Издавање привремене грађевинске дозволе

Привремена грађевинска дозвола се издаје за изградњу: асфалтне базе, сепарације агрегата, фабрике бетона, самостојећих, анкерисаних метеоролошких анамометарских стубова, као и стубова за друге намене, привремене саобраћајнице и прикључци, прикључци на комуналну мрежу за потребе грађења или експлоатације објеката, као и за извођење истражних радова на локацији, у циљу утврђивања услова за израду пројекта за извођење и за измештање постојећих инсталација.

На поступак издавања привремене грађевинске дозволе и њену садржину примењују се одредбе које се односе на издавање решења којим се одобрава извођење радова.

Привремена грађевинска дозвола може се издати и за извођење радова на производним објектима или објектима у функцији производних објеката, а за које је поднет захтев за легализацију, ради довођења објекта у функционално стање, у циљу наставка производње или обнављања производног процеса. По завршетку радова на инвестиционом одржавању, адаптацији, реконструкцији или санацији, инвеститор је у обавези да органу надлежном за послове легализације достави технички опис и попис радова на инвестиционом одржавању, идејни пројекат, односно пројекат за извођење, зависно од радова који се изводе. За извођење ових радова привремена грађевинска дозвола се може издати ако је инвеститор уписан као власник на грађевинском земљишту на коме је тај објекат саграђен.

Зависно од врсте објекта, односно радова, привремена грађевинска дозвола се доноси за тачно одређени период у коме се објекат може користити, односно изводити радови, а који не може бити дужи од три године од дана доношења привремене грађевинске дозволе. 

У случају да инвеститор сам не уклони привремени објекат у одређеном року, орган који је донео привремену грађевинску дозволу, по службеној дужности доставља захтев грађевинској инспекцији за уклањање. Жалба на решење грађевинског инспектора не задржава извршење решења. 

На захтев инвеститора, решење о привременој грађевинској дозволи може се једном продужити за још три године. Истеком накнадног рока, примењују се одредбе овог члана о уклањању привременог објекта.

Републичка административна такса: за захтев 320,00 дин на жиро рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 51-242. и за решење:

  • 470,00 дин. - за објекат категорије А 
  • 3.770,00 дин. - за објекат категорије Б
  • 5.660,00 дин. - за објекат категорије В
  • 5.660,00 дин. - за објекат категорије Г

Висина накнада за ЦЕОП:  

  • Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услове које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 119/13, 138/14, 45/2015, 106/15, 32/16, 60/16, 75/2018, 73/2019, 15/2020 и 91/2020).

За подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињених процедура, накнада износи:

  • за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара

 

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/ерегистратионпортал/ и путем Система поднети захтев.