Просторни план


Просторни план јединице локалне самоуправе доноси се за територију јединице локалне самоуправе и одређује смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе.

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

(Службени лист града Зрењанина број 11/11)

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА      
    1 МБ
ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА      
Реферална карта 1 намена површина  8 МБ
Реферална карта 2 мрежа насеља 13 МБ
Реферална карта 3 туризам и заштита природе 9 МБ
Реферална карта 4 карта спровођења 6 МБ
ШЕМЕ НАСЕЉА      
Бело Блато инфраструктура 7 МБ
намена 6 МБ
Ботош инфраструктура 6 МБ
намена 6 МБ
Банатски Деспотовац инфраструктура 5 МБ
намена 6 МБ
Фаркаждин инфраструктура   4 МБ
намена   4 МБ
Јанков Мост инфраструктура   2 МБ
намена   2 МБ
Книћанин инфраструктура   1 МБ
намена   1 МБ
Лукићево инфраструктура   5 МБ
намена   5 МБ
Лукино Село инфраструктура   1 МБ
намена   1 МБ
Михајлово инфраструктура   6 МБ
намена   6 МБ
Орловат инфраструктура   6 МБ
намена   6 МБ
Стајићево инфраструктура   2 МБ
намена 2 МБ
Тараш инфраструктура   4 МБ
намена 4 МБ
Томашевац инфраструктура   7 МБ
намена 7 МБ