Информатор о раду органа града Зрењанина

Информатори о раду органа јавне власти сачињени су у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти (“Сл. гласник РС“ бр. 10/22 од 28.01.2022.) које је ступило на снагу 05.02.2022.


Увид у Информаторе може се остварити у: