Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu od 22.09.2022. godine

- Obaveštenje o donetom rešenju za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu od 20.10.2022. godine

 

12. Nosilac projekta: „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. Beograd,  ul. Nemanjina br. 6/4

Projekat: „Izgradnja železničkog mosta preko reke Tamiš na km 63+102 pruge Pančevo Glavna – Zrenjanin – Kikinda – državna granica (Jimbolia)“  

NadležnostPokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine 

-  Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu od 15.04.2024. godine