Седница Градског већа

На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) 
   

С А З И В А М

19. седницу Градског већа града Зрењанина за понедељак 06.03.2023. године.

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 08,15 часова.

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Утврђивање Предлога Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина Костреш Бојану
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Светлана Грујић

2. Утврђивање Предлога Одлуке о Изменама и допунама Статута града Зрењанина 
    ИЗВЕСТИЛАЦ:  Милош Королија

3. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама Одлуке о Градској управи Града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милош Королија

4. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о манифестацијама  од посебног значаја за Град Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Драгић

5. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђурђина Грбић

6. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката на површинама јавне и друге намене на територији града Зрењанина 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

7. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин 
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Александар Мартинов

8. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке  о преузимању права, обавеза и одговорности оснивача  Културног Центра Зрењанин 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Маринковић

9. Утврђивање Предлога Одлуке о давању сагласности на коначни Нацрт јавног уговора за Поступак избора приватног партнера за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина 
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Стојанка Вучковић

10. Утврђивање Предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Мила Ратковић Панић

11. Утврђивање Предлога Одлуке о покретању поступка размене непокретности приватне својине и јавне својине града Зрењанина 
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

12. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Статут Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Карличек

13. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Статут Историјског архива Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Баста

14. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Статут Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Радишић

15. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Статут Завода за заштиту споменика културе Зрењанин 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Гордана Стоин

16. Утврђивање Предлога Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврда о смрти
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Софија Анђелковић

17. Утврђивање Предлога Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2023. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева
 
18. Утврђивање Предлога Закључка о доношењу Плана набавки Скупштине града Зрењанина за 2023. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Тамара Мајкић

19. Утврђивање Предлога Закључка о доношењу Процене ризика од катастрофа за територију града Зрењанина
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирослав Сладојевић

20. Извештај о раду Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Богослав Симић

21. Извештај о реализацији Програма пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2022. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Ковачевић

22. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2023. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Милица Вуковић

23. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-22/23-III
Дана: 03.03.2023. године
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура


НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 19. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 06.03.2023. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.