Banat

Banat je oblast u Panonskoj niziji koja se prostire u Mađarskoj (manji deo), Rumuniji (21.800 km2), Srbiji, na ukupnoj površini od 30.680 km2. Srpski deo Banata najveća je od tri regije koje čine Autonomnu pokrajinu Vojvodinu (Banat, Bačka, Srem) i zauzima površinu od 8.997 km2. To je izrazito ravničarski predeo sa Deliblatskom peščarom i Vršačkim planinama (visine 641 m). Ima 177 naselja panonskog tipa, od kojih 30 sa više od 5.000 stanovnika, a ukupno u srpskom delu Banata živi 750 hiljada stanovnika. Najveći grad i administrativni centar je Zrenjanin, potom Pančevo, Vršac, Kikinda, Novi Bečej, Kovin, Čoka. Najbrojnije je srpsko stanovništvo (65%), potom mađarsko, pa rumunsko.

Naseljen je još početkom starijeg neolita, potom je deo rimske provincije Dakije, a od X veka pod vlašću Mađara. Od 1527-1717. okupiran je od strane Turaka, potom je pod Austrijom, a od 1849-1860. deo je Vojvodstva Srbije i Tamiškog Banata. Godine 1876. potpada pod mađarsku upravu, da bi nakon I svetskog rata (1918. godine) bio podeljen između novostvorenih država -  Kraljevine Jugoslavije i Rumunije. Najveći grad Banata, Temišvar, pripao je Rumuniji.