Урбанистички пројекти

2023

Урбанистички пројекат урбанистичко - архитектонскe разраде локације доградње станице за снабдевање горивом моторних возила на парцели кат. бр. 13184/36 КО Зрењанин I, који су израдили одговорни урбаниста Драгица Штимац дипл.инж.арх., и ''Термоинжињеринг'' д.о.о. (бр. 05-УП/2023 од октобра 2023. године), подносиоцa захтева "Лукоил Србија" д.о.о. Београд,  Булевар Михајла Пупина бр. 165д

Урбанистички пројекат урбанистичко - архитектонске разраде локације за изградњу производног комплекса за производњу бетона и асфалта и елемената од бетона на парцелама комплекса кат. бр. 15229/2, 15219/1, 15220/3, 15412/3, 15273/1, 15272/1, 15271/1, 15267/1, 15264/1, 15268/2 и 15272/2 КО Зрењанин I, Инвеститора Еко градња доо, Индустријска 5г, Зрењанин

Урбанистички пројекат урбанистичко - архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичних стамбено – пословних објеката на парцелама кат. бр. 13184/25, 13184/26 и 13184/41 и паркинга на парцелама 13159/5, 13159/4, 13157, 13158/1, 13159/3 13184/40 и 13160/1 КО Зрењанин I, у урбанистичкој зони III, Зрењанин

Урбанистички пројекат урбанистичке-архитектонско разраде локације комплекса "Минс електро" на парцели кат.бр. 15365/103 КО Зрењанин I у Зрењанину, одговорни урбаниста Јелка Ђорђевић дипл. инж. арх. из “Јавног предузећа за урбанизам” Зрењанин, подносиоца захтева "Минс Електро" д.о.о., Хумска бр. 28, Панчево

Урбанистички пројекат архитектонскo – урбанистичкe разраде локације за изградњу прикључно разводног постројења 20kV на парцели кат. бр. 15365/187 КО Зрењанин I у радној зони Југоисток II-Б у Зрењанину, одговорни урбаниста Љубица Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева "Минс Електро" д.о.о., Хумска бр. 28, Панчево

Урбанистички пројекат урбанистичкo - архитектонскe разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта (П+4+Пс) у Улици Доситеја Обрадовића бр. 24, Зрењанин на парцели кат. бр. 7367 КО Зрењанин I, одговорни урбаниста Љубица Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева "City Wave Estate" д.о.о. Зрењанин, Фрушкогорска бр. 37, Зрењанин

Урбанистички пројекат архитектонско-урбанистичке разраде локације за изградњу два вишепородична стамбена објекта, од којих се један састоји из две ламеле, спратности Су+ВП+1+Пс на парцели кат. бр. 19361 КО Зрењанин I у улици Тоше Јовановића бр. 66, одговорног урбанисте Драгане Метикош из “Јавног предузећа за урбанизам” Зрењанин, подносиоца захтева "MV Invest" д.о.о. Зрењанин, Aлександра Аце Шајбера бр. 2, Зрењанин

 Урбанистички пројекат архитектонско-урбанистичке разраде локације за изградњу комплекса за производњу миксера за биогасна постројења и сервисом за одржавање истих са управним делом на парцели кат. бр. 15365/102 КО Зрењанин I у радној зони Југоисток I, одговорни урбаниста Љубица Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева "Compressor & Engine Services" д.о.о. Зрењанин, Пожешка бр. 15а из Зрењанина

 

2022

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта По+П+7 са 118 станова и 5 пословних простора, на парцели кат. бр. 19300 КО Зрењанин I, угао Панчевачке улице и Улице Марка Орешковића, Зрењанин, одговорни урбаниста Љубица Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева “Огрев” д.о.о. Зрењанин

