Процена утицаја на животну средину


Процена утицаја пројеката на животну средину


Jавни увид

10. Носилац пројекта: ''Коридори Србије'' доо Београд

  ул. Краља Петра 21

Пројекат: аутопут „Београд-Зрењанин-Нови Сад",  

-деоница 1: Београд-Зрењанин од km 0+000,00 до km 67+662,474 на кат.парцелама у КО Овча, КО Комарева Хумка, КО Борча-град Београд, КО Јабука, КО Глогоњ-град Панчево, КО Сефкерин, КО Опово, КО Баранда, КО Сакуле-општина Опово, КО Дебељача, КО Ковачица, КО Идвор-општина Ковачица, КО Орловат, КО Фаркаждин, КО Перлез, КО Стајићево, КО Ечка, КО Лукино Село, КО Зрењанин III, КО Зрењанин I, КО Мужља и КО Словачки Арадац-град Зрењанин.

Надлежност-Министарства заштите животне средине

-Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 22.11.2022. године
-Обевештење о јавној расправи и презентацији Студије о процени утицаја на животну средину 
-Студија о процени утицаја на животну средину
-ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ВРЕМЕНУ ЈАВНОГ УВИДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

1. Носилац пројекта: ''Linglong International Europe'' Д.О.О. Зрењанин

    ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 2/I

I фаза пројекта: „Комплекс објеката за пословање у слободној зони“ 
- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину бр. IV-08-04-501-34 од 31.03.2020. године;
- Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 17.04.2020. године;
- Решење бр. IV-08-04-501-34 од 07.05.2020. године;
- Другостепено решење бр. 140-501-716/2020-02 од 31.03.2020. године.

 

II фаза пројекта: „Комплекс објеката производних погона за производњу пнеуматика са пратећом инфраструктуром“
- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину бр. IV-08-04-501-59 од 29.05.2020. године;
- Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 05.06.2020. године;
- Решење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину бр. IV-08-04-501-59 од 18.06.2020. године;
- Обавештење о донетом решењу о потреби израде Студије од 18.06.2020. године;
- Другостепено решење бр. 140-501-703/2020-02 од 04.08.2020. године;
- Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију од 14.08.2020. године;
- Студија о процени утицаја на животну средину (Јул 2020. године);
- Студија о процени утицаја на животну средину - Ревизија 1 (Септембар 2020. године);

- Одговори обрађивача Студије на мишљења заинтересоване јавности
- Решење о давању сагласности на Студију - Ревизија 1 бр. IV-08-04-501-78 од 01.10.2020. године;
- Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију - Ревизија 1 од 02.10.2020. године.

 

III фаза пројекта: „Изградња миксера за производњу гуме фабричког комплекса Линглонг са пратећим инфраструктурним објектима“ - Надлежност Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 
- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 28.07.2020. године
- Обавештење  Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине о донетом Решењу о потреби израде Студије од 31.08.2020. године. 

-Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину од 14. јануара 2021. године 
- Студија о процени утицаја на животну средину од новембра 2020. године

Одговори обрађивача Студије на мишљења заинтересоване јавности

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину бр. 40-501-1164/2020-05 од 11.06.2021. године;

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију  од 11.06.2021. године.

 

2. Носилац пројекта: ''Begej Water'' Д.О.О. Нови Београд

    ул. Булевар Михајла Пупина бр. 6

Пројекат: „Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) града Зрењанина“ - Надлежност Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 

- Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 18.10.2021. године

-  Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину од 20.01.2022. године

- Обавештење о доношењу решења о давању сагласности о потреби процене утицаја на животну средину од 25.05.2022. године

- Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину бр. 140-501-203/2022-05 од 25.05.2022. године;

 

3. Носилац пројекта: ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад

ул.  Булевар Михајла Пупина  бр. 25

Пројекат: „Измуљавање, депоновање и ремедијација седимента пловног Бегеја од државне границе до хидрочвора Клек - фаза I“ - Надлежност Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 

- Обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

- Обавештење о доношењу решења о обиму и садржају студије о процени утицаја

- Обавештење о доношењу Решења о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 

4. Носилац пројекта: Д.О.О. ''Црни МБ Гас петрол'' Елемир

ул. Здравка Челара бб

Пројекат: „Експлоатација песка као грађевинског материјала из лежишта "Виногради" код Елемира“ - Надлежност Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 

- Обавештење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

 

5. Носилац пројекта: ''ХИП- ПЕТРОХЕМИЈА'' а.д. Панчево

 ул. Спољностарчевачка бр. 82

Пројекат: „Реконструкција погона екстракције бутадиена са изградњом помоћног објекта за термичку оксидацију течне угљоводоничне фракције у ФСК“ - Надлежност Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 

- Обавешење о доношењу решења о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину од 14.04.2022. године

- Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 5.11.2021. године

- Студија о процени утицаја на животну средину од октобра 2021. године

 

6. Носилац пројекта: ''ЕМС'' АД Београд

    ул. Кнеза Милоша бр. 11

- Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 14.07.2022. године

 

7. Носилац пројекта: ''НИС'' а.д. Нови Сад

 ул. Народног фронта бр. 12

Пројекат: „Изградња претакалишта ауто цистерни за ТНГ и газолин, вагон цистерни за ТНГ, пумпно-компресорских станица са електрокомандном зградом,система за рекуперацију пара, цевовода, реконструкција претакалишта вагон цистерни за газолин“  Надлежност Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 

-  Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину од 15.08.2022. године

 

8. Носилац пројекта: ''ЕМС'' а.д. Београд

 ул. Кнеза Милоша бр. 11

Пројекат: „Изградња прикључног далековода 110 kV бр. 1007 ТС Зрењанин 2 - ТЕТО Зрењанин, увођење у ПРП 110 kV Зрењанин“  

Надлежност - Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 

-  Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину од 24.08.2022. године

- Обавештење о донетом решењу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 21.09.2022. године

 

9. Носилац пројекта: ''ЕкоГрадња'' доо Зрењанин

 ул. Индустријска бр. 5г

Пројекат: „Експлоатација песка као грађевинског материјала из лежишта "Мужљанска колонија 1" код Зрењанина“  

Надлежност - Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 

-  Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину од 22.09.2022. године
- Обавештење о донетом решењу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 20.10.2022. године

 

 10. Носилац пројекта: ''Коридори Србије'' доо Београд

  ул. Краља Петра 21

Пројекат: аутопут „Београд-Зрењанин-Нови Сад",  

-деоница 1: Београд-Зрењанин од km 0+000,00 до km 67+662,474 на кат.парцелама у КО Овча, КО Комарева Хумка, КО Борча-град Београд, КО Јабука, КО Глогоњ-град Панчево, КО Сефкерин, КО Опово, КО Баранда, КО Сакуле-општина Опово, КО Дебељача, КО Ковачица, КО Идвор-општина Ковачица, КО Орловат, КО Фаркаждин, КО Перлез, КО Стајићево, КО Ечка, КО Лукино Село, КО Зрењанин III, КО Зрењанин I, КО Мужља и КО Словачки Арадац-град Зрењанин.

Надлежност-Министарства заштите животне средине

-Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 22.11.2022. године
-Обевештење о јавној расправи и презентацији Студије о процени утицаја на животну средину 
-Студија о процени утицаја на животну средину
-ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ВРЕМЕНУ ЈАВНОГ УВИДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