Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA    
Broj: 06-156/23-I
Dana: 01.12.2023. godine
Z R E Nj A N I N
 

Na osnovu člana 22. i 63. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst, 33/20, 7/23 i 8/23 – ispr.)

S A Z I V A M

34. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA
ZA PETAK 08.12.2023. GODINE 

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

 

1. Predlog Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2024. godinu   
2. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Dolja'' u Zrenjaninu

3. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Mala Amerika'' u Zrenjaninu

4. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije pristaništa za sopstvene potrebe u k.o. Perlez
5. Predlog Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposednom pogodbom
6. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove Zrenjanin
7. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti
8. Predlog Kadrovskog plana Gradske uprave, Pravobranilaštva i stručne službe Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2024. godinu
9. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2023. godinu u periodu januar-septembar 2023. godine
10. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin, za period od 01. januara do 30. septembra 2023. godine 
11. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Poseban program o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2024. godinu
12. Program poslovanja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2024. godinu
13. Program poslovanja JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2024. godinu
14. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2023. godinu
15. Program poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2024. godinu
16. Program poslovanja JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin za 2024. godinu
17. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2022. godinu ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin
18. Program poslovanja ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin za 2024. godinu
19. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2023. godinu
20. Program poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2024. godinu
21. Predlog Zaključka o prihvatanju Odluke o usvajanju Program poslovanja Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2024. godinu 
22. Program poslovanja Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin za 2024. godinu
23. Program poslovanja Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin za 2024. godinu
24. Program poslovanja Narodnog muzeja Zrenjanin za 2024. godinu
25. Program poslovanja Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2024. godinu
26. Program poslovanja Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2024. godinu
27. Program poslovanja Kulturnog centra Zrenjanina za 2024. godinu
28. Program poslovanja Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin za 2024. godinu
29. Program poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2024. godinu
30. Program poslovanja Predškolske ustanove Zrenjanin za 2024. godinu
31. Plan i program rada Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2024. godinu
32. Program poslovanja Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina - Most za 2024. godinu
33. Predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove Zrenjanin
34. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove Zrenjanin
35. Predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole ''2. Oktobar'' Zrenjanin
36. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole ''2. Oktobar'' Zrenjanin
37. Predlog Rešenja o razrešenju člana školskog odbora Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” Zrenjanin
38. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” Zrenjanin
39. Predlog Rešenja o razrešenju člana školskog odbora Osnovne škole “Uroš Predić” Orlovat
40. Predlog Rešenja o imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole “Uroš Predić” Orlovat
41. Predlog Rešenja o razrešenju člana školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin
42. Predlog Rešenja o imenovanju člana školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin
43. Predlog Rešenja o razrešenju člana školskog odbora Ekonomsko – trgovinske škole ''Jovan Trajković'' Zrenjanin
44. Predlog Rešenja o imenovanje člana školskog odbora Ekonomsko – trgovinske škole ''Jovan Trajković'' Zrenjanin
45. Predlog Rešenja o razrešenju člana školskog odbora Medicinske škole Zrenjanin
46. Predlog Rešenja o imenovanje člana školskog odbora Medicinske škole Zrenjanin
47. Predlog Rešenja o razrešenju člana školskog odbora Hemijsko prehrambeno tekstilne škole ''Uroš Predić'' Zrenjanin
48. Predlog Rešenja o imenovanju člana školskog odbora Hemijsko prehrambeno tekstilne škole ''Uroš Predić'' Zrenjanin
49. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole Zrenjanin
50. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole Zrenjanin

 

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 34. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 08.12.2023. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Skupština grada, osim materijala za tačku 4. i za tačke od rednog broja 33. zaključno sa rednim brojem 50. koji će se dostaviti naknadno.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.