Урбанистички пројекат урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу стамбено-пословног објекта и стамбеног објекта спратности ПО+П+4+ПС, на парцели кат. бр. 19346 КО Зрењанин I (бр. 1250/358, ТД бр. 1178 датум 28.03.2022.) одговорног урбанисте Драгане Метикош маст. инж. арх., подносилац захтева "АМ Капитал Инвест" д.о.о. ул. Иве Војновића бр. 39/22 из Зрењанина

Урбанистички пројекат урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу стамбено-пословног објекта који се састоји из три ламеле на парцелама кат. бр. 6047/1, 6047/2, 6049/1, 6049/2, 6053, 6054, 6055/1 и 6056/1 КО Зрењанин I (бр. 3/6510, ТД бр. 59420 датум 28.10.2022.) одговорног урбанисте Драгане Метикош маст. инж. арх., подносилац захтева "BMT LUX INVEST" д.о.о. ул. Раде Кончара бр. 14а из Зрењанина

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за објекте социјалне заштите на парцели кат.бр. 7089/8 KO Зрењанин I, на углу Улица Милентија Поповића и Херцеговачке у Зрењанину (бр. 3/6484, ТД бр. 59394 од 2023. године), одговорног урбанисте Јелке Ђорђевић дипл.инж.саоб., подносица захтева Града Зрењанина

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу производног објекта, на парцели кат. бр. 15365/101 КО Зрењанин I, у радној зони “Југоисток I“ у Зрењанину, одговорни урбаниста Љубица Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева “Калмес” д.о.о., Војводе Петра Бојовића бр. 2, Зрењанин

Урбанистички пројекат – урбанистичко архитектонске разраде локације за доградњу постојећег комплекса „Земљорадничке задруге“ Перлез, интерна станица за снабдевање друмских возила погонским горивом – течним нафтним гасом и пунионица боца течног нафтног гаса на делу парцеле кат. бр. 3186 и парцели кат. бр. 3224/2 КО Перлез, одговорног урбанисте Драгице Штимац дипл.инж.арх. израђен од стране ''Термоинжињеринг'' д.о.о. из Зрењанина, подносилац захтева "Земљорадничка задруга" Перлез, Улица Светосавска бр. 18 из Перлеза

Урбанистички пројекат урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу верског објекта, православног Храма Светог Саве, „В“ категорије, на парцели кат. бр. 14619/149 КО Зрењанин I, у Улици Дрварској, насељу Мужља у Зрењанину, одговорног урбанисте Нине Стојановић (Митранић) дипл. инж. арх., подносиоца захтева Српске православне цркве, Епархије банатске, Црквене општине Зрењанин, обрађен од стране самосталног атељеа за грађевинско пројектовање и инжењеринг „Рад пројект“

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу стамбених објеката бр. 1 и 2 и стамбено-пословног објекта бр. 3 спратности Су+ВП+1+Пс у улици Саве Текелије бр. 18 у Зрењанину, на кат. парц. бр. 19331 КО Зрењанин I, одговорни урбаниста Љубица Ћулибрк Сантрач, подносиоца захтева “Еsquina” д.о.о. из Велике Плане

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за реконструкцију, доградњу и промену намене стамбених објеката бр. 1 и 2, у вишепородични стамбено-пословни објекат (По+П+3/Су+ВП+3) у улици Стевице Јовановића бр. 30а, Зрењанин на кат. парц. бр. 19264 КО Зрењанин I, одговорни урбаниста Љубица Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева “SOA invest” д.о.о. из Новог Сада

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта Су+ВП+3+Пк на парцели кат. бр. 5942 КО Зрењанин I, у Улици Ђорђа Стратимировића бр. 8, Зрењанин, одговорног урбанисте Љубице Ћулибрк Сантрач, подносиоца захтева “Smart residences” д.о.о. из Зрењанина

Урбанистички пројекат урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу стамбено-пословног комплекса вишепородичног становања спратности По+П+8 са 4 ламеле по принципу полуотвореног атријума у 4 фазе изградње, на парцелама кат. бр. 4780/2 и 4782/2 КО Зрењанин I (бр. 1250/342, ТД бр. 1162 датум 27.07.2021.) одговорног урбанисте Драгане Метикош маст. инж. арх., подносилац захтева "LAKE CITY" д.о.о. ул. Синђелићева бр. 16 из Земуна


