Finansijski podsticaji


Subvencije Republike Srbije za investicione projekte - Razvojna agencija Srbije

Republičke subvencije mogu biti dodeljene za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru kao i za projekte usluga servisnih centara i podrške poslovnim operacijama, a koje predstavljaju usluge koje se pružaju putem informaciono-komunikacionih tehnologija prevashodno korisnicima van teritorije Republike Srbije (Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja - „Sl.glasnik RS“ br 01/19); zatim u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda koje podrazumevaju preradu proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva radi dobijanja hrane za ljude ili životinje, a uključena je i proizvodnja različtiih međufaznih proizvoda(Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda -„Sl.glasnik RS“ br 01/19), kao i u sektoru usluga hotelskog smeštaja (Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja – „Sl. glasnik RS“ br. 33/2019 i 42/2019).

Sredstva se dodeljuju za opravdane troškove ulaganja za:

 • Bruto zarade za nove zaposlene u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti kod korisnika sredstava podsticaja
 • Ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva koja će biti realizovana u periodu trajanja investicionog projekta (od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava podsticaja do dana isteka roka za realizaciju investicionog projekta)
 • Subvencije AP Vojvodine - Razvojna agencija Vojvodine
 • Subvencionisanje otvaranja novih radnih mesta • 10 - 100 novozaposlenih • 3,000 - 5.000 evra po radniku
 • Sufinansiranje nabavke nove opreme • do 50% ukupne vrednosti opreme

Podsticaji za zapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi različite programe u vidu podrške pri zapošljavanju:

1. Samozapošljavanje
Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.
Subvencija se dodeljuje jednokratno u iznosu od 250.000 - 270.000 RSD radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač u njemu zasnuje radni odnos.
Realizacija programa se prati 12 meseci.

2. Nova zapošljavanja
Nacionalna služba za zapošljavanje daje grantove za različite šeme podrške zapošljavanju.
Ukupna suma subvencije za otvaranje novih radnih mesta odobrava se poslodavcima u privatnom sektoru koji zapošljava sledeće kategorije nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje:

 • mlade ljude ispod 30 godina starosti
 • osobe starije od 50 godina
 • nezaposleni zbog viška zaposlenih
 • pripadnici romske nacionalnosti
 • osobe sa invaliditetom
 • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći
 • dugoročno nezaposleni
 • žrtve porodičnog nasilja

Nivo subvencija zavisi od nivoa razvijenosti opštine u kojoj je poslodavac registrovan ili gde poslodavac ima organizacionu jedinicu i od kategorije lica koja se zapošljavaju, a može da varira od 200.000 do 300.000 RSD.

3. Program sticanja praktičnih znanja

Program sticanja praktičnih znanja podrazumeva sticanje praktičnih znanja i veština nezaposlenog obavljanjem konkretnih poslova kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru.
U program se mogu uključiti lica bez završene srednje škole, odnosno bez kvalifikacija, uključujući i lica koja su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, lica iz kategorije viškova zaposlenih i lica koja se nalaze na evidenciji NSZ duže od 18 meseci, sa najmanje srednjim nivoom kvalifikacija.

Program podrazumeva proces učenja u cilju sticanja praktičnih znanja i veština za rad na konkretnim poslovima, u trajanju od 3 meseca, u skladu sa dostavljenim programom poslodavca, a realizuje se kroz:

 1. zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme - poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 3 meseca i ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još 3 meseca nakon završetka programa (ukupno 6 meseci);
 2. zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme (na početku programa ili do isteka trećeg meseca, odnosno završetka programa) - poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 3 meseca i ima pravo na naknadu troškova zarade za još 3 meseca, odnosno ukupno 6 meseci; poslodavac ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još najmanje 6 meseci nakon isteka finansiranja (ukupno 12 meseci).

Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 31.000 RSD (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 3 ili 6 meseci (u zavisnosti od vrste radnog odnosa).

4. Program za pripravnike

Program se realizuje kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru.

- Program pripravnika za nezaposlene sa srednjim nivoom kvalifikacija

Program podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečena odgovarajuća kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža,odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom prediviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima, uz zasnivanje radnog odnosa.
Po ovom programu Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 31.000 RSD (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 6 meseci.
Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima pravo da u program pripravnika uključi do dva nezaposlena lica, a poslodavac koji ima preko deset ima pravo da u program uključi nezaposlena lica čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

- Program pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija
Program podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečen visok nivo kvalifikacije, radi obavljanja pripravničkog staža,odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom prediviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima, uz zasnivanje radnog odnosa.
Poslodavcu tokom realizacije programa pripravnika Nacionalna služba za zapošljavanje refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 35.000,00 RSD i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje u trajanju do 9 ili do 12 meseci.

5. Finansiranje programa obuke

- Obuke na zahtev poslodavca

Program podrazumeva učešće u finansiranju programa obuke nezaposlenog radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje nema lica sa potrebnim znjanjima i veštinama.
Nacionalna služba za zapošljavanje učestvuje u finansiranju programa obuke do 120.000 RSD.
Program obuke može trajati do 480 časova ( u zavisnosti od stepena složenosti poslova i dr. elemenata od značaja za trajanje obuke).
Poslodavac je u obavezi da zasnuje radni odnos sa najmanje 50% lica koja su sa uspehom završila obuku.
- Obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog
Program obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog sprovodi se radi sticanja dodatnih znanja i veština zaposlenog u cilju unapređenja kompetencija,sticanja nedostajućih znanja, sposobnosti i veština.
Nacionalna služba za zapošljavanje učestvuje u finansiranju troškova obuke radi posebnog usavršavanja najviše do 100.000 RSD po polazniku.
Obuku može da sprovede javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, odnosno licencirani izvođač obuke.