Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-105/23-I
Дана: 15.09.2023. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст, 33/20, 7/23 и 8/23 – испр.)

С А З И В А М

30. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ПЕТАК 22.09.2023. ГОДИНЕ 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

2. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о уређењу града Зрењанина

3. Предлог Одлуке о приступању изради Плана квалитета ваздуха на територији града Зрењанина за период 2024 – 2029. године
    
4. Предлог Одлуке о приступању изради Стратегије за младе Средњег Баната за период 2024 – 2030. године

5. Предлог Одлуке о начину образовања, задацима и начину рада Савета за родну равноправност

6. Предлог Одлуке о установљавању награде ''Нестор Димитријевић''

7. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини града Зрењанина

8. Предлог Одлуке o прибављању непокретности у јавну својину града Зрењанина напосредном погодбом – без накнаде

9. Предлог Одлуке о покретању поступка размене непокретности приватне својине и јавне својине града Зрењанина

10. Предлог Програма о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину

11. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин 

12. Предлог Решења о изменама Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

13. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по Финансијском извештају за 2022. годину ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин     

14. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за  период од 01. јануара до 30. јуна 2023. године

15. Извештај о реализацији Програма пословања „Јавног предузећа за урбанизам“, Зрењанин за 2022. годину

16. Извештај о реализацији Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2022. годину

17. Извештај о раду Савета за здравље града Зрењанина за 2022. годину

18. Предлог Решења о образовању и именовању Комисије за планове

19. Предлог Решења о изменама и допуни Решења о образовању и избору председника и чланова Савета за здравље 

20. Предлог Решења о разрешењу в.д. директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин

21. Предлог Решења о именовању директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин

22. Предлог Решења о именовању заменика члана Градске изборне комисије града Зрењанина у сталном саставу


Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 30. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 22.09.2023. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала за тачкe 18., 19., 20., 21. и 22 који ће се доставити накнадно.
Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.