Градска управа

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА је образована као јединствени орган.

Основне организационе јединице у саставу Градске управе су:

1. Одељење за финансије, 
2. Одељење за општу управу, 
3. Одељење за друштвене делатности, 
4. Одељење за урбанизам, 
5. Одељење за имовинско - правне послове и управљање имовином, 
6. Одељење за привреду,
7. Одељење комуналне милиције, одбране, ванредних ситуација и заједничких послова, 
8. Одељење инспекција, 
9. Одељење за људске ресурсе и правне послове, 
10. Служба Скупштине града, Градоначелника и Градског већа, 
11. Служба за информационе и комуникационе технологије.
 

Посебне организационе јединице Градске управе су:

1. Кабинет Градоначелника и 
2. Јединица за интерну ревизију. 
 

Градска управа града Зрењанина: 

1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће, 
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа, 
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града, 
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града, 
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду, 
6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће, 
7. доставља извештај о свом раду Скупштини града, Градоначелнику и Градском већу, 
8. обавља и друге послове утврђене законом, актима органа Града и другим прописима.