Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 001467988 2024 09178 004 047 060 066 04 001
Дана: 21.04.2024. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст, 33/20, 7/23 и 8/23 – испр.) 

С А З И В А М

37. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ПОНЕДЕЉАК 22.04.2024. ГОДИНЕ  

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 11,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 37. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 22.04.2024. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града.

У случају неслагања материјала у електронском облику са писаним материјалом, важећи је писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време, у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.