Генерални урбанистички план


Генерални урбанистички план се доноси као стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја. Генерални урбанистички план се доноси за насељено место које је седиште јединице локалне самоуправе, које има преко 30.000 становника.
 

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ЗРЕЊАНИНА 2006-2026

''Службени лист општине Зрењанин" број 19/07 и 01/08 и 

''Службени лист града Зрењанина" број 24/08 и 17/09 - Одлука о усклађивању плана са законом

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

  2 MB

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

намена површина 5 MB