Службене евиденције

Овлашћена лица

ЛИЦА ОВЛАШЋЕНА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА, ОДНОСНО ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ  РАДЊИ У ПОСТУПКУ ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА У УПРАВНИМ СТВАРИМА


I  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

а) Лица овлашћена за одлучивање  у управним стварима:

 1. Еуђенија Бесу - заменик начелника за финансије
 2. Николина Шерфезе - заменик начелника за финансије 
 3. Славица Радишић - порески инспектор
 4. Светлана Босић- порески инспектор
 5. Предраг Омаљев - порески инспектор 
 6. Зоран Максимовић - порески инспектор
 7. Жељко Торњански - порески инспектор
 8. Војиславка Кијац - порески инспектор
 9. Весна Кулунџић - инспектор наплате локалних јавних прихода
 10. Марко Станимировић - инспектор наплате локалних јавних прихода
 11. Светлана Болтић - инспектор наплате локалних јавних прихода

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:

 1. Биљана Бојаџија - послови на припреми података за утврђивање обавеза, редовну и принудну наплату
 2. Александра Албуљ Татић - послови на припреми података за утврђивање обавеза, редовну и принудну наплату
 3. Милана Рнић - послови на припреми података за утврђивање обавеза, редовну и принудну наплату
 4. Мира Грујић- послови пореске евиденције, књиговодства и извештавања
 5. Гордана Чука - послови пореске евиденције, књиговодства и извештавања

II  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

 1. Софија Анђелковић - начелник Одељења за општу управу
 2. Стојан Краљ - заменика начелника Одељења 

Одсек за послове матичара

 • Виолета Ђурин - шеф Одсека за послове матичара
 • Љубица Цикора - матичар
 • Весна Максимов - заменик матичара
 • Данијел Шебез - заменик матичара
 • Дијана Ђермановић - заменик матичара

Одсек за месне канцеларије 

 1. Славиша Стојановић - шеф Одсека за месне канцеларије
 2. Тиберију Војна - заменик матичара у месним канцеларијама Арадац,Јанков Мост и Клек 
 3. Синиша Калуђерски - заменик матичара у месним канцеларијама Арадац, Јанков Мост и Клек 
 4. Драган Петруљесков - заменик матичара у месним канцеларијама Лазарево, Банатски Деспотовац, Ботош, Томашевац и Орловат
 5. Александар Бугар - матичар у месним  канцеларијама Ечка, Бело Блато, Лукино Село, Лукићево, Михајлово и Стајићево
 6. Дејан Еремић - матичар у месним канцеларијама Меленци, Елемир и Тараш
 7. Радован Вучетић - заменик матичара у месним канцеларијама Меленци, Елемир и Тараш
 8. Милена Пилиповић - заменик Матичара у месним канцеларијама Меленци, Елемир и Тараш
 9. Јелица Јоцић - матичар у месним канцеларијама Перлез, Книћанин, Фаркаждин и Чента
 10. Споменка Христов -  заменик матичара у месним канцеларијама Перлез, Книћанин, Фаркаждин и Чента

Одсек за управно - правне послове 

 1. Валерија Нађ - шеф Одсека за управно - правне послове 

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:

Одсек за управно-правне послове

 1. Сања Еремић - управно-правни послови

III  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

 1. Јелена Драгић - начелник Одељења
 2. Наталија Стојадинов Радовић - заменик наченика Одељења 
 3. Ивана Попов - шеф Одсека за борачко - инвалидску заштиту и права породиља- саветник за заштиту права пацијената 
 4. Живко Гавриловић - шеф Одсека за месне канцеларије и бирачки списак
 5. Оливера Ристић Костић - шеф Одсека за послове из области друштвених делатности
 6. Вјерка Хрубик - шеф Одсека за националне мањине, етничке групе, избеглице и миграције - повереник за избеглице

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:

 1. Сања Гавранић -послови праћења рада јавних установа примарне задравствене заштите и друштвене бриге о деци
 2. Жељко Цветић - послови утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту
 3. Раде Медић - послови утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту
 4. Драган Кораћ - послови утврђивања породиљских права
 5. Дуња Иванов - послови утврђивања породиљских права
 6. Јелена Дапчевић -економски послови из области друштвених делатности
 7. Наташа Мицић - послови из области социјалног укључивања и смањења  сиромаштва и послови утврђивања права и статуса енергетски угроженог купца 
 8. Бојан Вршка - послови из области социјалног укључивања и смањења  сиромаштва и послови утврђивања права и статуса енергетски угроженог купца 
 9. Ивана Којчић - послови из области социјалног укључивања и смањења  сиромаштва и послови утврђивања права и статуса енергетски угроженог купца 
 10. Силвија Кајари - послови из области социјалног укључивања и смањења  сиромаштва и послови утврђивања права и статуса енергетски угроженог купца 
 11. Саша Јованов - послови из области социјалног укључивања и смањења сиромаштва и послови утврђивања права и статуса енергетски угроженог купца
 12. Тибор Кочиш - послови утврђивања права на родитељски и дечији додатак 
 13. Сара Царан - послови из области социјалног укључивања и смањења  сиромаштва и послови утврђивања права и статуса енергетски угроженог купца 
 14. Милена Пиперски - послови утврђивања права на родитељски и дечији додатак
 15. Живко Гавриловић - шеф Одсека за месне канцеларије и бирачки списак 
 16. Светлана Живановић - послови из области бирачког списка, месних заједница и техничке подршке Комисијама

