Sednica Gradskog veća

Na osnovu člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst) i člana 15. stav 3. Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 16/14 – prečišćen tekst, 17/14, 20/14, 25/19 i 30/20) 
   

S A Z I V A M

18. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za petak 09.12.2022. godine.

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 08,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I   R E D

 

1. Predlog Zaključka o stavljanju van snage Predloga Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2023. godinu koja je utvrđena na sednici Gradskog veća grada Zrenjanina održanoj 31.10.2022. godine
    IZVESTILAC: Euđenija Besu

2. Utvrđivanje Predloga Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Euđenija Besu

3. Utvrđivanje Predloga Odluke o ostvarivanju prava na povlašćen gradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina
    IZVESTILAC: Jelena Dragić

4. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
     IZVESTILAC: Nikolina Šerfeze

5. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina
    IZVESTILAC: Nikolina Šerfeze

6. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o preuzimanju vršenja osnivačkih prava nad Istorijskim arhivom Zrenjanin 
    IZVESTILAC: Mirjana Basta

7. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava, obaveze i odgovornosti osnivača Kulturnog centra Zrenjanina
    IZVESTILAC: Goran Marinković

8. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmeni Odluke o poslovnom prostoru grada Zrenjanina
     IZVESTILAC: Milica Vuković

9. Utvrđivanje Predloga Odluke o povećanju vrednosti osnovnog kapitala JKP Pijace i parkinzi'' Zrenjanin
    IZVESTILAC: Aleksandar Martinov

10. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin
    IZVESTILAC: Danijel Šebez

11. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin
    IZVESTILAC: Goran Milivojev

12. Utvrđivanje Predloga Izmene i dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Begasenieva

13. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2022. godinu u periodu januar-jun 2022. godine
     IZVESTILAC: Euđenija Besu

14. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Poseban program o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Goran Milivojev

15. Program poslovanja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Goran Milivojev

16. Program poslovanja JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Nemanja Milinković

17. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na III Izmenu Programa poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Aleksandar Martinov

18. Program poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Aleksandar Martinov

19. Program poslovanja JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Žarko Đuričić

20. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2021. godinu ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin
    IZVESTILAC: Jovan Cvetić

21. Program poslovanja ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Jovan Cvetić

22. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću dela gubitka iz ranijih godina JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin
    IZVESTILAC: Milica Vuković

23. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Programa poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Milica Vuković

24. Program poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Milica Vuković

25. Program poslovanja Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2023. godinu
     IZVESTILAC: Sanja Petrović

26. Program poslovanja Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin za 2023. godinu
     IZVESTILAC: dr Dejan Jovanov

27. Program poslovanja Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Danijel Šebez

28. Program poslovanja Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Dejan Karlečik

29. Program poslovanja Narodnog muzeja Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Gordana Dukić

30. Program poslovanja Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Milan Bjelogrlić

31. Program poslovanja Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Mirjana Basta

32. Program poslovanja Kulturnog centra Zrenjanina za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Goran Marinković

33. Program poslovanja Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Dušan Radišić

34. Program poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Milan Kovačević

35. Program poslovanja Predškolske ustanove Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Željko Cvijanović

36. Plan i program rada Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Olivera Lisica

37. Plan rada Apoteke Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Dragan Kralj

38. Program poslovanja Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada  Zrenjanina - Most za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Nevena Montresor

39. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju u celosti Finansijskog plana za 2023. godinu za finansiranje Kluba za stara lica i Službe pomoć u kući Gerontološkog centra Zrenjanin
    IZVESTILAC: Tanja Živanov

40. Predlog Odluke o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovanih jedinica civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji grada Zrenjanina
    IZVESTILAC: Miroslav Sladojević

41. Tekuća pitanja

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
GRADSKO VEĆE
Broj: 06-160/22-III
Dana: 08.12.2022. godine
Z R E Nj A N I N

PREDSEDNIK
GRADSKOG VEĆA
Simo Salapura


NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 18. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 09.12.2022. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća. 

Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.