Планови детаљне регулације

 


План детаљне регулације се доноси за делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте и подручја за која је обавеза његове израде одређена претходно донетим планским документом.

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

План детаљне регулације дела обилазнице око Орловата, деоница од раскрснице улице Ботошки друм и Иве Лоле Рибара, до раскрснице државног пута IIA реда бр. 130 за Томашевац, са друмским мостом преко реке Тамиш, у дужини од 1,6 km

(''Службени лист града Зрењанина'' број 29/22,  25/23 испр. тех. грешке)

текстуални део 5,90 МБ

План детаљне регулације дела обилазнице око Орловата, деоница од раскрснице улице Ботошки друм и Иве Лоле Рибара, до раскрснице државног пута IIA реда бр. 130 за Томашевац, са друмским мостом преко реке Тамиш, у дужини од 1,6 km

(''Службени лист града Зрењанина'' број 29/22)

текстуални део 5,90 МБ
намена површина 4,47 МБ

План детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 bar, ГМРС Елемир - МРС Тараш и ГМРС Елемир - МРС Јанков Мост

(„Сл.лист града Зрењанина“,  бр. 2/22)

текстуални део 767КБ
намена површина 23,4 МБ

План детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 bar, МРС Ботош – МРС Томашевац - МРС Орловат - МРС Фаркаждин

(„Сл.лист града Зрењанина“,  бр. 33/21)

текстуални део 768 КБ
намена површина 12,1 МБ

План детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 4 bar за викенд зону код Перлеза

(„Сл.лист града Зрењанина“,  бр. 33/21)

текстуални део 498 КБ
намена површина 7,97 МБ

План детаљне регулације за далековод 110 kV ТС Перлез- ТС Зрењанин 2

(„Сл.лист града Зрењанина“,  бр. 16/21)

текстуални део 24 МБ
намена површина 3 МБ

План детаљне регулације радне зоне ''Југоисток I'' у Зрењанину

(Сл. лист општине Зрењанина 1/06, 33/17 и 16/21)

текстуални део 1 МБ

План детаљне регулације комплекса „СОС Русанда“ у КО Меленци

(„Сл.лист града Зрењанина“,  бр. 32/20)

текстуални део 723 КБ
намена површина 814 КБ

План детаљне регулације бањско – рекреативног центра „Русанда“ у Меленцима

 • "Сл.лист града Зрењанина"  број 32/19
текстуални део 28 МБ
намена површина 15 МБ
План детаљне регулације радног комплекса “Ћорић Аграр” у Меленцима
 • ''Службени лист града Зрењанина број 7/2018''
текстуални део 879 КБ
намена површина 900 КБ

План детаљне регулације “Југоисток II - Д” у Зрењанину

 • "Службени лист града Зрењанина" број 10/19
текстуални део 1 МБ
намена површина 451 КБ

План детаљне регулације “Југоисток II - Б” у Зрењанину

 • "Службени лист града Зрењанина" број 10/19
текстуални део 1 МБ
намена површина 1 МБ

План детаљне регулације радне зоне "Југоисток II - А"

 • "Службени лист града Зрењанина" број 30/18
текстуални део 1 МБ
намена површина 317 КБ

План детаљне регулације радног комплекса ''Агроглобе'' у Меленцима

 • ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 14/15
текстуални део 1 МБ
намена површина 1 МБ

Комплекса ''Централна пијаца'' у Зрењанину

 • ''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 11/03
текстуални део 100 КБ

Нафтног терминала ''Бабатово'' Елемир

 • ''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 04/04
текстуални део 9 МБ
намена површина 9 МБ

Радне зоне ''Југоисток I'' у Зрењанину

 • ''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 01/06 и ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 33/17
текстуални део 628 КБ
намена површина 2 МБ

Гасно кондензног лежишта ''Меленци - Дубоко''

 • ''Службени лист општине Зрењанин'' бр.06/07
текстуални део 7 МБ
намена површина 4 МБ

''Језеро II'' у Зрењанину

 • ''Службени лист општине Зрењанин'' бр.10/07)
текстуални део 4 МБ
намена површина 1 МБ

Радног комплекса ''BOMEX 4M''

 • ''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 20/07)
текстуални део 419 КБ
намена површина 532 КБ

Станице за снадбевање горивом моторних возила ''Мобил петрол''

 • ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 03/09
текстуални део 242 КБ
намена површина 1 МБ

Коридора локалног пута Зрењанин - Лукино Село

 • ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 14/09
текстуални део 12 МБ
намена површина 320 КБ

''Асфалтна база Зрењанин - Клек''

 • ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 14/09
текстуални део 450 КБ

Радног комплекса АД ''Дијамант'' Зрењанин

 • ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 14/09
текстуални део 344 КБ

Туристичког комплекса ''Златне зоре'' Перлез

 • ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 14/09
текстуални део 8 МБ
намена површина 174 КБ

''Обилазног пута око Зрењанина - Обилазнице''

 • ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 21/10 и 22/10
текстуални део 2 МБ
намена површина 2 МБ

''Фабрички комплекса синтетичког каучука'' у Елемиру

 • ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 22/11
текстуални део 1 МБ
намена површина 2 МБ

План детаљне регулације пословног комплекса ''СУПЕРНОВА - МТК БЕГ 01''

 • ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 2/12
текстуални део 127 КБ
намена површина 1 МБ

План детаљне регулације на делу просторне целине 2 '' Мала Америка''

 • ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 23/12 и 24/12
текстуални део 384 КБ
намена површина 238 КБ

План детаљне регулације Центра за испитивање производне бушотинске опреме у Елемиру

 • ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 09/13
текстуални део 389 КБ
намена површина 317 КБ

План детаљне регулације Регионалне депоније у Зрењанину

 • ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 37/13
текстуални део 284 КБ
намена површина 5 МБ

План детаљне регулације за изградњу објеката за производњу енергије ОИЕ, снаге < 10 MW, у КО Мужља

 • ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 32/14
текстуални део 1 МБ
намена површина 4 МБ