IV  ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

 1. Љиљана Пецељ Лубурић - начелник Одељења
 2. Маријана Радојчић - заменик начелника за Урбанизам
 3. Весна Цигулов - шеф Одсека за урбанизам и просторно планирање
 4. Анкица Војновић - шеф Одсека за спровођење обједињене процедуре
 5. Симо Бабић - послови правне проблематике
 6. Бојана Димитријевић Голијанин - послови правне проблематике
 7. Бранислав Ђорђевић - послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола
 8. Анђелика Јојић - послови издавања ликацијских услова, грађевинских и употребних дозвола
 9. Јулкица Маричић -  послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола
 10. Ивана Дринић - послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола за енергетеке објекте и инфраструктуре
 11. Драгана Мирков - послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола за енергетеке објекте и инфраструктуре
 12. Сандра Јовановић Литричин - послови координирања издавања решења о озакоњењу објеката 
 13. Весна Грбић - послови издавања решења о озакоњењу објеката 
 14. Зорица Денда - послови издавања решења о озакоњењу објеката 
 15. Биљана Чепски - послови издавања решења о озакоњењу објеката 

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:

 1. Ненад Вујин - послови припреме за издавање решења о озакоњењу објеката

V  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима: 

 1. Мила Ратковић Панић - начелник Одељења за имовинско- правне послове и управљање имовином
 2. Милутин Ђуришић - заменик начелника Одељења за имовинско- правне послове и управљање имовином
 3. Милица Самарџија - шеф Одсека за стамбене послове

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:

 1. Срђан Стојшин - имовинско- правни послови
 2. Ружица Бербаков - имовинско-правни послови

VI  ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈА

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

 1. Милан Јованов - нечелник Одељења 
 2. Небојша Петровић - заменик нечелника Одељења 

Одсек комуналне и саобраћајне инспекције

 1. Жељко Брусин - шеф Одсека - Главни инспектор
 2. Гордана Цветић - комунални инспектор I
 3. Предраг Вујин - комунални инспектор I
 4. Душка Копривица - комунални инспектор I
 5. Мирослав Ламбрин - комунални инспектор I
 6. Оливера Јеличић - комунални инспектор I

Одсек грађевинске инспекције

 1. Гордана Дамјан Паскаш - шеф Одсека 
 2. Милка Бијелић - грађевински инспектор и инспектор путева
 3. Биљана Терзић - грађевински инспектор и инспектор путева
 4. Соња Драгаш - грађевински инспектор и инспектор путева

Одсек  просветне инспекције и заштите животне средине

 1. Драгана Адамовић - шеф Одсека
 2. Зорица Бабић Пајташев - просветни инспектор 
 3. Ивана Атанацковић - просветни инспектор 
 4. Ружица Тапавички - просветни инспектор 

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:

 1. Ивана Настић Чомагић - туристички инспектор
 2. Соња Торњански - грађевински инспектор и инспектор путева 
 3. Јелена Мартинов - грађевински инспектор и инспектор путава 
 4. Мирослав Ламбрин - комунални инспектор II
 5. Оливера Јеличић - комунални инспектор II
 6. Јован Ћурчић - комунални инспектор II
 7. Наташа Шкорић  - инспектор за заштиту животне средине
 8. Соња Ћурчић - инспектор за заштиту животне средине

VII  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима: 

 1. Ђина Даријевић - начелник Одељења
 2. Сања Марић - заменик начелника Одељења

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:

 1. Јелена Николић - шеф Одсека за радне Односе и људске ресурсе


VIII  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

 1. Горан Краварушић - нечелник Одељења за привреду
 2. Стеван Греговић - заменик начелника Одељења за привреду 
 3. Љиљана Томовић - заменик начелника Одељења за привреду 
 4. Едвард Беновић - заменик начелника Одељења за привреду 
 5. Поучки Јелена - шеф Одсека за заштиту и унапређивање животне средине
 6. Здравка Миловановић - правни послови из области јавних набавки 

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:

 1. Тамара Мајкић  - економско-правни послови из области јавних набавки
 2. Зорица Новаков - економско- правни послови из области јавних набавки
 3. Радмила Велисављев  - економско-правни послови из области јавних набавки
 4. Светлана Милодановић - економско-правни послови из области јавних набавки
 5. Драгана Ћук Наумоски - економско-правни послови из области јавних набавки
 6. Бранислав Нећаков - правни послови из облсти јавних набавки