2021

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу фабрике бетона на парцели кат. бр. 15128 КО Зрењанин I, у радној зони Исток, одговорног урбанисте Љубице Ћулибрк Сантрач дипл. инж. арх, израђен од стране  Архитектонског студија ''Нуова'' доо из Зрењанина,  подносиоц захтева самостална радња за превоз робе, трговину и вршење грађевинских услуга ‘’БАЈА’’ Милан Војновић пр. Зрењанин, ул. Топличина бр.20

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу стамбено - пословног објекта (Су+ВП+1+Пс) са 47 станова и 1 пословним простором, на парцели кат. бр. 19290 КО Зрењанин I, у Улици Тоше Јовановића бр. 60, Зрењанин, одговорног урбанисте Љубице Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева “NIKAS ING” д.о.о. Зрењанин

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Зрењанин на кат.пар. 15392/1 и 15393/1 КО Зрењанин I са комплексом на парцелама бр. 15392/1, 15393/1, 15391/1, 15390, део 15385, 15384, део 15386 , део 15387, део 15388, 15392/3 и део 12224/1 КО Зрењанин I, одговорног урбанисте Мирјане Бабић Мијановић, израђен од стране ''Ехтинг'' д.о.о. Београд, подносиоца захтева  "BEGEJ WATER" д.о.о.

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу ГМРС - главне мерно регулационе станице (за снабдевање постојећег комплекса  „Еко градње" д.о.о.) и интерне станице за снабдевање возила гасом на парцелама кат. бр. 15219, 15229/2 и 15220/3 КО Зрењанин I, и прикључног гасовода високог притиска на парцелама 15218, 15217 и 15216 КО Зрењанин I, израђен од стране  Архитектонског студија ''Нуова'' доо из Зрењанина, подносиоца захтева „Еко градње" д.о.о. Зрењанин

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за стамбено пословни објекат у Улици Николе Пашића бр. 5 у Зрењанину, одговорног урбанисте Јелке Ђорђевић, подносиоца захтева "Медивет" д.о.о.

Урбанистички пројекат урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу храма -српске православне цркве спратности (П+1) са звоником, на парцели кат. бр. 259/1 ко Јанков Мост, одговорног урбанисте Емилие Јoнaш Куручки, израђен од стране  ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за инвеститора “Српску православну црквену општину Зрењанин”

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичних стамбених објеката бр. 1, 2 и 3 са укупно 86 станова, 39 гаражна паркинг места и 57 паркинг места на парцели кат. бр. 19286 КО Зрењанин I, у Улици Тоше Јовановића бр. 50, Зрењанин, одговорног урбанисте Љубице Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева “Максимовић градња” д.о.о. из Зрењанина

Урбанистички пројекат урбанистичко - архитектонске разраде локације за изградњу складишног објекта на парцели кат. бр. 15365/81 КО Зрењанин I у радној зони Jугоисток I, одговорног урбанисте Љубице Ћулибрк Сантрач дипл. инж. арх, израђен од стране  Архитектонског студија ''Нуова'' доо из Зрењанина, подносиоца захтева “Керамика Јовановић” д.о.о

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу далековода 110 kV, приључног разводног постројења 110 kV Зрењанин и два кабловска вода 110 kV у радној зони Југоисток II-Б у Зрењанину, одговорни урбаниста Љубица Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', инвеститора „Електромрежа Србије“ а.д Београд

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу управне зграде спратности (П), две зграде за смештај пољопривредних производа спратности (П), магацина спратности (П) и колске ваге на парцели кат. бр. 15127 КО Зрењанин I у радној зони Исток, одговорни урбаниста Љубица Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева Земљорадничке задруге „Зрењанин“