Sednica Gradskog veća

47. Sednica Gradskog veća

 

 - SAZIV

 - NAPOMENA

Na osnovu člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst)

S A Z I V A M

47. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za ponedeljak 29.06.2020. godine.

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u sali Gradskog veća, sa početkom u 09,15 časova.

            Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

1. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 12737/5)

            IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

 

2. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (građevinska parcela koju čine kat.parc.br. 8738, 8740, 8742/1 i deo parcele br. 8743)

            IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

 

3. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 7226/33 i 7226/34)

            IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

 

4. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 9821/5 i 9821/6)

            IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

 

5. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (deo kat.parc.br. 13187/27 i deo kat.parc.br. 13189/2 u ukupnoj površini od 4000 m2)

            IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

 

6. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (deo kat.parc.br. 13187/27 i deo kat.parc.br. 13189/2 u ukupnoj površini od 13799 m2)

            IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

 

7. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (deo kat. parc. br. 1630/1)

            IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

 

8. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (deo kat. parc. br. 8595/1)

            IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

 

 9. Tekuća pitanja

 

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD ZRENJANIN              

- GRADSKO VEĆE -                                                                      

Broj: 06-59/20-III                                                                           

Dana: 26.06.2020. godine                                                                 

Z R E Nj A N I N

 

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

Čedomir Janjić

NAPOMENA: 

            Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 47. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 29.06.2020. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće.

            Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.

            Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.